สัมมนาระดมความเห็นทางระบบออนไลน์ ตลาดแรงงานไทยหลังยุค COVID-19 : การปรับตัวเพื่อความอยู่รอดและยั่งยืน ผลกระทบ แนวโน้มและแนวทางทางออกหลัง COVID-19 กลุ่มแรงงานในภาคบริการ

พื้นที่ประชาสัมพันธ์