ชุดโครงการเสวนาวิชาการ #ถ้าการเมืองดี : เราจะคุยเรื่องสถาบันกษัตริย์กันอย่างไร

Event Date: 
Tuesday, 15 September, 2020 - 14:00

การเคลื่อนไหวทางการเมืองไทยในช่วงปี 2563 โดยเฉพาะบทบาทของนักเรียนและนักศึกษาได้เปิดให้เห็นมิติทางการเมืองใหม่ๆ ที่น่าสนใจหลายประการ ลักษณะเด่นคือมันแสดงให้เห็นว่าการเมืองเป็นเรื่องของคนทุกกลุ่มและการเมืองนั้นเกี่ยวข้องกับมิติต่างๆ ในชีวิตตั้งแต่ระดับสังคมไปจนถึงชีวิตประจำวัน

ชุดโครงการเสวนา #ถ้าการเมืองดี พัฒนาจากข้อสังเกตเกี่ยวกับกระบวนการที่ลักษณะเด่นดังกล่าวแสดงออกผ่านองค์ประกอบของสื่อสังคมออนไลน์อย่าง “แฮชแท็ก” บนทวิตเตอร์ (Twitter) หรือ เฟซบุ๊ก (Facebook) ซึ่งไม่เพียงแต่เป็นเครื่องมือจัดหมวดหมู่เนื้อหา แต่ยังได้กลายเป็นคลังรวบรวมความเห็นว่าด้วยผลกระทบจากโครงสร้างทางการเมืองที่มีต่อมิติต่างๆ ในชีวิต ตั้งแต่การเมืองกับระบบการศึกษา ค่าครองชีพ การขนส่งสาธารณะ ไปจนถึงราคาบัตรคอนเสิร์ตเกาหลี การทำความเข้าใจปรากฏการณ์ที่เชื่อมโยงปัจจัยเชิงโครงสร้างเข้ากับชะตากรรมของปัจเจกได้จึงเป็นประเด็นที่น่าสนใจสำหรับนักสังคมศาสตร์

ขณะเดียวกัน ชุดโครงการเสวนา #ถ้าการเมืองดี ยังจะช่วยเปิดพื้นที่ในการ “ส่งเสริมการเรียนรู้ในเรื่องสิทธิ เสรีภาพ และความรับผิดชอบ ภายในขอบเขตของรัฐธรรมนูญและกฎหมาย และการเคารพความคิดเห็นที่แตกต่างตามระบอบประชาธิปไตย" ตามเจตนารมณ์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อีกด้วย

สถานที่: ห้องประชุมคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ชั้น 4 อาคารคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

* จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมเสวนาในห้องประชุม ประมาณ 50 ท่าน (ไม่รวมสื่อมวลชน) เฉพาะผู้ลงทะเบียนล่วงหน้า และได้รับการยืนยันตามขั้นตอนที่กำหนดเท่านั้น *

EP.01 | 15 กันยายน 2563 | 13.30-16.30

#ถ้าการเมืองดี เราจะคุยเรื่องสถาบันกษัตริย์กันอย่างไร

- ผศ. นายแพทย์ตุลย์ สิทธิสมวงศ์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ศ.ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- คุณปนัสยา (รุ้ง) สิทธิจิรวัฒนกุล หัวหน้ากลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม
- รศ.ดร. ปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการคณะก้าวหน้า

ดำเนินรายการโดย
ดร.เอกสิทธิ์ หนุนภักดี คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

พื้นที่ประชาสัมพันธ์