แถลงข่าวโครงการ "จรัลรำลึก"

Event Date: 
Friday, 26 June, 2020 - 17:00 to 19:00

จรัลรำลึก เชียงใหม่ฮอล์ เซ็นทรัลพลาซ่า, เชียงใหม่ แอร์พอร์ต
ศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 17.00 น.

ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของโครงการ "จรัลรำลึก" การคัดเลือกสถานที่ตั้ง, การออกแบบและการสร้างรูปปั้น วิทยากร: ธเนศวร์ เจริญเมือง, ณัฐกร วิทิตานนท์ และสุกรี เกษตรเกศรา

การโชว์วาดภาพจากนักศึกษา คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สิทธิพล เอกรักเจริญผล, พิสมัย มานะ, มีน มณีโชติ, ศรัน รอดนวล, ก้องกิดากร จงไกรจักร

พบกับศิลปิน เอก ตะเกียง ในบทเพลง รางวัลแด่คนช่างฝัน

พื้นที่ประชาสัมพันธ์