สืบสานประวัติศาสตร์แรงงาน ลงขันผ้าป่าสามัคคีพี่น้อง จรรโลงพิพิธภัณฑ์แรงงาน

พื้นที่ประชาสัมพันธ์