แถลงข่าวกรณีบริษัทเจนเนอรัลมอเตอร์สประประเทศไทย ประกาศขายกิจการและหยุดการผลิตในประเทศไทย 

Event Date: 
Tuesday, 3 March, 2020 - 10:30

แถลงข่าวกรณีบริษัทเจนเนอรัลมอเตอร์สประประเทศไทย ประกาศขายกิจการและหยุดการผลิตในประเทศไทย 
ณ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค  เวลา 10.30-11.30 น. โดยมีผู้แทนจากสหภาพแรงงานเจนเนอรัลมอเตอร์ประเทศไทย, เลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค และผู้แทนจากสมัชชาคนจน โดยมีกำหนดการดังนี้

กำหนดการ

วันอังคารที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป  

เวลา 10.30 –10.40 น. ผลกระทบของลูกจ้างจากการขายกิจการและหยุดการผลิตในประเทศไทย 
โดย 
นายนฤพนธ์ มีเหมือน - ประธานสหภาพแรงงานเจนเนอรัลมอเตอร์ส ประเทศไทย

เวลา 10.40–10.50 น. ประเด็นปัญหาข้อกฏหมายที่เกี่ยวข้องและสิทธิตามกฏหมายของลูกจ้าง
โดย
นายบุญยืน สุขใหม่ - กรรมการบริหารสมัชชาคนจนและฝ่ายกฎหมายแรงงาน

เวลา 10.50 –11.00 น. สิทธิของผู้บริโภคเมื่อบริษัทฯหยุดดำเนินกิจการในประเทศไทย
โดย 
นางนฤมล เมฆบริสุทธิ์ - หัวหน้าศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภค มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค

เวลา 11.00 - 11.10 น. - นำเสนอมาตรการ แนวทางในการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้าง
โดย 
ตัวแทนคณะอนุกรรมการด้านสินค้าและบริการทั่วไป คอบช. 

ดำเนินรายการ โดย
นส. สารี อ่องสมหวัง - เลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค

พื้นที่ประชาสัมพันธ์