โครงการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแรงงานสำหรับผู้บริหารองค์การ นักบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ ผู้นำแรงงาน และนักพัฒนาองค์การพัฒนาเอกชน เรื่อง “กฎหมายแรงงานสัมพันธ์”

Event Date: 
Sunday, 29 March, 2020 - 08:15

โครงการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแรงงานสำหรับผู้บริหารองค์การ นักบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ ผู้นำแรงงาน และนักพัฒนาองค์การพัฒนาเอกชน เรื่อง “กฎหมายแรงงานสัมพันธ์”

กลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหารองค์การ นักบริหารทรัพยากรมนุษย์ ผู้นำแรงงาน ทั้งในหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน นักพัฒนาองค์การพัฒนาเอกชน สื่อมวลชน และประชาชนทั่วไป

องค์การร่วมจัดงาน สมาคมกฎหมายแรงงาน (ประเทศไทย) และสถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หัวข้อหลักการฝึกอบรม

-      มาตรฐานแรงงานสากลด้านแรงงานสัมพันธ์ และตัวอย่างกฎหมายต่างประเทศ

-      ความเป็นมา เจตนารมณ์ หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานสัมพันธ์

  • กฎและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
  • ระบบแรงงานสัมพันธ์ภาคเอกชน

-      ระบบแรงงานสัมพันธ์ภาครัฐวิสาหกิจ

  • ประเด็นต่างๆ ที่เป็นปัญหาในการปฏิบัติตามกฎหมาย
  • ประเด็นสำคัญในร่างกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ฉบับแก้ไขใหม่ (ฉบับที่ผ่านความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา)
  • แนวโน้มการปรับปรุงกฎหมายในอนาคตภายใต้ทิศทางการพัฒนาประเทศในระบบเศรษฐกิจโลก
  • การเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านแรงงานสัมพันธ์

ค่าลงทะเบียน  1,000 บาท/คน  

ระยะเวลา  การอบรมใช้ระยะเวลา 1 วัน คือ วันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2563                                                

ใบรับรองการฝึกอบรม      ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมจะได้ใบรับรองการฝึกอบรม

ติดต่อ    สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อาคารอเนกประสงค์ 1 ชั้น 5

               โทรศัพท์ : 02-613-3820-5

               โทรสาร : 02-225-7517

               yangtina_tu@hotmail.com (คุณศิริพร ยังธินะ) และหรือ ladda@tu.ac.th (คุณลัดดา ลีลาศวัฒนกิจ)

กำหนดการ

โครงการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแรงงานสำหรับผู้บริหารองค์การ นักบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ ผู้นำแรงงาน นักพัฒนาองค์การพัฒนาเอกชน สื่อมวลชน และผู้สนใจทั่วไป เรื่อง “กฎหมายแรงงานสัมพันธ์”

จัดโดยสมาคมกฎหมายแรงงาน (ประเทศไทย) ร่วมกับ สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมประภาศน์ อวยชัย ชั้น 4 อาคารอเนกประสงค์ 1 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพมหานคร

08:15-08:45 น.                  ลงทะเบียน

08:45-09:15 น.                  กล่าวเปิดงาน และบรรยายพิเศษ เรื่อง กฎหมายแรงงานสัมพันธ์ใน

ต่างประเทศ: ข้อพิจารณาสำหรับประเทศไทย โดย ศาสตราจารย์ ดร. ไพศิษฐ์ พิพัฒนกุล นายกสมาคมกฎหมายแรงงาน

(ประเทศไทย)

09:15-10:15 น.                  มาตรฐานแรงงานสากล และปฏิญญาสากลด้านสิทธิมนุษยชน กับ

วิวัฒนาการกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ไทย โดยนายโกวิทย์ บุรพธานินทร์ กรรมการ มูลนิธินิคม จันทรวิทุร (อดีต ผู้อำนวยการกองประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงแรงงาน)

10:30-12:30 น.                  เจตนารมณ์ และหลักการพื้นฐานของกฎหมาย สาระสำคัญๆ ของกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ การบังคับใช้กฎหมาย และปัญหาการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ในภาคเอกชนและรัฐวิสาหกิจ โดย  นายอำนวย งามเนตร นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

12:30-13:15 น.                  พักรับประทานอาหารกลางวัน

13:15-14:15 น.                  การทำหน้าที่ของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ และกรณีศึกษาการวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทแรงงานระหว่างผู้ประกอบการและแรงงาน โดย นายอนุชน วรินทร์เสถียร กรรมการ คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ (อดีตผู้ตรวจราชการกรม กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน)

14:15-15:15 น.                  การสนทนากลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของผู้เข้าฝึกอบรมถึงประสิทธิผลของกฎหมาย ปัญหาการปฏิบัติตามกฎหมาย กรณีศึกษา และแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานของนายจ้าง สหภาพแรงงาน หน่วยงานของรัฐ และคณะกรรมการ ตามกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ ดำเนินการสนทนากลุ่ม โดย ดร. ทรงวุฒิ ชนะภัย และทีมงานกรรมการ สมาคมกฎหมายแรงงาน (ประเทศไทย) 

15:30-16:15 น.                  การเปลี่ยนแปลงของสังคมกับแนวโน้มการปรับปรุงและพัฒนา กฎหมายแรงงานสัมพันธ์ในอนาคต และการเสริมสร้างเครือข่าย ความร่วมมือด้านแรงงานสัมพันธ์ โดย ดร. โชคชัย สุทธาเวศ เลขาธิการ สมาคมกฎหมายแรงงาน (ประเทศไทย) 

16:15-16:30 น.                  กล่าวปิดการฝึกอบรม และมอบประกาศนียบัตรการฝึกอบรม โดย ผศ. ดร. ศุภชัย ศรีสุชาติ ผู้อำนวยการสถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากร มนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

พักรับประทานอาหารว่าง เวลา 10:15-10:30 น. และ 15:00-15:15 น.

หมายเหตุ : กําหนดการฝึกอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

พื้นที่ประชาสัมพันธ์