เสวนา รัฐประหาร 19 กันนายน 2549 กับการเมืองไทยร่วมสมัย

Event Date: 
Wednesday, 16 September, 2020 - 13:00

กิจกรรมทางวิชาการของคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวาระครบรอบ 14 ปี รัฐประหาร 19 กันยายน 2549

ผ่านมุมมองของคนสามรุ่น

ศ. ดร. สุรชาติ บำรุงสุข

ผศ. ดร. พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์

ญาณิศา วรารักษพงศ์

ดำเนินรายการโดย ผศ. ดร. บัณฑิต จันทร์โรจนกิจ

วันพุธ 16 กันยายน 2563 เวลา 13:00-16:00 น.

ห้อง ร. 107 และ ร. 108 อาคารสำราญราษฏร์บริรักษ์ (ตึก 1)

พื้นที่ประชาสัมพันธ์