เวทีวิชาการ การนำเสนองานวิจัยและบทความ “จินตนาการสู่สังคมไทยเสมอหน้า” ข้อเสนอนโยบายการเข้าถึงสวัสดิการสังคมและสุขภาวะ

Event Date: 
Saturday, 3 April, 2021 - 09:30 to Sunday, 4 April, 2021 - 01:00

วันที่ 3-4 เมษายน 2564 ณ โรงแรม TK Palace

วันที่ 3 เมษายน 2564

การนำเสนองานวิจัยวิชาการ

09.30 – 10.00 น. ระบบเงินเดือนพื้นฐานถ้วนหน้า โดย ดร.เดชรัต สุขกำเนิด

10.00 – 11.00 น. นำแลกเปลี่ยนโดย

คุณนันท์นัดดา ฤทธิ์มนตรี กองพัฒนานโยบายและนวัตกรรมทางสังคม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

คุณปราชญ์ ปัญจคุณาธร* นักศึกษาปริญญาเอก สาขาปรัชญา ม.Stanford และผู้เชี่ยวชาญด้าน UBI จาก Stanford Basic Income Lab

.

11.00 – 11.30 น. ชุดข้อเสนอรัฐสวัสดิการถ้วนหน้า จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน ประกอบด้วย (1) เงินสนับสนุนเด็กและเยาวชน (2) การศึกษา (3) สุขภาพ (4) ที่อยู่อาศัย/ที่ดิน (5) งาน/รายได้ (6) ประกันสังคม (7) บำนาญผู้สูงอายุ (8) สิทธิทางสังคม (9) ระบบภาษี

โดย รศ.ดร.ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

11.30 – 12.30 น. นำแลกเปลี่ยนโดย

คุณจุฑาทิพย์ ศิริขันธ์* นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คุณนิติรัตน์ ทรัพย์สมบูรณ์ ผู้อำนวยการ We Fair /ผู้จัดการโครงการ คคสส.

.

13.30 – 14.00 น. ประกันสังคมและกฎหมายแรงงาน

โดย รศ.ดร.ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

14.00 – 15.00 น. นำแลกเปลี่ยนโดย

คุณศักดินา ฉัตรกุล ณ อยุธยา นักวิชาการแรงงานอิสระ

คุณธนพร วิจันทร์ กรรมการ We Fair /เครือข่ายแรงงานเพื่อสิทธิประขาขน

 

15.00 – 15.30 น. ความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงสวัสดิการด้านสุขภาพ

โอกาสของข้าราชการในการเข้าถึงสุขภาพที่ดีกว่า

โดย คุณจุฑาธัช คูเกษมรัตน์

ปัญหาการเข้าถึงบริการทางสาธารณสุขของกลุ่มเปราะบางทางสังคม

โดย คุณอำนาจ มงคลสืบสกุล

ความเหลือมล้ำกับวิถีชีวิตทีดีต่อสุขภาพและการเข้าถึงการรักษาพยาบาล

โดย คุณดอม ขุนพินิจ

15.30 – 16.30 น. นำแลกเปลี่ยนโดย

นพ.พรเทพ โชติชัยสุวัฒน ผอ.สำนักบริหารแผนและงบประมาณ สปสช.

นพ.กันดิศ แก้วเพทาย

คุณชุลีพร ด้วงฉิม กรรมการ We Fair /กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ

 

วันที่ 4 เมษายน 2564

การระดมความคิดเห็น เครือข่ายประชาสังคมในการขับเคลื่อนรัฐสวัสดิการ นโยบายสวัสดิการสังคมและสุขภาวะ

เครือข่ายรัฐสวัสดิการเพื่อความเท่าเทียมและเป็นธรรม (We Fair)

โครงการพัฒนาเครือข่ายขับเคลื่อนนโยบายสวัสดิการสังคม และสุขภาวะ เพื่อความเป็นธรรมทางสังคม

