เวทีสภาที่ 3 The Third Council Speaks "ทางออกของพล.อ. ประยุทธ์ ในยุคประชาลำเค็ญ"

Event Date: 
Saturday, 7 March, 2020 - 13:00

เวทีสภาที่ ๓ The Third Council Speaks "ทางออกของพล.อ. ประยุทธ์ ในยุคประชาลำเค็ญ" วันเสาร์ที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงแรมรัตนโกสินทร์ ถ.ราชดำเนิน

ชิ้ทางออกปัญหาชาติบ้านเมือง โดย
-นายอดุลย์ เขียวบริบูรณ์ ประธานคณะกรรมการญาติวีรชนพฤษภา 35
-นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล  อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
-นายพิชัย นริพทะพันธ์ุ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
-นายพิภพ ธงไชย ที่ปรึกษาคณะกรรมการญาติวีรชนพฤษภา ๓๕

จัดโดย คณะกรรมการญาติวีรชนพฤษภา ๓๕  ร่วมกับสภาที่ ๓
(สอบถาม 0925465949)

พื้นที่ประชาสัมพันธ์