เสวนา "365 วัน รัฐสวัสดิการไทยถอยหลังหรือก้าวหน้า"

พื้นที่ประชาสัมพันธ์