เสวนาสาธารณะ เปิดประเด็น นส.3 ทับเขตป่า จับตาคดีต้นแบบศาลปกครองเตรียมอ่านคำพิพากษา เพิกถอนโฉนดที่ดินที่ได้มาโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมายของเอกชน สู่แนวทางการจัดการที่ดินแบบกรรมสิทธิ์ ร่วม โฉนดชุมชน สหพันธ์ เกษตรกร ภาคใต้

Event Date: 
Thursday, 18 March, 2021 - 10:30

ขอเรียนเชิญสื่อมวลชนและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงานเวทีเสวนาสาธารณะ เปิดประเด็น นส.3 ทับเขตป่า จับตาคดีต้นแบบศาลปกครองเตรียมอ่านคำพิพากษา เพิกถอนโฉนดที่ดินที่ได้มาโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมายของเอกชน สู่แนวทางการจัดการที่ดินแบบกรรมสิทธิ์ ร่วม โฉนดชุมชน สหพันธ์ เกษตรกร ภาคใต้ ในวันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.30-12.00 น. ที่ สำนักงานนักเรียนคริสเตียน สะพานหัวช้าง ราชเทวี

โดยสื่อมวลชนและประชาชนที่เข้าร่วมเวทีสาธารณะในครั้งนี้จะได้พบกับ

การเปิดประเด็นสาธารณะปัญหาความเหลื่อมล้ำทางที่ดินในประเทศไทย และการจัดสรรทรัพยากรของรัฐให้กับเกษตรกรและแรงงานไร้ที่ดินได้ทำประโยชน์ที่ยังไปไม่ถึง หากเทียบกับการจัดสรรพื้นที่ให้กับบริษัทเอกชนนำไปใช้เพื่อแสวงหาผลกำไร โดย อาจารย์วิทยา อาภรณ์ นักวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

การเปิดประเด็นสาธารณะเรื่องความสำคัญของการขับเคลื่อนนโยบายเรื่องการกระจายการถือครองที่ดินเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางที่ดินผ่านกระบวนการทางการเมือง และความท้าทาย อุปสรรคที่ยังทำให้การกระจายทรัพยากรที่ดินยังไม่ถึงมือของเกษตรกรและแรงงานไร้ที่ดิน โดย นายสมชาย ฝั่งชลจิตร รองประธานคณะกรรมาธิการ การที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของรัฐสภา

กรเปิดประเด็นเป้าหมายในการทำงานจัดตั้งของสกต. และในชุมชนสันติพัฒนา ที่ผลักดันให้เกิดการจัดการที่ดินในรูปแบบโฉนดชุมชน หรือกรรมสิทธิ์ร่วม โดยปัจจุบันมีการจัดสรรที่ดินให้สมาชิกสำหรับที่อยู่อาศัย ทำการเกษตร และแปลงพื้นที่ส่วนรวม รวมถึงสาธารณูปโภคส่วนรวม รวมถึงข้อเรียกร้องของสกต. ต่อนโยบายการจัดการที่ดินของรัฐ และการแก้ไขของรัฐในการแก้ปัญหาเรื่องที่ดินที่เป็นรูปธรรม โดย นายสุรพล สงฆ์รักษ์ ตัวแทนสกต.

การเปิดประเด็นสาธารณะถึงการคุกคามที่เกิดขึ้นกับชุมชนสันติพัฒนา และชุมชนอื่นๆ ของสกต. โดยนางสาวศิริวรรณ ว่องเกียรติไพศาล ทนายความในคดีที่ชุมชนสันติพัฒนายื่นฟ้องต่อศาลปกครองขอให้เพิกถอนเอกสารสิทธิ์ออกโดยมิชอบ

ที่มาที่ไปของการเปิดประเด็นสาธารณะในครั้งนี้

สหพันธ์เกษตรกรภาคใต้ (สกต.) เป็นการรวมกลุ่มกันของเกษตรกรและแรงงานไร้ที่ดิน ที่มีบทบาทสำคัญในการเข้ามาตรวจสอบที่ดินของรัฐที่หมดสัมปทานการทำประโยชน์ของบริษัทเอกชน และเรียกร้องให้รัฐนำทรัพยากรที่ดินมาจัดสรรให้กับเกษตรกรไร้ที่ดินในรูปแบบของกรรมสิทธิ์ร่วม เพื่อเป็นการกระจายทรัพยากรและลดความเหลื่อมล้ำด้านที่ดินที่นับวันจะกว้างขึ้นระหว่างคนรวยและคนจน
.

