ThisAble

ครม.เห็นชอบแก้กฎกระทรวงสิ่งอำนวยความสะดวก-ปรับสภาพแวดล้อม

ThisAble - Thu, 2020-06-04 15:47

รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบร่างกฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับคนพิการและคนชรา ฉบับที่ .. พ.ศ. …. ซึ่งเป็นการแก้ไขปรับปรุงกฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา พ.ศ.2548 ให้ครอบคลุมประเภทและขนาดของอาคารในปัจจุบัน โดยมีสาระสำคัญเรื่องประเภทของอาคารที่บังคับใช้ ได้แก่


1.อาคารที่ให้บริการสาธารณะ เช่น โรงมหรสพ หอประชุม โรงแรม สถานศึกษา หอสมุด อาคารประกอบของสนามกีฬากลางแจ้งหรือสนามกีฬาในร่ม

2.สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล เช่น โรงพยาบาล ศูนย์บริการสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

3.อาคารที่ทำการของราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ องค์กรของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย

เช่น กำหนดให้มีที่จอดรถยนต์สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ โดยในอาคารที่มีที่จอดรถยนต์ไม่เกิน 25 คัน ต้องมีที่จอดรถยนต์คนพิการและผู้สูงอายุ ไม่น้อยกว่า 1 คัน, อาคารที่มีที่จอดรถยนต์ตั้งแต่ 26 – 50 คัน ต้องมีที่จอดรถยนต์คนพิการและผู้สูงอายุ ไม่น้อยกว่า 2 คัน, อาคารที่มีที่จอดรถยนต์ตั้งแต่ 51 – 75 คัน ต้องมีที่จอดรถยนต์คนพิการและผู้สูงอายุ ไม่น้อยกว่า 3 คัน, อาคารที่มีที่จอดรถยนต์ตั้งแต่ 76 – 100 คัน ต้องมีที่จอดรถยนต์คนพิการและผู้สูงอายุ ไม่น้อยกว่า 4 คัน, อาคารที่มีที่จอดรถยนต์ตั้งแต่ 101 – 150 คัน ต้องมีที่จอดรถยนต์คนพิการและผู้สูงอายุ ไม่น้อยกว่า 5 คัน และอาคารที่มีที่จอดรถยนต์ตั้งแต่ 151 – 200 คัน ต้องมีที่จอดรถยนต์คนพิการและผู้สูงอายุ ไม่น้อยกว่า 6 คัน และต้องจัดให้ใกล้ทางเข้าออกอาคารมากที่สุด มีพื้นผิวเรียบ เสมอกันและมีสัญลักษณ์รูปคนพิการนั่งวีลแชร์อยู่บนพื้นของที่จอดรถ

นอกจากนี้ยังมีการกำหนดให้มีทางลาด โดยมีความกว้างไม่น้อยกว่า 90 ซ.ม.หากเป็นทางลาดสวนกันได้ ต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร, มีความลาดชันไม่เกิน 1:12 และมีความยาวแต่ละช่วงไม่เกิน 9 เมตร หากทางลาดยาวเกิน 9 เมตร ต้องให้มีชานพักขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร คั่นระหว่างแต่ละช่วง, ทางลาดที่ไม่มีผนังกั้นให้ยกขอบสูงไม่น้อยกว่า 15 เซนติเมตร และทางลาดที่มีความยาวตั้งแต่ 1.8 เมตรขึ้นไป ต้องมีราวจับทั้งสองด้าน สำหรับทางลาดที่มีความกว้างตั้งแต่ 3 เมตรขึ้นไป ต้องมีราวจับห่างกันไม่เกิน 1.5 เมตร โดยทำจากวัสดุผิวเรียบ ลักษณะกลม มีความมั่นคงแข็งแรงและไม่เป็นอันตรายต่อการจับ

กำหนดให้ปั๊มน้ำมันจัดห้องน้ำสำหรับคนพิการและคนชรา ที่เข้าใช้ได้ตลอดเวลาทำการ อย่างน้อย 1 ห้อง มีโถชนิดนั่งราบสูงจากพื้นไม่เกิน 40 ซ.ม. ที่กดน้ำเป็นคันโยกหรือปุ่มกดขนาดใหญ่ที่สะดวกต่อการใช้งาน

กำหนดให้โรงมหรสพหรือหอประชุมจัดให้มีพื้นที่สำหรับวีลแชร์อย่างน้อย 2 ที่นั่ง ต่อจำนวนไม่เกิน 100 ที่นั่ง และเพิ่มขึ้น 1 ที่ทุก 50 ที่นั่ง โดยต้องเป็นพื้นราบอยู่ในตำแหน่งที่เข้าออกได้สะดวก

กำหนดให้โรงแรมจัดให้มีห้องพักที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกทุกชั้น ชั้นละไม่น้อยกว่า 1 ห้อง สำหรับโรงแรมชั้นเดียวต้องจัดให้มีห้องพักที่มีสิ่งอำนวยความสะดวก ไม่น้อยกว่า 1 ห้อง ต่อจำนวนห้องพักไม่เกิน 10 ห้อง และเพิ่มขึ้นอีก 1 ห้องทุก 10 ห้อง ต้องอยู่ใกล้บันได ทางหนีไฟหรือลิฟต์ดับเพลิง และต้องมีสัญญาณเตือนภัยทั้งแบบเสียง แสงและระบบสั่น

กำหนดให้อาคารชุด หอพัก อาคารอยู่อาศัยรวมจัดสิ่งอำนวยความสะดวกบริเวณพื้นที่ส่วนกลางตลอดจนพื้นที่บริการสาธารณะ เช่น ร้านสะดวกซื้อและร้านอาหาร นอกจากนี้ ศาสนสถานหรือฌาปนสถานต้องมีทางลาด ลิฟต์หรืออุปกรณ์ขึ้นลงที่ทุกคนสามารถเข้าใช้ได้สะดวกด้วย

Socialข่าวคุณภาพชีวิตสิทธิมนุษยชนสิ่งแวดล้อมสิ่งอำนวยความสะดวกคนพิการลิฟต์ทางลาดกฎกระทรวง
Categories: ThisAble

สภาคนพิการฯ ติง พม.กำหนดประเภทความพิการเข้าทำงานเป็นการเลือกปฏิบัติ

ThisAble - Mon, 2020-06-01 15:56

วันนี้ (1 มิ.ย.) เฟซบุ๊กเพจสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย โพสต์ถึงกรณี ประกาศรับสมัครงานคนพิการเพื่อเป็นข้าราชการทั่วไปของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ว่า เลือกปฏิบัติต่อคนพิการบางประเภทโดยระบุว่า

“พม. เลือกปฏิบัติไม่ให้คนพิการอื่นนอกจากร่างกายสมัครงาน!

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเปิดรับสมัครพนักงานราชการ พนักงานทั่วไป (คนพิการ) 3 อัตรา แต่ระบุคุณสมบัติว่า “เป็นผู้พิการประเภทความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกาย” แถมระบุเพิ่มอีกว่า “ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้...” ถือว่าเป็นการเลือกปฏิบัติ “เพราะเหตุแห่งความพิการ” เลือกปฏิบัติซ้ำซ้อน แทนที่จะเปิดโอกาสให้คนพิการประเภทอื่นที่มีศักยภาพสามารถทำงานตามตำแหน่งที่เปิดรับได้ โดยเฉพาะกรณีนี้ที่รับพนักงานคอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล และพนักงานบริการ คนพิการประเภทอื่นก็สามารถทำได้นะครับ!

สภาคนพิการขอถาม พม.ว่า จะกีดกันคนพิการกันไปถึงไหน? วัดกันที่ความรู้ความสามารถ/ทักษะ แทนความพิการได้ไหมครับ?”

