งาน “ครบรอบ 44 ปี 6 ตุลาฯ 2519” ประจำปี 2563

Event Date: 
Sunday, 4 October, 2020 - 09:30 to Tuesday, 6 October, 2020 - 18:30

วันที่ ๔-๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

วันอาทิตย์ที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
ณ หอประชุมศรีบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ (จัดโดยคณะทำงานคณะรณรงค์เพื่อรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน (ครช.))

เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. - เสวนาวิชาการ “หา(ย)” : อุดมการณ์ – ความทรงจำ – รัฐธรรมนูญ
ร่วมเสวนาโดย
- ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ
อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ศาสตราจารย์ เกษียร เตชะพีระ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์
อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
- อาจารย์ดร.เข็มทอง ต้นสกุลรุ่งเรือง คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์หาวิทยาลัย
ดำเนินรายการโดย
- อ.ดร. ณีรนุช แมลงภู่ ภาควิชามานุษยวิทยา คณะโบราณคดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร

เวลา ๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. - สารคดี “๖ ตุลา ต่างความคิด ผิดถึงตาย”

เวลา ๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น. - จัดโดย กลุ่มผู้หญิงปลดแอก

เวลา ๑๔.๐๐-๑๕.๓๐ น. - บอกเล่า “ตำนาน ๖ ตุลา ๒๕๑๙”

เวลา ๑๕.๓๐-๑๘.๓๐ น. - รายการศิลปวัฒนธรรม (ละคร/ดนตรี)
..............................

วันจันทร์ที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
ณ หอประชุมศรีบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ (จัดโดย “เครือข่ายเดือนตุลาฯ ๒๕๑๙”)
เวลา ๑๔.๐๐-๑๕.๐๐ น. - ภาพยนตร์ ๖ ตุลา ๒๕๑๙ (เหตุการณ์จริง)
เวลา ๑๕.๐๐-๑๖.๐๐ น. - รายการศิลปวัฒนธรรม (ละคร/ดนตรี)
เวลา ๑๖.๐๐-๑๘.๐๐ น. - เสวนา ๖ ตุลา ในทัศนคติ คนรุ่นใหม่
- พริษฐ์ ชิวารักษ์
- ภัสราวลี ธนกิจวิบูลย์ผล
- สิรภพ อัตโตหิ
- ลภนพัฒน์ หวังไพสิฐ (น้องมิน) นักเรียนเลว

ดำเนินรายการโดย :
กุลภา พบูประภาพ
..............................

วันอังคารที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
ณ สวนประติมากรรมประวัติศาสตร์ "ธรรมศาสตร์กับการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย"

เวลา ๐๖.๓๐-๐๗.๐๐ น. - ผู้ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พร้อมกันบริเวณพิธี
- พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน ๑๙ รูป

เวลา ๐๘.๐๐-๐๙.๐๐ น. - พิธีกรกล่าวนำเข้าสู่พิธีการ
- รองศาสตราจารย์ เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดี กล่าวเปิดงาน
กล่าวเชิญชวนผู้ร่วมงานยืนไว้อาลัยแด่ผู้เสียชีวิต
โดย นายพลากร จิรโสภณ อ่านรายชื่อผู้วายชนม์ในเหตุการณ์ ๖ ตุลาฯ
- พิธีวางพวงมาลา และดอกไม้ ณ ประติมานุสรณ์ “๖ ตุลาคม ๒๕๑๙”

โดย ผู้แทนองค์กรต่างๆ ดังนี้
- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ญาติวีรชน ๖ ตุลา
- คณะกรรมการญาติวีรชน ๖ ตุลา
- มูลนิธิปรีดี พนมยงค์
- สมาคมญาติ และวีรชน ๑๔ ตุลา
- องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- สภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- อดีต ๑๘ ผู้ต้องหา ๖ ตุลา
- ชมรมโดมรวมใจ
- ผู้แทนพรรคการเมือง
- สหภาพและสหพันธ์แรงงาน
- สมัชชาคนจน
- มูลนิธินิคม จันทรวิทุร
- เครือข่ายเดือนตุลา
- มูลนิธิ ๑๔ ตุลา
- คณะกรรมการญาติวีรชนพฤษภา ๓๕
- มูลนิธิศักยภาพชุมชน
- มูลนิธิจิตร ภูมิศักดิ์
- กลุ่ม ๒๔ มิถุนาประชาธิปไตย
- บทกวีรำลึกจากตัวแทนนิสิต นักศึกษา

เวลา ๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น. - ปาฐกถารำลึกเหตุการณ์ “๖ ตุลาฯ ๒๕๑๙”ประจำปี ๒๕๖๓
โดย นายจาตุรนต์ ฉายแสง อดีตผู้นำนักศึกษา “๖ ตุลาคม ๒๕๑๙”
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๐.๐๐ น. - พิธีมอบรางวัล “จารุพงษ์ ทองสินธุ์ เพื่อประชาธิปไตย”
จัดโดย สภานักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้แทนกล่าวรายงาน และพิธีมอบรางวัล
- พิธีกรเชิญผู้ร่วมงานวางช่อดอกไม้รำลึกวีรชน ๖ ตุลา
ณ โถงหอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ (จัดโดย “เครือข่ายเดือนตุลาฯ ๒๕๑๙”)

เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. – พิธีเปิดนิทรรศการ “๖ ตุลา” นิทรรศการวัสดุ และภาพถ่ายในเหตุการณ์
“๖ ตุลาคม ๒๕๑๙”
(งานจัดแสดงเริ่มตั้งแต่ ๑-๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๓)
ณ หอประชุมศรีบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๓.๐๐ น. - เวทีอภิปรายสาธารณะ PRIDI Talks ครั้งที่ ๖ ในหัวข้อ
“จากหนักแผ่นดินสู่โรคชังชาติ : ชาติ ความเป็นไทย และประชาธิปไตย
ที่แปรผัน” (จัดโดย สถาบันปรีดี พนมยงค์)
โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกรัตน์ เลิศชูสกุล
คุณนิธินันท์ ยอแสงรัตน์
คุณยิ่งชีพ อัชฌานนท์
คุณธีรชัย ระวิวัฒน์
ดำเนินรายการโดย คุณทศ ลิ้มสดใส

เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๘.๓๐ น. - ฉายภาพยนตร์สั้น เหตุการณ์ ๖ ตุลาฯ ๒๕๑๙ จำนวน ๒ เรื่อง
- เสียงแห่งความเงียบ
- สองพี่น้อง
- เสวนา “การเมืองไทยในทัศนะคนรุ่นใหม่”
- ดนตรีวงสามัญชน
(จัดโดย “เครือข่ายเดือนตุลาฯ ๒๕๑๙”)

เวลา ๑๖.๐๐-๑๗.๓๐ น. เวทีเสวนา การเมืองไทยในสายตาคนรุ่นใหม่
- พริษฐ์ วัชรสินธุ *ยังไม่ยืนยัน
- สิรภพ พุ่มพึ่งพุทธ
- ปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล
-อานนท์ นำภา
ดำเนินรายการโดย : โบว์-ณัฏฐา มหัทธนา

เวลา ๑๘.๓๐ น. - จบงาน

หมายเหตุ ๑. ชมนิทรรศการ“๖ ตุลา” บริเวณโถงหอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
(นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา/บุคคลทั่วไป ตั้งแต่วันที่ ๑-๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา
๐๙.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. )
๒. กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

พื้นที่ประชาสัมพันธ์