คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ชวนฟัง . "สามัญสำนึก" เมื่อสามัญชนปฏิวัติ

Event Date: 
Tuesday, 25 February, 2020 - 13:30

ชวนสนทนาโดย ผศ.ดร.ประจักษ์ ก้องกีรติ (รองคณบดีฝ่ายวิจัยปละบริการวิชาการคณะรัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์)

ร่วมสนทนาโดย
- ศ.ดร.ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ
(ธรรมศาสตราภิชาน ม.ธรรมศาสตร์)
-รศ.ดร.สิริพรรณ นกสวน สวัสดี
(คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย)
- คุณภัควดี วีระภาสพงษ์
(นักวิชาการอิสระและผู้แปล Common Sense : สามัญสำนึก)
.
.
วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30-16.00 น.
ณ ห้อง ร.102 ชั้น 1 คณะรัฐศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์

พื้นที่ประชาสัมพันธ์