ชุมชนสันติพัฒนา เป็นชุมชนสมาชิกหนึ่งในห้าของสหพันธ์เกษตรกรภาคใต้ ที่ต่อสู้เรื่องสิทธิในที่ดินทำกิน สิทธิในที่อยู่อาศัย และการจัดการที่ดินในรูปแบบโฉนดชุมชนมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 โดยพบว่า บริษัทเอกชนน้ำมันปาล์มได้เข้ามาบุกรุกในที่ดินสาธารณะประโยชน์ และได้เรียกร้องให้หน่วยงานของรัฐเข้ามาตรวจสอบการใช้ที่ดินดังกล่าว จนภายหลัง หน่วยงานของรัฐและองค์กรอิสระ ได้แก่ ผู้ตรวจการแผ่นดิน,คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในฐานะที่เป็นประธานอนุกรรมการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาคดีความของเครือข่ายปฏิรูปที่ดินแห่งประเทศไทย ได้ตรวจสอบการออกเอกสารสิทธิฯและการถือครองที่ดินของบริษัทเอกชน และพบว่า กรมที่ดินได้ออกโฉนดที่ดินและเอกสารการใช้ประโยชน์โดยมิชอบ

.

และได้ให้กรมที่ดินต้องเพิกถอนเอกสารที่ดินดังกล่าว อย่างไรก็ตาม กรมที่ดินกลับปล่อยปะละเลย ไม่ได้ดำเนินการเพื่อเพิกถอนเอกสารที่ออกโดยมิชอบ จนกลายมาเป็นใบอนุญาตที่ให้บริษัทเอกชนฟ้องร้องสมาชิกชุมชนสันติพัฒนา ในข้อหาบุกรุกและทำให้เสียทรัพย์ ทำให้นักปกป้องสิทธิในที่ดินหลายสิบรายต้องถูกดำเนินคดีและถูกเรียกค่าเสียหายเป็นจำนวนหลายล้านบาท รวมถึงถูกสั่งให้ขับไล่ออกจากที่ดินดังกล่าวด้วย

.

แม้จะถูกเล่นงานจากกระบวนการยุติธรรม และการร่วมมือกันระหว่างรัฐและทุน แต่ชุมชนสันติพัฒนาก็ไม่ท้อถอยในการต่อสู้เพื่อสิทธิในที่ดินของเกษตรกรไร้ที่ดิน โดยหลังจาก 8 ปีผ่านไปหลังจากที่ชุมชนสันติพัฒนาฟ้องร้องกรมที่ดินและกรมป่าไม้ต่อศาลปกครองขอให้เพิกถอนเอกสารที่ดินที่ออกโดยมิชอบ ล่าสุด ศาลปกครองได้มีการแถลงคดีโดยตุลาการ ได้อ่านแนวทางของคดี สั่งให้กรมที่ดินและอธิบดีกรมที่ดินดำเนินการเพิกถอนเอกสารที่ออกโดยมิชอบ เกือบทุกแปลงที่ชุมชนได้ร้องขอให้เพิกถอนไป และให้ดำเนินการภายใน 120 วัน นับว่าเป็นชัยชนะของชุมชนก้าวแรกในการตรวจสอบความฉ้อฉลของรัฐที่ร่วมมือกับเอกชน และผลักดันให้ทรัพยากรที่ดินของรัฐต้องถูกนำมากระจายเพื่อให้เกษตรกรไร้ที่ดินได้ใช้ประโยชน์
.

ด้วยเหตุดังกล่าวนี้ สหพันธ์เกษตรกรภาคใต้ (สกต.) จึงได้ร่วมกับองค์กรโพรเทคชั่นอินเตอร์เนชั่นแนล (PI) จัดเวทีสาธารณะ เปิดประเด็น นส.3 ทับเขตป่า จับตาคดีต้นแบบศาลปกครองเตรียมอ่านคำพิพากษา เพิกถอนโฉนดที่ดินที่ได้มาโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมายของเอกชน สู่แนวทางการจัดการที่ดินแบบกรรมสิทธิ์ ร่วม โฉนดชุมชน สหพันธ์ เกษตรกร ภาคใต้ ในวันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.30-12.00 น. ที่ สำนักงานนักเรียนคริสเตียน สะพานหัวช้าง ราชเทวี

.

นอกจากการจัดเวทีในครั้งนี้จะเป็นการเปิดประเด็นสาธารณะเรื่องการออกเอกสารสิทธิ โดยมิชอบโดยรัฐ ที่เปิดช่องให้เอกชนหาผลประโยชน์ ก่อให้เกิดความเสียหาย การคุกคาม การแกล้งฟ้องทั้งอาญาและทางแพ่ง และการพยายามบังคับคดีที่เกิดขึ้นกับชุมชนเกษตรกร ผลจากการละเลยเพิกเฉยในการทำงานตรวจสอบของรัฐ และหน้าที่ของรัฐที่ต้องเข้ามากระจายทรัพยากรที่ดินให้เข้าถึงเกษตรกรไร้ที่ดินแล้วนั้น ยังเป็นการเตรียมก่อนเข้าฟังศาลปกครองอ่านคำพิพากษาของคดีอย่างเป็นทางการในวันศุกร์ที่ 19 มีนาคม ที่จะถึงนี้ด้วย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและยืนยันการเข้าร่วมงานโทร 062-313-3510

งานจัดโดย สหพันธ์เกษตรกรภาคใต้ (สกต.) และองค์กรโพรเทคชั่นอินเตอร์เนชั่นแนล (PI)  

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์