ทั้งนี้ ตำแหน่งงานที่เป็นปัญหาดังกล่าว เป็นตำแหน่งงานจากประกาศรับสมัครงานคนพิการของ พม.ในกลุ่มงานเทคนิคและกลุ่มงานบริการ ได้แก่ ตำแหน่งพนักงานคอมพิวเตอร์ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกุ่มสะแก จังหวัดเพชรบุรี 1 อัตรา, ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล นิคมสร้างตนเองกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 อัตรา และตำแหน่งงานพนักงานบริการ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดหนองคาย 1 อัตรา โดยในข้อ 9 คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิสมัครถูกระบุว่า รับผู้พิการประเภทความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกาย นอกจากนี้ยังระบุอีกว่า จะต้องไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือไร้ความสามารถ จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฏหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 

นอกจากการการรับสมัครงานของ พม.แล้ว ผู้สื่อข่าวยังพบประกาศรับสมัครงานคนพิการเพื่อเป็นข้าราชการหรือพนักงานที่รับสมัครเฉพาะบางประเภทความพิการ ได้แก่ความพิการทางร่างกาย เช่น 

ประกาศกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เรื่องการรับสมัครบุคคลเข้ารับคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (คนพิการ) สังกัดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ที่ระบุว่ารับเฉพาะคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกายเท่านั้น (อ่านที่นี่)

หรือประกาศสำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งด้านภาษาต่างประเทศ (คนพิการ) ของสำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ระบุว่ารับเฉพาะคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกายเช่นเดียวกัน (อ่านที่นี่) 

  Socialข่าวคุณภาพชีวิตการเมืองสิทธิมนุษยชนแรงงานสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย
Categories: ThisAble

ครม.เห็นชอบเยียวยากลุ่มเปราะบาง 13 ล้านคน 1 พันบาท 3 เดือน

ThisAble - Wed, 2020-05-27 14:25
รองโฆษกรัฐบาลระบุ คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบหลักการเยียวยา 3 กลุ่มเปราะบาง จำนวนเงิน 1,000 บาท 3 เดือน โดยจ่ายงวดแรก 2,000 บาท ในเดือน มิ.ย. หลังจากพิจารณาหลักเกณฑ์ของกลุ่มเปราะบางเสร็จเรียบร้อย

 

วานนี้ (26 พ.ค.63) รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงข่าวหลังประชุม ครม.กรณีการเยียวยากลุ่มเปราะบางว่า ที่ประชุม ครม.เห็นชอบในหลักการของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ตาม พ.ร.ก. 1 ล้านล้านบาท เรื่องมาตรการช่วยเหลือเยียวยากลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ใน 3 กลุ่ม รวมประมาณ 13 ล้านคนดังนี้ กลุ่มเด็กแรกเกิด - 6 ปี จากครัวเรือนที่มีความยากจน ประมาณ 1.45 ล้านคน, กลุ่มผู้สูงอายุประมาณ 9.66 ล้านคน และกลุ่มคนพิการ ประมาณ 2 ล้านคน

ทั้งนี้ เงินเยียวยาจะจ่ายรายละ 1,000 บาทต่อเดือน ระยะเวลา 3 เดือน รวม 3,000 บาท เริ่มจ่ายครั้งแรกสองงวด คืองวดเดือน พ.ค.และ มิ.ย. 2,000 บาท และจ่ายงวดสุดท้ายในเดือน ก.ค. 1,000 บาท โดยเงินเยียวยานี้เป็นการจ่ายเพิ่มจากเงินอุดหนุนจากที่ได้รับอยู่แล้วอย่าง เงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด, เบี้ยความพิการ, และเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ รวมไปถึงเป็นเงินที่เพิ่มเติมมาจากเงินเยียวยาคนพิการเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 รายละ 1,000 บาท 1 ครั้งที่ทางกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพคนพิการได้มีนโยบายและจะจ่ายในวันที่ 29 พ.ค.นี้

อย่างไรก็ดี กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และกระทรวงการคลังยังต้องพิจารณาเกณฑ์ของกลุ่มเปราะบางร่วมกันให้มีความชัดเจน เพื่อให้เงินเยียวยาไปถึงกลุ่มเปราะบางอย่างรวดเร็วที่สุด

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เคาะวันจ่ายเงิน 1,000 บาท เยียวยาคนพิการจากโควิด 19 วันที่ 29 พ.ค. นี้


 

Socialข่าวคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจสิทธิมนุษยชนเงินเยียวยาโควิด-19คนพิการ
Categories: ThisAble

คนพิการชี้เข้าไม่ถึงเงินเยียวยาโควิด-19 เพราะธนาคารไม่ให้ทำธุรกรรมการเงิน

ThisAble - Tue, 2020-05-26 16:09

วันนี้ (26 พ.ค.63) ณ อาคารรัฐสภา สุชาติ โอวาทวรรณสกุล นายกสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยและภาคีเครือข่าย ยื่นหนังสือต่อวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ประธานคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส และมณเฑียร บุญตัน ประธานคณะอนุกรรมาธิการกิจการคนพิการ วุฒิสภา เรื่อง ขอให้พิจารณาการเข้าถึงการทำธุรกรรมทางการเงินสำหรับคนพิการทางการเห็นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19)

โดยระบุว่า เนื่องจากปัจจุบันมีคนพิการและครอบครัวจำนวนมากที่ประสบความเดือดร้อน เช่น กลุ่มผู้ค้าสลาก กลุ่มหมอนวดพิการ กลุ่มผู้แสดงความสามารถ ผู้ดูแลคนพิการและครอบครัวที่ต้องออกจากงานแต่ยังต้องดูแลลูกพิการ แต่ธนาคารหลายแห่งปฏิเสธไม่ให้คนพิการทำธุรกรรมการเงินและเปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร สิ่งนี้ซ้ำเติมและส่งผลกระทบสาหัสต่อคนพิการ หลายคนไม่สามารถเข้าถึงมาตรการช่วยเหลือเยียวยาของรัฐบาลได้ เช่น

1.มาตรการจ่ายเงินเยียวยาให้คนพิการทุกคนจำนวน 2 ล้านคน คนละ 1,000 บาท จำนวนหนึ่งครั้ง ซึ่งกรมบัญชีกลางจะโอนเงินให้คนพิการในวันที่ 29 พ.ค.63 แต่ยังมีคนพิการกว่าสี่แสนคนที่ไม่มีบัญชีเงินฝากธนาคาร ส่วนหนึ่งเป็นเพราะธนาคารไม่ยอมให้เปิดบัญชี ทำให้คนพิการกลุ่มนี้ได้รับเงินเยียวยาล่าช้าเพราะต้องรอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจ่ายเป็นเงินสด

2.มาตรการปรับเบี้ยความพิการจากเดือนละ 800 บาทต่อคนต่อเดือน เป็น 1,000 บาทต่อคนต่อเดือน ให้แก่คนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการที่อายุไม่เกิน 18 ปี จำนวน 120,000 คน แต่ยังมีธนาคารบางแห่งไม่ยอมให้เด็กพิการทางสติปัญญาเปิดบัญชีธนาคาร ถึงแม้จะมีผู้ปกครองไปร่วมเปิดด้วย

3.โครงการสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีอาชีพอิสระ / ผู้มีรายได้ประจำที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนาของธนาคารออมสิน แม้คนตาบอดได้รับการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อดังกล่าวแล้ว แต่เจ้าหน้าที่ประจำสาขาที่รับผิดชอบการทำสัญญากลับปฏิเสธ โดยให้เหตุผลว่าคนตาบอดในฐานะผู้กู้ไม่สามารถลงลายมือชื่อในสัญญาได้

4.มาตรการเยียวยาและฟื้นฟูในอนาคตตามแผนงานและโครงการให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 จำนวน 1 ล้านล้านบาท ล้วนแต่ต้องอาศัยการทำธุรกรรมทางการเงินแทบทั้งสิ้น

สุชาติระบุว่า ปัญหาทั้งหลายเกิดจากเจตคติและความเชื่อเชิงลบที่ว่า คนพิการไม่สามารถรับผิดชอบดูแลความปลอดภัยเงินของตนเองได้ คนพิการไม่มีศักยภาพในการประกอบอาชีพและผ่อนชำระหนี้ ทำให้มีการใช้ดุลยพินิจและการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และใช้ข้ออ้างเดิมๆ ว่า “ธนาคารต้องการรักษาผลประโยชน์ของลูกค้า จึงขอไม่ให้บริการธุรกรรมทางการเงินแก่คนพิการ” สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย ในฐานะองค์กรคนพิการที่มีหน้าที่ติดตามการบังคับใช้กฎหมายและนโยบาย รวมทั้งพิทักษ์สิทธิคนพิการ จึงต้องการให้คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมฯ คุ้มครองสิทธิคนพิการให้สามารถเข้าถึงการทำธุรกรรมทางการเงินได้อย่างเท่าเทียม เป็นธรรม ปราศจากการใช้ดุลยพินิจในลักษณะที่เป็นการเลือกปฏิบัติ โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

