เสวนา ออนไลน์ เรื่อง "แรงงานข้ามชาติ คุณค่าที่ถูกลืม ในสมรภูมิโควิด-19"

Event Date: 
Friday, 8 May, 2020 - 10:30

ชวนติดตาม...กำหนดการเสวนา ออนไลน์ เรื่อง "แรงงานข้ามชาติ คุณค่าที่ถูกลืม ในสมรภูมิโควิด-19" วันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.30 น. ชวนมาร่วมวงเสวนาออนไลน์ผ่าน www.facbook.com/voicelabour.org

 

กำหนดการเสวนา ออนไลน์ เรื่อง "แรงงานข้ามชาติ คุณค่าที่ถูกลืม ในสมรภูมิโควิด-19" วันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.30 น. วิทยากร
- รศ.ดร.นภาพร อติวานิชยพงศ์ วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-คุณอดิศร เกิดมงคล ผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กร และประชากรข้ามชาติ
- คุณศุกาญจน์ตา สุขไผ่ตา ที่ปรึกษาจัดตั้งแรงงานข้ามชาติ มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา (HRDF)
- คุณลัดดาวัลย์ หลักแก้ว ผู้จัดการโครงการ มูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท(มยช.)
- คุณสุชาติ ตระกูลหูทิพย์ มูลนิธิเพื่อ สุขภาพและการเรียนรู้ของแรงงานกลุ่มชาติพันธุ์ ( MAP)
ดำเนินรายการ โดย วาสนา ลำดี

พื้นที่ประชาสัมพันธ์