เสวนาออนไลน์ เรื่อง "ต่ออายุพ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ คุ้มไหม? ความสมดุลของการใช้อำนาจในสถานการณ์โควิด-19"

Event Date: 
Thursday, 28 May, 2020 - 16:00

เสวนาออนไลน์ เรื่อง "ต่ออายุพ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ คุ้มไหม? ความสมดุลของการใช้อำนาจในสถานการณ์โควิด-19"
วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 16.00 - 18.00 น.

ในสถานการณ์โรคไวรัสโควิด-19 ระบาดในประเทศไทย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ได้ประกาศสถานการณ์โรคระบาดดังกล่าวเป็นสถานการณ์ฉุกเฉิน และประกาศบังคับใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการแผ่นดินในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 หรือ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 และได้มีการต่ออายุการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวไปถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 ซึ่งการบังคับใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ นั้นมีผลให้เป็นการรวมศูนย์อำนาจไว้ที่รัฐบาล เพื่อให้รัฐบาลสามารถใช้อำนาจดังกล่าวในการควบคุมสถานการณ์ฉุกเฉิน รวมไปถึงการออกข้อห้ามและข้อกำหนดต่างๆ แก่ประชาชน ซึ่งการประกาศข้อห้ามหรือข้อกำหนดต่างๆ ภายใต้อำนาจของการบังคับใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ นั้นย่อมเป็นการลิดรอนและการจำกัดสิทธิของประชาชนประการหนึ่ง ซึ่งตามหลักการสิทธิมนุษยชนนั้น การจำกัดสิทธิของประชาชนจะทำได้เท่าที่จำเป็นและได้สัดส่วนต่อสถานการณ์
.
หลังจากที่ข้อกำหนดต่างๆ ภายใต้อำนาจตามพ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ถูกบังคับใช้ ทำให้เกิดภาวะที่ประชาชนมากมายได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐ ทั้งผลกระทบด้านเศรษฐกิจ และการดำเนินชีวิตประจำวัน และในขณะที่จำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 มีจำนวนน้อยลงทุกวัน หรือในบางพื้นที่ไม่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเลยเป็นระยะเวลาเกินกว่า 14 วัน รัฐบาลยังมีแนวโน้มที่จะยังคงการควบคุมสถานการณ์โดยการขยายระยะเวลาการบังคับใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ อย่างต่อเนื่อง จึงเกิดการตั้งคำถามถึงความจำเป็นและความได้สัดส่วนของการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวต่อไป โดยปราศจากระบบการตรวจสอบการใช้อำนาจของรัฐ เนื่องจากการรวมศูนย์อำนาจของการจัดการสถานการณ์ไว้ที่รัฐบาลโดยอาศัยอำนาจตามพ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ เป็นการตัดอำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติที่จะเข้ามาตรวจสอบความจำเป็นและความได้สัดส่วนของมาตรการ อีกทั้งเป็นการตัดอำนาจของศาลปกครอง ซึ่งถือว่าเป็นอำนาจตุลาการที่สำคัญในการตรวจสอบความชอบธรรมของการบังคับใช้กฎหมายของฝ่ายบริหาร และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนอีกด้วย
.
สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน (สนส.) ร่วมกับมูลนิธิผสานวัฒนธรรม จึงอยากชวนทุกท่านมาร่วมหาคำตอบกับคำถาม "ต่ออายุพ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ คุ้มไหม?" และร่วมแสวงหาความสมดุลของการใช้อำนาจในสถานการณ์โควิด-19 ในงานเสวนาออนไลน์นี้
.
 กำหนดการเสวนา
.
16.00 – 16.10 น. กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมเสวนา และชี้แจงเป้าหมายการเสวนา
16.10 – 17.45 น. เสวนาแลกเปลี่ยนเรื่อง “ต่ออายุ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน คุ้มไหม? ความสมดุลของการใช้อำนาจในสถานการรณ์โควิด” โดย
๐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูมิ มูลศิลป์ อาจารย์คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
๐ ภาวิณี ชุมศรี ทนายความศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน
๐ ส. รัตนมณี พลกล้า ทนายความและผู้ประสานงานมูลนิธิศูนย์ข้อมูลชุมชน
๐ สุนัย ผาสุก ที่ปรึกษา Human Rights Watch ประเทศไทย
17.45 – 18.00 น. สรุปประเด็นและกล่าวปิดการเสวนา
.
ดำเนินรายการโดย ยิ่งชีพ อัชฌานนท์
.
สามารถรับชมได้ทาง Facebook Page :
Human Rights Lawyers Association หรือ
Cross Culture Foundation (CrCF)

พื้นที่ประชาสัมพันธ์