Socialข่าวคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจสิทธิมนุษยชนสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยคนพิการธนาคารเงินเยียวยา
Categories: ThisAble

กูเกิ้ลเปิดแอปฯ ปุ่มลัด-ฟีเจอร์ถอดคำพูดและขยายเสียงบนสมาร์ทโฟน

ThisAble - Tue, 2020-05-26 15:44

รายงานจาก UNESCAP ระบุว่า เอเชียแปซิฟิกมีคนพิการเกือบ 700 คน และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆ เป็นสิ่งจำเป็นในปัจจุบัน เทคโนโลยีที่เกิดขึ้นจึงช่วยให้คนกลุ่มนี้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเท่าเทียมและสะดวก โดยที่ผ่านมามีเทคโนโลยีต่างๆ เกิดขึ้นหลายต่อหลายอย่าง เช่น แผนที่การเดินทางสำหรับคนใช้วีลแชร์ เกมคอนโทรลเลอร์ที่ใช้งานง่ายหรือฟังก์ชันบอกทิศทางและสิ่งกีดขวางตรงหน้า ที่ช่วยทำให้คนตาบอดใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัยขึ้น

ล่าสุดกูเกิ้ลเปิดตัวแอบพลิเคชันและฟีเจอร์ใหม่ในแอนดรอยด์ เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้งานสมาร์ทโฟน อย่างแอปฯ Action Blocks แอปทางลัดที่ช่วยให้การใช้งานสมาร์ทโฟนง่ายขึ้น, ฟีเจอร์ Live Transcribe สำหรับถอดคำพูดและ Sound Amplifier ช่วยขยายเสียงด้วยสมาร์ทโฟน

Action Blocks
แอคชัน บล็อค

เวลาเราต้องการใช้งานเครื่องมือต่างๆ ในโทรศัพท์มือถือ เราอาจต้องกดหลายปุ่มหรือหลายครั้งกว่าจะเข้าถึงเครื่องมือนั้นๆ ‘แอคชัน บล็อก’ จึงออกแบบมาเพื่อลดขั้นตอนเหล่านั้นซะ ทำให้ทุกอย่างง่ายและรวมรวมเอาคำสั่งต่างๆ มาสร้างเป็นทางลัดไว้ที่หน้าโฮมสกรีน โดยสิ่งที่ผู้ใช้ต้องทำ คือการแตะภาพที่หน้าจอแล้วเปิดคำสั่งต่างๆได้ทันที เช่น สนทนาวีดิโอ ตรวจสอบสภาพอากาศ หรือเปิดแผนที่นำทาง

แอปแอคชัน บล็อกจะสร้างไอคอนขึ้นบนหน้าจอ โดยผู้ใช้สามารถเลือกภาพได้เองสำหรับคำสั่งต่างๆ ที่ตั้งค่าไว้ สามารถปรับขนาดเล็ก-ใหญ่เท่าไหร่ก็ได้ การมีแอปนี้จะช่วยให้คนที่มีความพิการทางการเรียนรู้หรือสติปัญญา ที่มักตอบสนองกับภาพของคนหรือสถานที่ที่คุ้นเคยได้ดีกว่าตัวหนังสือ และคนแก่ที่สายตาหรือความจำไม่ดีสามารถใช้งานสมาร์ทโฟนได้ง่ายขึ้นด้วย

Live Transcribe
ไลฟ์ ทรานสคริป

ฟีเจอร์ไลฟ์ ทรานสคริปเปิดตัวครั้งแรกในเดือนก.พ.ที่ผ่านมา ฟีเจอร์นี้ช่วยถอดคำจากเสียงพูดให้กลายเป็นตัวหนังสือแบบทันที การมีฟังก์ชันนี้จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับคนพิการทางการได้ยิน หรือคนที่มีปัญหาในการฟัง และอาจเป็นประโยชน์ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้เกือบทุกคนใส่หน้ากากจนคนพิการหลายคนที่ใช้การอ่านปากเพื่อสนทนา ไม่สามารถพูดคุยได้อย่างเข้าใจ การเปลี่ยนเสียงพูดเป็นตัวหนังสือ จึงจะช่วยแก้ปัญหานี้ได้บางส่วน

นอกจากนี้กูเกิ้ลยังได้อัปเดตใหญ่ครั้งที่ 3 การอัปเดตครั้งนี้ทำให้เราสามารถตั้งค่าให้โทรศัพท์สั่น เมื่อมีการพูดชื่อเรา รวมถึงสามารถใส่คำศัพท์เฉพาะ เช่น สิ่งของหรือสถานที่ และสามารถค้นหาคำจากข้อความที่ถอดเสียงเก็บไว้ได้ด้วย

Sound Amplifier
ซาวน์ แอมพลิฟาเออร์

เป็นโปรแกรมช่วยขยายเสียงบนสมาร์ทโฟนระบบแอนดรอยด์ ให้ดังและชัดเจนมากขึ้น และสามารถตัดเสียงรบกวนรอบข้าง โดยผู้ใช้สามารถใช้งานร่วมกับหูฟังบลูทูธได้ จึงทำให้ผู้ใช้งานสามารถวางมือถือไว้ใกล้ๆ คนพูดหรือแหล่งกำเนิดเสียง และปรับระดับเสียงในหูฟังของเรา นอกจากนี้ ยังสามารถใช้ขยายเสียงในแอปพลิเคชันอื่น เช่น ยูทิวป์และสปอทิฟายอีกด้ว

 

ที่มา https://thailand.googleblog.com/2020/05/blog-post.html

 

 

Livingข่าวคุณภาพชีวิตสิทธิมนุษยชนต่างประเทศไอซีทีGoogleคนพิการSound AmplifierLive TranscribeAction Blocks
Categories: ThisAble

นักศึกษาตาบอดไทยอยู่อย่างไรในต่างแดนเมื่อโควิด-19 กระทบชีวิตคนทั่วโลก

ThisAble - Tue, 2020-05-26 13:25

ตั้งแต่ปลายปี 2562 เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 กลายเป็น ‘วาระแห่งโลก’ ที่ส่งผลกระทบต่อมวลมนุษยชาติ ถือได้ว่าเป็นโรคอุบัติใหม่ที่ยังไม่มีวัคซีนหรือยารักษาเฉพาะใดๆ ที่จะสามารถหยุดยั้งได้ ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ไม่ว่าจะเป็นความหวาดกลัวจากการติดเชื้อ การทำงานจากบ้าน การเรียนการสอนออนไลน์ การชะลอตัวทางเศรษฐกิจหรือความขาดแคลนต่างๆ ทั้งภาคประชาชนหรือหน่วยงานรัฐ คุณคงเข้าใจความยากลำบากที่เกิดขึ้นเป็นอย่างดี ฉันจึงอยากเล่าอีกหนึ่งประสบการณ์ของนักศึกษาพิการไทยที่กำลังหัวหกก้นขวิดกับการผจญ ‘ภัย’ ของโควิด-19 นี้ไม่ต่างกัน

นักศึกษา (ตาบอด) ไทยในเมืองแขก

ฉันมีโอกาสได้มาศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขานโยบายสาธารณะ ที่ International Institute of Public Policy and Management, University of Malaya ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย และเริ่มต้นการใช้ชีวิตในต่างแดนอย่างเต็มตัวครั้งแรกตั้งแต่เดือน มี.ค.2562 ฉันตาเลือนรางตั้งแต่กำเนิด การมองเห็นน้อยลงเรื่อยๆ เพราะโรคต้อหินที่เป็นอภินันทนาการจากการลืมตาดูโลก ถึงจะมองไม่เห็น แต่ฉันก็เป็นอีกคนที่ฝันไว้ว่า สักวันอยากลองไปใช้ชีวิตในต่างแดนเพื่อเรียนรู้และเปิดโลกกว้าง ออกจากพื้นที่ปลอดภัยเดิมๆ แต่การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่สร้างความอกสั่นขวัญหายให้กับผู้คนทั่วโลกอยู่ในขณะนี้ เป็นสิ่งที่อยู่เหนือความคาดหมายจริงๆ คุณลองจินตนาการดูว่า ในวันที่คุณหวาดกลัวเจ้าเชื้อโรคร้ายนี้ อย่างน้อยที่สุดคุณยังได้อยู่ในที่ที่คุณคุ้นเคย ในบ้าน ในประเทศที่เกิดและอยู่มาตั้งแต่เด็กจนโต แต่ในสภาวะที่เลือกไม่ได้ นักศึกษาไกลบ้านทุกคนที่ไม่สามารถกลับบ้าน ต่างก็กังวลกับความปลอดภัยในชีวิตไม่ต่างกัน แล้วนักศึกษาตาบอดอย่างฉันนี่ล่ะ จะทำยังไง?

