เสวนาออนไลน์ : Digitalization in Education ว่าด้วยการเรียนรู้ของมนุษย์และบทบาทใหม่ของมหาวิทยาลัย

พื้นที่ประชาสัมพันธ์