ที่มาและความสำคัญ

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) รอบใหม่ เผยให้เห็นถึงวิกฤติการณ์ความเหลื่อมล้ำของสังคมไทยอีกครั้ง พร้อมกันกับการปรากฏตัวของ “รัฐสวัสดิการถ้วนหน้า” ในบทบาทการเป็นกันชนของวิกฤติการณ์และเป็นตาข่ายรองรับเมื่อเกิดวิกฤติการณ์ขึ้น หากรัฐมีมาตรการเยียวยาโดยใช้กรอบคิดรัฐสวัสดิการถ้วนหน้า การเข้าถึงการช่วยเหลือจะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ต้องพิสูจน์ความจนและการคัดกรอง 
การฝ่าข้ามสถานการณ์โควิด-19 และวิกฤติการณ์ปัญหาเชิงซ้อนจากความเหลื่อมล้ำต่ำสูงในสังคมไทย จำเป็นต้องอาศัยจินตนาการที่สร้างสรรค์ เพื่อนำไปสู่สังคมไทยที่ทุกคนเสมอหน้า ได้รับการดูแลสวัสดิการสังคมอย่างเท่าเทียม การพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพที่ทุกคนเข้าถึง ระบบประกันสังคมสำหรับคนทำงานทุกภาคส่วน หลักประกันรายได้และสิทธิการรวมตัวของแรงงาน ระบบบำนาญผู้สูงอายุ ระบบเงินเดือนพื้นฐานถ้วนหน้า ระบบภาษีความมั่งคั่ง ด้วยการเข้าถึงสิทธิเสมอกันไม่แบ่งแยกในฐานะมนุษย์ในสังคม
โครงการพัฒนาเครือข่ายขับเคลื่อนนโยบายสวัสดิการสังคมและสุขภาวะ เพื่อความเป็นธรรมทางสังคม (คคสส.) ร่วมกับ เครือข่ายรัฐสวัสดิการเพื่อความเท่าเทียมและเป็นธรรม (We Fair) จึงจัดกิจกรรมนำเสนองานวิจัย “จินตนาการสู่สังคมไทยเสมอหน้า : ชุดข้อเสนอนโยบายการเข้าถึงสวัสดิการสังคมและสุขภาวะ รัฐสวัสดิการถ้วนหน้า จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน” ประกอบด้วย 1) งานวิจัยชุดข้อเสนอภาพรวมสวัสดิการสังคมและสุขภาวะ 9 ประเด็น ได้แก่ (1) เงินสนับสนุนเด็กและเยาวชน (2) การศึกษา (3) สุขภาพ (4) ที่อยู่อาศัย/ที่ดิน (5) งาน/รายได้ (6) ประกันสังคม (7) บำนาญผู้สูงอายุ (8) สิทธิทางสังคม พหุวัฒนธรรม (9) ระบบภาษี 2) งานวิจัยชุดข้อเสนอสวัสดิการสังคมและสุขภาวะเฉพาะด้าน ได้แก่ 2.1) ชุดข้อเสนอระบบเงินเดือนพื้นฐานถ้วนหน้า 2.2) ชุดข้อเสนอระบบประกันสังคมและกฎหมายแรงงาน 2.3) ชุดความรู้สวัสดิการด้านสุขภาพ 2.4) ชุดข้อเสนอการปฏิรูประบบภาษี
การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนองานวิจัยวิชาการว่าด้วย ชุดข้อเสนอนโยบายการเข้าถึงสวัสดิการสังคมและสุขภาวะ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเท่าเทียมเป็นธรรมทางสังคม การสร้างการเรียนรู้และการพัฒนาชุดข้อเสนอนโยบายสวัสดิการสังคมจากผู้นำเครือข่ายภาคประชาสังคม อันจะนำไปสู่การขับเคลื่อนนโยบายการเข้าถึงสวัสดิการสังคมและสุขภาวะฯ โดยยื่นข้อเสนองานวิจัยต่อคณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคม คณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ กลุ่มชาติพันธุ์ และผู้มีความหลากหลายทางเพศ คณะกรรมาธิการการแรงงาน รวมทั้ง คณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สภาผู้แทนราษฎร ต่อไป
 

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์