ความช่วยเหลือจากมหาวิทยาลัยและรัฐบาลมาเลเซีย

หลังการประกาศมาตรการควบคุมการสัญจร หรือ Movement Control Order: MCO ของรัฐบาลมาเลเซียครั้งแรกในกลางดึกคืนวันที่ 16 มี.ค. โดยระบุรายละเอียดการปิดประเทศชั่วคราวว่า จะบังคับใช้อย่างเป็นทางการในวันที่ 18 มี.ค. สิ่งที่กระทบการใช้ชีวิตของนักศึกษาตาบอดคือ การห้ามให้คนต่างชาติเดินทางเข้ามาเลเซียตั้งแต่วันที่ 18 มี.ค.เป็นต้นไป ส่วนคนมาเลเซียที่อยู่ต่างประเทศสามารถกลับเข้ามาเลเซียได้ และต่างชาติที่อยู่ในมาเลเซีย เช่นนักเรียนไทยอย่างฉัน สามารถออกนอกมาเลเซียได้แต่จะกลับเข้ามาอีกไม่ได้จนกว่าจะมีมาตรการใหม่ ร้านรวงต่างๆ ทั้งรายใหญ่ รายย่อยต่างได้รับผลกระทบจากมาตรการ MCO ในเรื่องระยะเวลาเปิดปิดที่เข้มงวด ขนส่งสาธารณะถูกจัดตารางเวลาใหม่และจำกัดเวลาการเดินรถ ห้ามเดินทางข้ามเมือง รวมทั้งหน่วยงานรัฐ โรงเรียน มหาวิทยาลัยและสำนักงานต่างๆ ล้วนถูกสั่งปิดทั้งหมด

ช่วงก่อนหน้านี้เสียงกระเป๋าเดินทางแบบมีล้อลากดังกระทบหูทุกครั้งที่ฉันเดินออกมานอกห้องพัก ยิ่งช่วงสองสามวันแรกของการประกาศมาตรการ MCO ยิ่งได้ยินบ่อย แต่ช่วงนี้ เสียงบนหอพัก 7th residential college ที่ฉันอยู่ก็เงียบลง และเหลือคนพักอาศัยอยู่เพียงหลักสิบ จากที่เคยรองรับนักศึกษาและเจ้าหน้าที่ได้เกือบพันคน

มาสเตอร์หรือหัวหน้าหอพักตั้งกลุ่มพูดคุยเฉพาะสำหรับนักศึกษาและเจ้าหน้าที่ที่ยังพักอยู่ในหอ เราสามารถติดต่อกันได้ตลอด 24 ชั่วโมง ประกาศต่างๆ ถูกทยอยนำมาเผยแพร่ ทุกคนร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการกันแข็งขัน สิ่งที่เป็นกฎเหล็กสูงสุดของนอกจากนักศึกษาคือ ทุกคนต้องอยู่แต่ในห้องพักของตัวเอง เว้นระยะห่างระหว่างกันและห้ามนักศึกษาที่พักหอพักในออกนอกเขตมหาวิทยาลัยโดยเด็ดขาด แต่ถึงกฎระเบียบจะเข้มงวด แต่ในทางกายภาพพวกเราแทบไม่ลำบากกันเลยเมื่อมหาวิทยาลัย หอพัก และผู้ให้ทุนการศึกษาของฉันต่างให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี

นักศึกษาทุกคนได้รับการสนับสนุนอาหารทั้ง 3 มื้อจากรัฐบาล ไม่ใช่อาหารแห้งหรือแช่แข็ง แต่เป็นอาหารสดใหม่ ปรุงสุกร้อนๆ ส่งให้ถึงหน้าห้องทุกวัน เพื่อสร้างระยะห่างระหว่างกัน เจ้าหน้าที่หอพักไม่ให้นักศึกษาทุกคนมารวมกันเพื่อรับอาหาร แต่ให้ตัวแทนนักศึกษานำอาหารไปส่งให้กับคนอื่นๆ ที่อยู่ในชั้นเดียวกัน เรื่องการสนับสนุนอาหารเป็นอะไรที่ทำให้ฉันประหลาดใจมาก เพราะรัฐบาลไม่ได้สนับสนุนแค่วันสองวัน หรือหลักอาทิตย์สองอาทิตย์ แต่มากกว่า 2 เดือนแล้วที่นักศึกษาที่พักอยู่ในมหาวิทยาลัยได้ทานอาหารสด สะอาด ร้อนๆ อย่างนี้ทุกวัน

พอเห็นสถานการณ์เริ่มแย่ลง ASEAN University Network Disability and Public Policy (AUN-DPPnet) ผู้ให้ทุนการศึกษาและคณะที่ฉันเรียนอยู่ก็เสนอจะช่วยหาตั๋วเครื่องบินกลับประเทศไทยให้ แต่ใจของฉันก็แกว่งมาก เมื่อประเทศไทยประกาศปิดประเทศ ปิดน่านฟ้า ห้ามทุกคนไม่เว้นคนไทยเข้า ไม่แน่ใจว่าคนไทยในต่างแดนรู้สึกยังไง แต่สำหรับฉัน ตอนได้ยินประกาศ รู้สึกใจแกว่ง เพราะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น เราต้องแก้ปัญหาและจะต้องอยู่ต่างแดนไปจนกว่าจะมีประกาศใหม่ของรัฐบาลไทย ต้องอยู่ ต้องสู้เพราะกลับบ้านเราไม่ได้

เมื่อต้องอยู่ให้ได้ ฉันเริ่มสำรวจและเตรียมการสำหรับตัวเองมากขึ้น หากได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอ อะไรที่ตระหนกตกใจ สับสนกันอยู่ก็สามารถคลี่คลายไปได้ มหาวิทยาลัยให้ข้อมูลอัพเดตเรื่องโควิด-19 ผ่านทางช่องทางโซเชียลเนตเวิร์คตลอด ไม่ว่าจะเป็นหน้าเพจเฟซบุ๊ก หรือกลุ่มย่อยต่างๆภาพของผู้เขียนขณะอยู่ที่ห้างสรรพสินค้า KL Gateway Mall
ถ่ายโดยอลีนา ปาโหด

ความช่วยเหลือจากสถานทูตไทยในกรุงกัวลาลัมเปอร์

ในขณะที่ทุกพื้นที่ในมาเลเซียเงียบลงเรื่อยๆ ผู้คนสัญจรบนถนนน้อยจนนับได้ หน่วยงานราชการต่างยังต้องทำงานกันอย่างแข็งขัน นักศึกษาเป็นกลุ่มคนที่ทางสถานทูตไทยให้ความสำคัญเป็นลำดับต้นๆ ในการช่วยเหลือ ทั้งส่งข้าวของเครื่องใช้ รวมถึงอาหารแห้ง หน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์มาให้นักศึกษาทุกคนแล้ว 2 รอบ รวมถึงข้อมูลข่าวสารการระบาดทางหน้าเฟซบุ๊กของสถานทูต ยิ่งช่วงเดือนแรกที่ผู้ติดเชื้อมีอัตราสูง อยู่ในหลักร้อยทุกวัน สถานทูตก็ไม่ได้นิ่งนอนใจแปลมาตรการจากภาษามาเลเป็นไทย และประกาศเรื่องการลงทะเบียนกลับไทยอยู่เสมอ รวมถึงมีสายด่วนให้คนไทยที่ต้องการความช่วยเหลือโทรได้ตลอด 24 ชั่วโมง

