เสวนาวิชาการ “เสาหลักต้องเป็นหลักอันศักดิ์สิทธิ์ : บทบาทศาลท่ามกลางสถานการณ์ทางการเมืองปัจจุบัน”

Event Date: 
Wednesday, 7 October, 2020 - 13:00

วันพุธที่ 7 ตุลาคม 2020 เวลา 13:00 ห้อง 321 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์  จัดโดย Human Rights Lawyers Association

ท่ามกลางสถานการณ์ปัจจุบัน เกิดการเคลื่อนไหวทางการเมืองจากหลากหลายกลุ่มคน ด้วยเหตุผลที่ประชาชนอยากสื่อสารปัญหาในมิติต่างๆ กับรัฐบาล เช่น การแก้ไขรัฐธรรมนูญ การศึกษา สิ่งแวดล้อม หรือความหลากหลายทางเพศ เป็นต้น เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาดังกล่าว เริ่มต้นด้วยการเรียกร้องของกลุ่มเยาวชนปลดแอก กับ 3 ข้อเรียกร้องต่อรัฐบาล เรื่อยมาจนเกิดการชุมนุมเพื่อสื่อสารกับรัฐบาลทั่วประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจากเหตุการณ์การชุมนุมที่เกิดขึ้นนี้ มีแกนนำการชุมนุม หรือนักเคลื่อนไหวทางการเมืองเป็นจำนวนมากที่ถูกดำเนินคดี หรือถูกจับกุมอันเนื่องมาจากการจัดการชุมนุม หรือการปราศรัยข้อเรียกร้องต่อรัฐบาล หรือในเรื่องประเด็นทางสังคมต่างๆ

ด้วยเหตุนี้เอง สถาบันตุลาการได้เข้ามามีบทบาทสำคัญต่อความเป็นไปของสถานการณ์ทางการเมืองในปัจจุบันเป็นอย่างยิ่ง ทั้งในประเด็นที่มีประชาชนวิพากษ์วิจารณ์เป็นจำนวนมากถึงเรื่องการอนุมัติออกหมายจับ หมายค้นนักเคลื่อนไหวทางการเมือง หรือในประเด็นเรื่องขอบเขตการพิจารณาในฐานความผิดละเมิดอำนาจศาล ดังเช่นกรณี นายพริษฐ์ ชิวารักษ์ กล่าวปราศรัยเชิญชวนประชาชนให้มาชุมนุมร่วมกันที่ศาลอาญาเพื่อให้กำลังใจนายอานนท์ นำภา และนายภานุพงศ์ จาดนอกจากการถูกจับกุมในกรณีขึ้นปราศรัยในการชุมนุมของกลุ่มเยาวชนปลดแอก ซึ่งจากการณีนี้นายพริษฐ์ถูกกล่าวหาว่าได้กระทำความผิดฐานละเมิดอำนาจศาล

และต่อมาเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 ศาลอาญาได้ออกประกาศเรื่องข้อกำหนดศาลอาญา โดยเนื้อหาเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในบริเวณศาล และเพื่อให้กระบวนการพิจารณาดำเนินไปด้วยความเที่ยงธรรมและรวดเร็ว รวมถึงมิให้คู่ความดำเนินกระบวนพิจารณาในทางก่อความรำคาญหรือในทางประวิงให้ชักช้า จนเกิดการตั้งคำถามถึงบทบาทของศาลในสถานการณ์ทางการเมืองปัจจุบัน และขอบเขตการใช้อำนาจในฐานความผิดละเมิดอำนาจศาลขึ้น

สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน (สนส.) จึงอยากเชิญทุก่ท่านมารับฟัง และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของสถาบันตุลาการในฐานะเป็นเสาหลักอันศักดิ์สิทธิ์ของกระบวนการยุติธรรมในสถานการณ์ปัจจุบัน และขอบเขตของฐานความผิดละเมิดอำนาจศาล ในงานเสวนาวิชาการ เรื่อง “เสาหลักต้องเป็นหลักอันศักดิ์สิทธิ์ : บทบาทศาลท่ามกลางสถานการณ์ทางการเมืองปัจจุบัน” ซึ่งจะเป็นการตอบข้อสงสัยของประชาชนต่อคำถามเกี่ยวกับบทบาทของศาลท่ามกลางสถานการณ์ทางการเมืองปัจจุบัน เพื่อดำรงความเป็นเสาหลักอันศักดิ์สิทธิ์ในกระบวนการยุติธรรมต่อไป

กำหนดการ
12.30 – 13.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วม
13.00 – 13.15 น. กล่าวเปิดงานชี้แจงวัตถุประสงค์
โดย นางสาวคอรีเยาะ มานุแซ นายกสมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน
13.15 – 15.45 น. เสวนาวิชาการเรื่อง “เสาหลักต้องเป็นหลักอันศักดิ์สิทธิ์ : บทบาทศาลท่ามกลางสถานการณ์ทางการเมืองปัจจุบัน”
- บทบาทและการใช้อำนาจของศาลในสถานการณ์ทางการเมืองปัจจุบัน
โดย นายรัษฎา มนูรัษฎา ทนายความสมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน
- หลักการความผิดฐานละเมิดอำนาจศาล และความเห็นต่อการออกข้อออกกำหนดศาลในกรณีนี้
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาวตรี สุขศรี อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักการระหว่างประเทศเรื่องความเป็นอิสระของศาลท่ามกลางสถานการณ์ทางการเมือง
โดย สัณหวรรณ ศรีสด จากคณะกรรมการนิติศาสตร์สากล (ICJ)

ดำเนินรายการโดย อานนท์ ชวาลาวัณย์
15.45 – 16.15 น. เปิดวงเสวนา แสดงความคิดเห็นและตอบคำถาม
16.15 – 16.30 น. สรุปและปิดวงเสวนา
*กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมงานได้ที่ : https://forms.gle/SXaNzLUYNThTh5uN9

สามารถรับชมผ่านทาง Live ที่ Facebook Page : Human Rights Lawyers Association

พื้นที่ประชาสัมพันธ์