เสวนา ‘ถามได้หรือไม่ เมื่อใดจึงเป็นชาติ?’

Event Date: 
Sunday, 16 February, 2020 - 14:00

วันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ เวลา 14.00-16.00 ที่ร้าน Bookmoby Readers' Cafe ณ baac

วิทยากร

1. ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ อดีตคณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2. ธนภาษ เดชพาวุฒิกุล อาจารย์ประจำสำนักวิชาศิลปศาสตร์ หลักสูตรอาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
3. ฐนพงศ์ ลือขจรชัย นักศึกษาปริญญาเอก สาขาประวัติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ดำเนินรายการโดย ชุติเดช เมธีชุติกุล นักศึกษาปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

พื้นที่ประชาสัมพันธ์