นักเรียนไทยที่นี่ก็ช่วยเหลือกันเป็นอย่างดี แม้เจอกันไม่ได้ แต่ก็ถามไถ่และส่งต่อความช่วยเหลือดูแลกันอยู่เสมอ ในมหาวิทยาลัย University of Malaya ที่ฉันเรียนอยู่เราก็มีช่องทางสื่อสารกันในหมู่นักเรียนไทย ทั้งให้ความช่วยเหลือ แนะนำ ส่งข่าว และพูดคุยหยอกล้อพอให้หายเครียด เรียกได้ว่า ใครทำอะไรได้ ก็ช่วยกันสุดความสามารถ 

เรียนออนไลน์ เรียนได้ ถ้าคนพิการเข้าถึง

ในส่วนของการเรียนเราต้องปรับทุกอย่างให้อยู่ในระบบออนไลน์ โปรแกรมสื่อสารแบบมีส่วนร่วมฉันยกนิ้วให้ ZOOM Meeting ที่ไม่ว่าจะในมือถือหรือคอมพิวเตอร์ ก็เป็นโปรแกรมที่คนตาบอดสามารถเข้าถึงได้ดี ส่วน Microsoft Teams ที่ได้รับความนิยมไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน ฉันรู้สึกว่าค่อนข้างยากต่อการเข้าถึงสำหรับคนตาบอด ในคลาสออนไลน์ที่ต้องดูถ่ายทอดการสอนของอาจารย์นั้นไม่ค่อยมีปัญหา แต่เข้าไม่ถึงถ้าต้องทำงานบนคอมพิวเตอร์ การเรียนออนไลน์เป็นแผนการปฏิบัติการรูปแบบใหม่ที่ทางคณะกำลังปรึกษาและหาแพลทฟอร์มที่เหมาะสมสำหรับนักศึกษาทุกคน รวมถึงนักศึกษาพิการด้วย

COVID 19 โรคอุบัติใหม่ที่สร้างความเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21

ก่อนมาเรียนที่มาเลเซีย ฉันเตรียมใจไว้หลายอย่าง ทั้งเรื่องความลำบากในการปรับตัวให้เข้ากับการเรียนในสาขาใหม่ ภาษา วัฒนธรรม อาหารการกิน การใช้ชีวิตร่วมกับเพื่อนใหม่ที่ต่างเชื้อชาติ หลากศาสนาที่ฉันไม่เคยรู้จักมาก่อน แต่การแพร่ระบาดของโควิด-19 นั้น ได้สร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างยิ่งใหญ่ให้กับฉันและทั่วโลก เกิด New Normal หรือวิถีการดำเนินชีวิตใหม่ในหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการเรียน การทำงาน การชอปปิ้ง การเดินทาง ทุกอย่างถูกเซทรูปแบบใหม่เพื่อให้สอดรับกับสถานการณ์ในชีวิตประจำวันที่เปลี่ยนแปลงไปนี้ 

ขณะที่ฉันเขียนเรื่องราวอยู่คือกลางเดือนพ.ค.2563 จำนวนผู้ติดเชื้อสะสมในมาเลเซียมีมากกว่า 6,000 คน แต่อัตราผู้ที่หายจากการติดเชื้อก็มีสูงถึง 80 เปอร์เซ็นต์ จึงมีการประกาศการลดระดับมาตรการการควบคุมการสัญจรอย่างมีเงื่อนไข (Conditional Movement Control Oder; CMCO) แต่ยังไม่เปิดประเทศ และประชาชนยังต้องปฏิบัติตามกฎเพื่อลดจำนวนผู้ติดเชื้ออย่างเคร่งครัด อย่างไรก็ดี ทางการมาเลเซียได้เปิดด่านพรมแดนทางบก เพื่อให้คนไทยที่ต้องการกลับประเทศ เดินทางเข้าไทยผ่านด่านด้านทางบกด้านจังหวัดทางภาคใต้ของไทยได้ และมีการจัดเที่ยวบินพิเศษจากทางสถานฑูตไทยในกรุงกัวลาลัมเปอร์และรัฐบาลไทย โดยเที่ยวบินแรกจะออกเดินทางในวันที่ 26 พ.ค. นี้ 

ในขณะที่เพื่อนบ้านอย่างสิงคโปร์มีจำนวนผู้ติดเชื้อสูงกว่าสองหมื่นคน และผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลกที่มีจำนวนเฉียด 5 ล้านคนแล้วนั้น ฉันพบว่า การจัดการที่เป็นระบบ มาตรการที่บังคับใช้ได้จริง และการได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างเหมาะสมและเพียงพออยู่เสมอ เป็นสิ่งที่ช่วยทำให้ผู้คนหยุดตื่นตระหนก และจัดการชีวิตได้ดีขึ้น  

การรู้สึกว่า ไม่ถูกทอดทิ้งในสภาวะเช่นนี้ เป็นกำลังใจในการก้าวต่อและสู้กับปัญหาที่สำคัญมาก ฉันเห็นข่าวคราวจากเพื่อนตาบอด และองค์กรตาบอดหลายแห่งทั้งในไทยและในต่างประเทศ รวมถึงองค์กรคนพิการประเภทอื่นๆ พยายามหาทางช่วยคนของตนอย่างสุดความสามารถ และคนพิการแทบจะทั่วทุกมุมโลกต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 นี้ คนพิการ ‘ถูกทิ้งไว้ข้างหลัง’ 

หากฉันไม่ได้อยู่ในสถานที่และมีคนที่เข้าใจให้ความช่วยเหลือ ก็จินตนาการไม่ออกเลยว่า ความไม่สะดวกทั้งหลายที่เกิดขึ้นในภาวะโรคระบาดเช่นนี้ ฉันจะผ่านมันไปอย่างไร หากเราจะเปลี่ยนโลกใบนี้ ให้เป็น New Normal ก็ขอให้ระบบความคิดความเชื่อที่เห็นคนพิการเป็นประชากรแถวหลัง ที่มีมานานนั้น ถูกกำจัดไปพร้อมๆ กับเจ้าเชื้อ Covid 19 จะได้ไหม?

Socialบทความคุณภาพชีวิตสิทธิมนุษยชนต่างประเทศสิ่งแวดล้อมสุขภาพคนตาบอดโควิด-19
Categories: ThisAble

We Fair ชี้ 1,000 ไม่พอเยียวยาคนพิการจากโควิด-19 แถมเพิ่มเบี้ยบางกลุ่มยิ่งตอกย้ำความจน

ThisAble - Fri, 2020-05-22 18:51

สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ที่ต่อเนื่องเรื้อรังมาเกือบสองเดือน รัฐบาลได้มีมาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาด รวมทั้งมาตรการดูแลและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ เช่น เงินช่วยเหลือแรงงานอิสระที่ได้รับผลกระทบ 5,000 บาทเป็นเวลาสามเดือน การแจกอาหาร การเพิ่มเบี้ยความพิการ รวมไปถึงเงินช่วยเหลือเยียวยาคนพิการเพื่อบรรเทาผลกระทบคนละ 1,000 บาท

อย่างไรก็ดี แม้รัฐมีมาตรการเยียวยาและลดผลกระทบประชาชน แต่ประชากรกลุ่มเฉพาะจำนวนมากยังคงเข้าไม่ถึง โดนเฉพาะอย่างยิ่ง คนพิการจำนวนมากที่เข้าไม่ถึงสิทธิในการได้รับการเยียวยาอื่นใด นอกเหนือจากเงินช่วยเหลือเยียวยาคนพิการคนละ 1,000 บาท จนทำให้เกิดการตั้งข้อสังเกตต่อมาตรการดังกล่าวว่ามีความเหมาะสมและครอบคลุมเพียงใด

จากข้อสังเกตดังกล่าว เครือข่ายรัฐสวัสดิการเพื่อความเท่าเทียมและเป็นธรรมหรือ We Fair จึงร่วมกับโครงการพัฒนาเครือข่ายขับเคลื่อนนโยบายสวัสดิการสังคมและสุขภาวะเพื่อความเป็นธรรมทางสังคม ตั้งคำถามและชวนตรวจสอบมาตรการเยียวยาคนพิการในสถานการณ์โควิด-19 ครั้งนี้

มาตรการช่วยเหลือด้วยเงิน 1,000 บาทแบบครั้งเดียวจบ

จากรายงานข่าวเมื่อวันที่ 28 เม.ย.63 ที่ผ่านมา (กดอ่านที่นี่) ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เสนอเงินเยียวยาเพื่อช่วยเหลือคนพิการในช่วงการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 ให้แก่คนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการจำนวน 2 ล้านคน คนละ 1,000 บาท จำนวน 1 ครั้ง พร้อมเพิ่มเบี้ยความพิการจาก 800 บาทเป็น 1000 บาท ให้คนพิการที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 1,100,000 คน และเด็กพิการที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี จำนวน 120,000 คนนั้น

