เสวนาออนไลน์ เรื่อง “สหภาพแรงงาน กับ รัฐวิสาหกิจ (ต.ย.การบินไทย) บทบาทที่หนุนเสริมหรือถ่วงรั้ง”

พื้นที่ประชาสัมพันธ์