เสวนานักวิจัย การเมืองเชิงระบบราชการ : การเมืองของการจัดการน้ำ

Event Date: 
Tuesday, 12 September, 2023 - 13:30

เสวนานักวิจัยรุ่นใหม่ออนไลน์ เรื่อง การเมืองเชิงระบบราชการ : การเมืองของการจัดการน้ำ

ดุษฎีนิพนธ์หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2565 ของ กิตติ วิสารกาญจน เรื่อง การเมืองเชิงระบบราชการ กรณีศึกษาองค์การบริหารจัดการน้ำของไทย (พ.ศ. 2545 – 2563) เป็นการศึกษาโครงสร้างขององค์การบริหารจัดการน้ำของประเทศไทย และวิเคราะห์สาเหตุพฤติกรรมการไม่ประสานงานกันของระบบราชการไทย โดยใช้แนวคิดการเมืองเชิงระบบราชการ ในแง่ของการต่อสู้ ต่อรอง ขยาย และปกป้องเขตอำนาจของกรม ภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองตั้งแต่หลังการปฏิรูประบบราชการ พ.ศ. 2545 ถึง พ.ศ. 2563 เพื่อที่จะตอบคำถามหลักของการวิจัยว่าอะไรคือสาเหตุที่มาของการไม่สามารถประสานงานกันระหว่างกรมในโครงสร้างอันสลับซับซ้อนขององค์การบริหารจัดการน้ำไทย โดยใช้แนวคิด “การเมืองเชิงระบบราชการ” สังเคราะห์ขึ้นเป็นกรอบในการวิเคราะห์การไม่ประสานงานกัน โดยพิจารณาจากสองปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยเชิงโครงสร้างและปัจจัยเชิงการเมือง

โดยงานฉบับนี้ได้เสนอแนะให้เปลี่ยนวิธีคิดเรื่องเขตอำนาจและเจ้าของพื้นที่ด้วยการจัดแบ่งอำนาจหน้าที่ตามเป้าหมายและพันธกิจ พัฒนาประสิทธิภาพของกลไกประสานงานโดยมีตัวชี้วัดด้านการประสานงานเพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบและส่งเสริมให้เกิดโครงการแบบตัดข้ามหน่วยงานเพื่อหารูปแบบการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสม

ศูนย์วิจัย ดิเรก ชัยนาม คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจร่วมฟังงานเสวนานักวิจัยรุ่นใหม่ เรื่อง การเมืองเชิงระบบราชการ : การเมืองของการจัดการน้ำ ในวันอังคารที่ 12 กันยายน 2566 เวลา 13.30-15.30 น. ทาง FB Live Direk Jayanama Research Center

วิทยากรนำเสนอ

  • อ.กิตติ วิสารกาญจน - อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร และนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วิทยากรร่วมเสวนา

  • อ.ดร.นาอีม แลนิ - อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • อ.ดร.ชาย ไชยชิต - อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ดำเนินรายการโดย

  • อ.พิชญา วิทูรกิจจา - อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง และนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net
ข่าวรอบวัน
สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์