เครือข่าย We Fair ได้แสดงความเห็นว่า มาตรการดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความเสื่อมสมรรถนะในการประเมินความรุนแรงของปัญหาของรัฐบาล ที่ไม่เข้าใจว่าปัจจัยในการดำรงชีวิตของคนพิการไม่ว่าจะมีงานทำหรือไม่มีงานทำก็มีต้นทุนสูงกว่าคนไม่พิการ จำนวนเงินเยียวยาดังกล่าวจึงไม่เพียงพอต่อการใช้ชีวิตแบบมีคุณภาพได้

เครือข่ายเห็นว่า คนพิการและครอบครัวมีภาระค่าใช้จ่ายหลายอย่างที่ต้องแบกรับและเมื่อเกิดสถานการณ์โควิด-19 ภาระค่าใช้จ่ายส่วนนี้ไม่ได้ลดลง เช่น ค่าจ้างผู้ช่วยคนพิการที่คนพิการยังต้องเสียเงินจ้างเอง เพื่อช่วยเหลือในกิจวัตรต่างๆ ในแต่ละวัน เนื่องจากระบบผู้ช่วยคนพิการในปัจจุบันมีไม่เพียงพอ แถมยังถูกจัดสรรโดยผู้ที่ไม่มีความเชี่ยวชาญ หรือค่าใช้จ่ายจ้างนักกิจกรรมบำบัดมากระตุ้นพัฒนาการเด็ก เพราะบุคลากรในศูนย์การศึกษาพิเศษมีไม่เพียงพอ ทำให้ครอบครัวคนพิการต้องรับภาระค่าใช้จ่ายเหล่านี้ไปจนกว่าบริการของรัฐจะครอบคลุม

ปัญหาเหล่านี้สร้างความเหลื่อมล้ำจนทำให้เด็กพิการจำนวนมากไม่ได้รับการกระตุ้นพัฒนาการและส่งเสริมทักษะในการดำรงชีวิต เพียงเพราะพ่อแม่ไม่มีเงินค่าเดินทางหรือไม่สามารถลางานได้ ส่งผลให้คนพิการที่ไม่มีทักษะในการช่วยเหลือตัวเองถูกปล่อยให้อยู่ในบ้านตามลำพังในระหว่างที่ผู้ดูแลออกไปหารายได้

นอกจากนี้ โควิด-19 ยังซ้ำเติมการดำรงชีวิตของคนพิการให้เผชิญกับความเหลื่อมล้ำมากขึ้น เนื่องจากคนพิการมีต้นทุนการดำรงชีวิตเท่าเดิม แต่มีคนที่จ่ายไม่ไหวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เงินช่วยเหลือเพียง 1,000 บาทครั้งเดียวจบ จึงไม่ใช่ทางแก้ปัญหาใดๆ สำหรับคนพิการ ในเมื่อรากเหง้าปัญหาอยู่ที่ระบบรัฐสวัสดิการแบบขอไปที ไม่ถ้วนหน้า ไม่ครอบคลุม แถมยังกรีดซ้ำแผลเก่าในใจที่ว่าไม่มีรัฐบาลไหนเข้าใจพวกเขาจริง

เบี้ยคนพิการที่เหมือนเพิ่มจะถ้วนหน้า สุดท้ายให้เฉพาะบางกลุ่ม แต่คนจนตกหล่นอยู่ดี

จากรายงานข่าวเรื่องการเพิ่มเบี้ยความพิการที่เผยแพร่เป็นครั้งแรกในเดือน ธ.ค.2562 โดยระบุให้เพิ่มเบี้ยความพิการอีก 200 บาทจาก 800 เป็น 1,000 บาท แต่ก็ยังคลุมเครือว่า ผู้ที่จะได้รับสิทธิต้องถือทั้งบัตรประจำตัวคนพิการและบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือไม่

ต่อมาภายหลัง ในการประชุมคณะกรรมการคนพิการที่มีจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุม (กดอ่านที่นี่) ได้ประกาศ 4 มาตรการเยียวยาคนพิการ โดยหนึ่งในนั้นเสนอให้คณะรัฐมนตรีเพิ่มเงินเบี้ยความพิการแบบถ้วนหน้า ไม่จำกัดเฉพาะผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามที่เคยคลุมเครือ แต่อย่างไรก็ดี เมื่อวันที่ 28 เม.ย.63 (กดอ่านที่นี่) รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกลับระบุว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบให้เพิ่มเบี้ยคนพิการให้แก่ผู้ถือบัตรคนพิการ 2 กลุ่มเท่านั้นคือ กลุ่มอายุไม่เกิน 18 ปี จำนวน 1.2 แสนคน และกลุ่มคนพิการที่มีทั้งบัตรคนพิการและบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (ผู้มีรายได้ต่ำกว่า 1 แสนบาทต่อปี) จำนวน 1 ล้านคน จากเดือนละ 800 บาทเป็น 1,000 บาท โดยจะเริ่มปรับเพิ่มเบี้ยในเดือน ต.ค.63 มิได้เป็นการเพิ่มแบบถ้วนหน้าแต่อย่างใด

ดังนั้นนโยบายการเพิ่มเบี้ยคนพิการในไทย ซึ่งหวนกลับมาใช้การพิสูจน์ความยากจนเป็นเกณฑ์ จึงสวนทางกับแนวคิดการมองสวัสดิการเป็นสิทธิ ทั้งที่งานวิจัยทั่วโลกพิสูจน์แล้วว่า การจัดรัฐสวัสดิการที่ใช้กระบวนการพิสูจน์ความยากจนนั้น จะยิ่งซ้ำเติมให้คนที่อยู่ชายขอบของการศึกษาหรือการเข้าถึงเทคโนโลยีไม่สามารถเข้าถึงสวัสดิการของรัฐและถูกกีดกันตั้งแต่กระบวนการพิสูจน์สิทธิ การให้แบบถ้วนหน้าแล้วค่อยตัดสิทธิผู้ที่ไม่มีความจำเป็นภายหลัง จึงเป็นทางออกของการลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำนี้

นอกจากนี้ เครือข่าย We Fair ได้ระบุถึงข้อมูลของคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายสวัสดิการเงินอุดหนุนเด็กเล็กแบบถ้วนหน้าว่า มีเด็กยากจนที่รายได้ครอบครัวไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีในไทย ที่ตกหล่นจากกระบวนการพิสูจน์ความยากจน จำนวน 30% ทำให้ไม่ได้รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด-6 ขวบ เดือนละ 600 บาท

เมื่อมองย้อนกลับมาที่คนพิการที่มีอุปสรรคทั้งการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร สภาพแวดล้อม บางครั้งยังถูกกีดกันจากการทำธุรกรรมโดยเจ้าหน้าที่ธนาคาร ฯลฯ เมื่อสิ่งเหล่านี้รวมกันจึงเดาได้ไม่ยากนักว่า มีคนพิการจำนวนไม่น้อยตกหล่นจากกระบวนการพิสูจน์ความยากจน

ข้อสันนิษฐานข้างต้นสามารถพิสูจน์อย่างง่ายบนสถิติจำนวนคนพิการทั้งหมด จากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 2.02 ล้านคน ในจำนวนนี้มีคนพิการถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 1.1 ล้านคน มีคนพิการวัยทำงานที่มีอาชีพ 266,484 คนและมีคนพิการที่อายุน้อยกว่า 18 ปี 1.2 แสนคน เท่ากับจะเหลือคนพิการ 4.4 แสนคนที่ไม่ได้รับการเพิ่มเบี้ยความพิการ อาจไม่มีอาชีพและตกหล่นจากการทำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จึงหมายความว่า คนพิการยากจน 28% ตกหล่นจากกระบวนการพิสูจน์ความจน การที่รัฐเพิ่มเบี้ยความพิการให้เฉพาะคนพิการที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและคนที่อายุไม่ถึง 18 ปี จึงไม่ใช่ทางออก รัฐจึงควรเพิ่มให้ทุกคนมีหลักประกันในชีวิตที่ไม่ต่ำกว่าเส้นความยากจน

