เสวนานักวิจัยรุ่นใหม่ออนไลน์ เรื่อง การเมืองเชิงระบบราชการ : การเมืองของการจัดการน้ำ

Event Date: 
Tuesday, 12 September, 2023 - 13:30

เสวนานักวิจัยรุ่นใหม่ออนไลน์ เรื่อง การเมืองเชิงระบบราชการ : การเมืองของการจัดการน้ำ

วิทยานิพนธ์หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2565 ของ กิตติ วิสารกาญจน เรื่อง การเมืองเชิงระบบราชการ กรณีศึกษาองค์การบริหารจัดการน้ำของไทย (พ.ศ. 2545 – 2563) เป็นการศึกษาโครงสร้างขององค์การบริหารจัดการน้ำของประเทศไทย และวิเคราะห์สาเหตุพฤติกรรมการไม่ประสานงานกันของระบบราชการไทย โดยใช้แนวคิดการเมืองเชิงระบบราชการ ในแง่ของการต่อสู้ ต่อรอง ขยาย และปกป้องเขตอำนาจของกรม ภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองตั้งแต่หลังการปฏิรูประบบราชการ พ.ศ. 2545 ถึง พ.ศ. 2563 เพื่อที่จะตอบคำถามหลักของการวิจัยว่าอะไรคือสาเหตุที่มาของการไม่สามารถประสานงานกันระหว่างกรมในโครงสร้างอันสลับซับซ้อนขององค์การบริหารจัดการน้ำไทย โดยใช้แนวคิด “การเมืองเชิงระบบราชการ” สังเคราะห์ขึ้นเป็นกรอบในการวิเคราะห์การไม่ประสานงานกัน โดยพิจารณาจากสองปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยเชิงโครงสร้างและปัจจัยเชิงการเมือง

โดยงานฉบับนี้ได้เสนอแนะให้เปลี่ยนวิธีคิดเรื่องเขตอำนาจและเจ้าของพื้นที่ด้วยการจัดแบ่งอำนาจหน้าที่ตามเป้าหมายและพันธกิจ พัฒนาประสิทธิภาพของกลไกประสานงานโดยมีตัวชี้วัดด้านการประสานงานเพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบและส่งเสริมให้เกิดโครงการแบบตัดข้ามหน่วยงานเพื่อหารูปแบบการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสม

ศูนย์วิจัย ดิเรก ชัยนาม คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจร่วมฟังงานเสวนานักวิจัยรุ่นใหม่ เรื่อง การเมืองเชิงระบบราชการ : การเมืองของการจัดการน้ำ ในวันอังคารที่ 12 กันยายน 2566 เวลา 13.30-15.30 น. ทาง FB Live Direk Jayanama Research Center

.

วิทยากรนำเสนอ

อ.กิตติ วิสารกาญจน

อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร และนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วิทยากรร่วมเสวนา

อ.ดร.นาอีม แลนิ  อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อ.ดร.ชาย ไชยชิต อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ดำเนินรายการโดย อ.พิชญา วิทูรกิจจา (อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง และนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

 

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net
ข่าวรอบวัน
สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์