งาน 44 ปี 6 ตุลา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ

Event Date: 
Tuesday, 6 October, 2020 - 15:30

ตึกกิจกรรมนิสิต สโมสรนิสิตรัฐศาสตร์จุฬาฯ วันที่ 6 ตุลาคม 2553

15.30 น. ลงทะเบียน

16.00-17.00 น. พิธีเปิดห้องประชุมดร. บุญสนองบุ ณ โยทยานและวิชิตชัยอมรกุล
โดย ศ. ดร. สุรชาติบำรุงสุข

วิดีโอจาก ศ. ดร. ธงชัย วินิจจะกูล

มอบรางวัลให้แก่นักเรียนและนิสิตที่ส่งผลงานร่วมกิจกรรม

17.30-19.00 น. เสวนา "6 ตุลาฯ และอนาคตของสังคมไทย"
โดย
ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
ประจักษ์ ก้องกีรติ
กนกรัตน์ เลิศชูสกุล
ดำเนินรายการโดย รัชพงษ์แจ่มจิรชัยกุล ชมรมหนังสือพิมพ์รัฐศาสตร์จุฬาฯ

19.30 น. จบงาน

พื้นที่ประชาสัมพันธ์