บริการผู้ช่วยคนพิการแบบทิ้งขว้าง

เครือข่าย We Fair อ้างถึงข้อมูลในเว็บไซต์ www.disability-memorial.org ว่าตลอด 39 ปีที่ผ่านมา ทั่วโลกมีเหตุการณ์ฆาตกรรมคนพิการจากผู้ดูแลที่เป็นสมาชิกในครอบครัวมากกว่า 1,300 กรณีที่สามารถระบุได้ชัดเจน โดยกระบวนการเก็บข้อมูลดังกล่าวมักถูกนับหลังจากสิ้นสุดกระบวนการสืบสวนแล้ว เคสที่ถูกบันทึกจึงไม่นับรวมการฆาตกรรมอำพรางที่ถูกมองว่าเป็นการฆ่าตัวตายและไม่นับรวมการฆาตกรรมที่เกิดจากการเพิกเฉยจากรัฐจนนำไปสู่การเสียชีวิต ในประเทศไทยเพื่อนคนพิการที่กลุ่มรู้จักอย่างน้อย 6 คน เคยถูกคนในครอบครัวเสนอวิธีจบชีวิตด้วยท่าทีที่เศร้าโศก โกรธแค้น และหยอกล้อ ไม่ว่าจะเป็นพ่อ แม่ สามี พี่ น้อง ปู่ ยาย และทุกคนต่างอยู่ในหลากหลายสถานะ รวมทั้งเกิดขึ้นในครอบครัวของศาสนิกชนหลากหลายศาสนา

ดังนั้นการคุยเรื่องนี้จึงไม่ใช่การบอกว่าฆาตกรเป็นคนบาป แต่คือการทำความเข้าใจเงื่อนไขบนความเป็นจริงของมนุษย์ โดยทิ้งความโรแมนติกของครอบครัวในฝัน แล้วคิดภาพแม่ของคุณต้องลาออกจากงานที่กำลังก้าวหน้า เพื่อมาป้อนข้าวป้อนน้ำให้คุณเพราะรายได้ไม่พอจ้างผู้ช่วยหรือผู้ดูแล พ่อของคุณไปมีภรรยาใหม่และมีครอบครัวที่อบอุ่น คำถามคือแม่ของคุณผิดหรือไม่ หากเธอเลือกกลับไปทำงานและทิ้งคุณไว้ที่บ้านลำพัง อย่างน้อยทั้งคู่จะไม่อดตาย

แม้แม่คุณต้องการคนดูแล แต่ไม่มีใครเลยที่พร้อมเป็นพ่อของเด็กพิการ แม่คุณทำงานสายตัวแทบขาดและกลับบ้านมาเจอความเกรี้ยวกราดหงุดหงิดของคุณ ผู้ซึ่งถูกดองในบ้านมาหลายสิบปีและมีเพียงแม่เท่านั้นที่ระบายอารมณ์ได้ คงไม่ผิดนักถ้าคุณจะวิงวอนต่อโชคชะตาว่าไม่อยากมีชีวิตแบบนี้ไปจนตาย คุณต้องการอิสรภาพ และผิดไหมหากแม่ของคุณเลือกจบชีวิตคุณก่อนเพราะมองไม่เห็นอนาคตที่รออยู่ข้างหน้า ห่วงว่าคุณจะอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีเธอ วันใดวันหนึ่งแม่ของคุณเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุและคุณต้องมีชีวิตต่อโดยลำพัง รัฐจะส่งต่อคุณให้กับญาติใกล้ชิดที่อาจไม่ได้พร้อมอุปการะ แต่ก็ไม่อยากถูกสังคมสาปแช่ง เมื่ออุปการะไปก็ขังคุณไว้ในคอกไม้นอกบ้านและทำร้ายร่างกายเสมือนตายทั้งเป็น ถ้าคุณคิดว่านี่คือเรื่องแต่งก็คิดผิด เพราะเด็กคนนี้มีตัวตนอยู่จริงและยังมีชีวิตอยู่ในปี 2020

คำถามที่ควรไปไกลกว่าคำว่า ผิดหรือถูกคือทำอย่างไรให้ทั้งคนพิการและผู้ดูแลมีอิสรภาพ ทำอย่างไรจะคืนความรักในครอบครัวโดยไม่ผูกรั้งด้วยโซ่ตรวนอันเกิดจากภาวะพึ่งพิง คำตอบของคำถามนี้มีมานานกว่า 40 ปี และในรอบ 10 ปีที่ผ่านมาคำตอบของคำถามดังกล่าวนั้น ข้าราชการกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการย่อมรู้ดีที่สุดนั่นคือ “บริการผู้ช่วยคนพิการ”

ตัวแทนกลุ่มระบุว่า เมื่อปลายปีที่แล้วได้มีโอกาสไปศึกษาดูงานเรื่องการขับเคลื่อนแนวคิดการดำรงชีวิตอิสระของคนพิการในเกาหลีใต้ ที่นั่นมีประวัติศาสตร์การฆาตกรรมโดยรัฐเพราะความเชื่อใจหมอเกิดขึ้น กล่าวคือรัฐพยายามแยกระดับความรุนแรงและความจำเป็นของคนพิการเพื่อพิสูจน์สิทธิว่าควรได้รับบริการอะไรบ้าง สุดท้ายคนพิการที่เคยได้รับบริการบางคนถูกตัดสิทธิในการเข้าถึงบริการผู้ช่วยคนพิการ จนสุดท้ายเขาเสียชีวิตโดยลำพัง ผลชันสูตรพบว่าขาดสารอาหาร ซึ่งเดิมผู้ช่วยคนพิการมีหน้าที่พาคนพิการคนนี้ไปซื้ออาหารในห้างสรรพสินค้า

จากเหตุการณ์ดังกล่าวจึงเกิดการประท้วงครั้งใหญ่ที่สุดของคนพิการในเกาหลีใต้ เพื่อให้ยกเลิกระบบ DRS หรือ  Disability rating system โดยเสนอว่าควรให้พิจารณาจากความบกพร่องในกิจวัตรต่างๆ เพราะแม้มีความพิการและกล้ามเนื้ออ่อนแรงมัดเดียวกัน แต่ความสามารถในการดำเนินกิจวัตรต่างๆ นั้นแตกต่างกัน พร้อมทั้งเสนอให้บริการนี้ครอบคลุมไปนอกเหนือจากคนพิการด้วย เช่น คนไข้หลังผ่าตัด หรือผู้ที่มีความพิการชั่วคราว

เครือข่าย We Fair ระบุว่า ในขณะที่แนวคิดการดำรงชีวิตอิสระฯ เข้ามาในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2545 ซึ่งเป็นปีเดียวกับที่แนวคิดดังกล่าวเริ่มเข้าไปในเกาหลีใต้ ผ่านมาเกือบ 20 ปี ประเทศไทยมีพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการที่มีกลิ่นอายของแนวคิดดังกล่าวอย่างท้วมท้น แต่ในทางปฏิบัตินั้นกลับไม่พบข้อมูลการเปิดเผยจำนวนสถิติ 5 อย่างในรายงานของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

            1.จำนวนผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมผู้ช่วยคนพิการ
            2.จำนวนผู้ที่รัฐขึ้นทะเบียนเป็นผู้ช่วยคนพิการ
            3.จำนวนคนพิการที่ได้รับบริการ และจำนวนชั่วโมงที่ให้บริการ
            4.จำนวนคนพิการที่ยื่นคำร้องแต่ไม่ได้รับบริการ
            5.จำนวนคนพิการที่แบกรับค่าจ้างผู้ช่วยด้วยตนเอง

นอกจากนี้พบว่า ตลอด 5 ปีที่แห่งการนำเอาผลงานของข้าราชการไปออกในรายการ “คืนความสุขให้คนในชาติ” ไม่เคยมีการกล่าวถึงบริการผู้ช่วยคนพิการแม้แต่ครั้งเดียว สิ่งเหล่านี้สะท้อนผลการให้บริการผู้ช่วยคนพิการว่า ไม่ใช่ผลงานที่กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการภาคภูมิใจนัก และตรงกับสิ่งที่เป็นในปัจจุบัน เพราะแม้แต่คนพิการรุนแรงระดับผู้นำองค์กรคนพิการตามแนวคิดการดำรงชีวิตอิสระ ผู้ซึ่งเคยออกมาชุมนุมเรียกร้องให้มีการยกร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และมีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านสิทธิคนพิการก็ยังเข้าไม่ถึงบริการผู้ช่วยคนพิการ จึงไม่แปลกใจนักหากคนพิการรุนแรงอีกหลายหมื่นชีวิตจะยังคงเข้าไม่ถึงบริการผู้ช่วยคนพิการ ซึ่งเป็นบริการที่ยุติการฆาตกรรม

 

Healthบทความคุณภาพชีวิตสิทธิมนุษยชนสุขภาพโควิด-19รัฐสวัสดิการเบี้ยความพิการเงินเยียวยาคนพิการWe Fair
Categories: ThisAble

“กว่าถั่วจะสุกงาก็ไหม้” นายกสภาคนพิการฯ ถอดบทเรียนความล่าช้าของนโยบายรัฐต่อโควิด-19

ThisAble - Thu, 2020-05-21 16:02

“ในช่วงวิกฤต กองทุนคนพิการควรถูกดึงมาใช้ เพื่อช่วยเหลือและดูแลคนพิการให้ได้มากที่สุด หมดโควิด-19 แล้วค่อยหาเงินใหม่ได้ ช่วยคนของเราก่อน อย่าให้ตัวเลขสำคัญกว่าชีวิตคน”

“กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการควรประเมินให้ดีกว่านี้ ที่ผ่านมาผมคิดว่าเขาประเมินต่ำไป ปัญหาหลักของคนพิการคือรายได้และค่าใช้จ่าย ฉะนั้นคำถามที่เกิดขึ้นคือ เราจะทำยังไงให้มีรายได้ อะไรที่ห่วยหรือตามไม่ทันก็ต้องมีการปรับ”

ชวนคุยกับ สุชาติ โอวาทวรรณสกุล นายกสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย หลังเกิดวิกฤตโควิด-19 อะไรคือปัญหาที่ทำให้ปัจจุบันคนพิการยังไม่ได้แม้แต่เงินเยียวยา เกิดอะไรขึ้น กับข้อเสนอและนโยบายที่จัดทำโดยคนพิการ ไปจนถึง สำรวจความพร้อมในการช่วยเหลือของภาครัฐต่อการจัดการวิกฤตสำหรับคนพิการ

คนพิการเดือดร้อนมากแค่ไหน

สุชาติ : เยอะมาก คนไม่พิการยังกระทบจนเอาตัวแทบไม่รอด  บริษัทต้องปิดตัว หลายคนตกงาน ผมและองค์กรคนพิการเลยต้องออกมาช่วยกันกดดันให้สังคมเห็นถึงความเดือดร้อนของคนพิการ  หลายคนมีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว บางคนทำงานคนเดียวเพื่อหาเลี้ยงทั้งครอบครัว พอตกงานก็กระทบหนัก บางบ้านไม่มีรายได้เลย ในช่วงที่ผ่านมาผมโอนเงินเยอะมาก คนพิการโทรมาก็ช่วยตามที่ช่วยไหว สมาคมคนพิการทางสติปัญญาที่ผมเป็นนายกสมาคมอยู่ก็มีนโยบายช่วยให้ได้มากที่สุด ไม่ว่าเป็นข้าวสารอาหารแห้งหรือเงินก็มีประโยชน์ทั้งนั้น ภาครัฐควรต้องช่วยให้เร็วที่สุด ลูกผมเป็นคนพิการ แต่หน้ากากสักอันก็ไม่เคยได้จาก กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) 

การเยียวยาที่ล้าช้า

ที่ต้องพูดถึง พก. เยอะเพราะเขาคือหน่วยงานที่ทำงานในภาพรวมของคนพิการทั้งประเทศ ช่วงแรกมีการทำหน้ากาก เจลล้างมือ อุปกรณ์ป้องกันตัวต่างๆ แต่ก็ไม่เคยเกิดเป็นรูปธรรมจริงแม้ว่ามีไอเดีย เขาไม่มีภาวะกดดันมากเท่า ความเป็นห่วงต่างๆ เช่น กลัวกองทุนคนพิการล้ม ผมคิดว่านโยบายที่เกิดขึ้นในภาวะวิกฤตควรเป็นนโยบายช่วยคนก่อน แม้แต่เรื่องข้อถกเถียงเรื่องเงินกู้สำหรับคนพิการ ทั้งที่ไม่ใช่การให้เปล่า ยืมแล้วก็ต้องคืน ก็ยังไม่มีนโยบาย ทั้งที่ ทุกคนควรเข้าถึงโอกาสนี้ เพื่อรักษาชีวิตของตัวเองระยะยาวจะเป็นอย่างไรค่อยว่ากัน 

นอกจากจะไม่ได้ใจคนพิการแล้ว แม้ถูกด่าก็ยังเฉย 

ผมคิดว่า ในช่วงวิกฤตเราควรโฟกัสปัญหาที่สำคัญที่สุดก่อน และ เกิดข้อปฏิบัติจริงจัง ไม่ใช่ตามระเบียบและกฎหมายไปเสียหมด สถานการณ์ฉุกเฉินควรแก้ได้ทำได้ ที่คุยมาคืออะไรก็ไม่ได้ ต้องผ่านกฎหมาย ผ่านการแก้ระเบียบก่อนแล้วจะเเรียกฉุกเฉินทำไม

สิ่งที่บรรลุตามข้อเสนอ 4 ข้อคือ  1.เงินเยียวยาโควิด-19 1,000 บาท 2. เงินกู้ 10,000 บาท 3. การพักชำระหนี้ 4. เพิ่มเบี้ยยังชีพคนพิการจาก 800 บาทเป็น 1,000 บาท 

และแม้แต่นโยบายพักชำระหนี้เองก็มีปัญหาจนถึงทุกวันนี้ ทั้งที่ไม่น่ามีปัญหาอะไร และเราเสนอบอร์ดชาติว่าให้ทำโดยอัตโนมัติ แต่ราชการกลับต้องการเอกสารมากมาย ต้องมีพยาน ช่วงนี้ใครอยากมาเซ็นต์ ถ้าต้องการเพียงแค่คนพิการเซ็นต์ก็โอเค  เหมือนที่ธนาคารออมสินทำได้ ใช้เวลาเพียง5 วัน ขณะที่เรื่องคนพิการผ่านบอร์ดชาติแล้ว 4 ข้อ แต่เงินยังไม่ถึงคนพิการ

นโยบายที่ขอไป100 แต่ได้ไม่ถึง50

นโยบายเพิ่มเบี้ยยังชีพคนพิการสำหรับกลุ่มอายุต่ำกว่า 18 ปี เกิดขึ้นจากเมื่อธันวาคมปีก่อนเราเสนอให้เพิ่มเบี้ยยังชีพคนพิการเพื่อเป็นของขวัญให้กับคนพิการทั้งประเทศ จาก 800 บาทเป็น 1,000 บาท เหมือนค่าแรงขั้นต่ำที่ควรเพิ่มทุกปีเป็นเรื่องธรรมดา ในวาระบอร์ดชาติเขาก็เห็นด้วย แต่พอผ่านในวาระ ครม. กลับตัดให้เหลือแค่คนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 

คนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคือคนอายุ 18 ปีขึ้นไป และต้องมีที่ไม่เกิน 1 ไร่ ในไทยคนพิการอยู่ในระบบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประมาณ 1 ล้านคน ถึงแม้เป็นข้อบ่งชี้ว่าคนพิการเป็นคนจนเยอะ แต่ก็อย่าลืมว่า มีคนพิการที่ไม่ได้จด เพราะไม่เข้าใจกระบวนการและเข้าไม่ถึงกระบวนการทำบัตร

จนเมื่อวันที่ 28 เมษายนที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติเพิ่มจาก 800 บาทเป็น 1,000 บาทเฉพาะกลุคนพิการที่อายุต่ำกว่า 18 ปี ทั้งที่ตอนแรกเราเสนอให้เป็นถ้วนหน้า ผมคิดว่า ที่เขาเอาจำนวนอายุต่ำกว่า 18 ปีเพราะว่ามีไม่เยอะ ประมาณ 120,000 คน จึงใช้เงินไม่เท่าไหร่ ถ้าเทียบกับให้ถ้วนหน้า ผมจึงเสนอไปว่า ให้มีการทำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีกรอบสำหรับคนพิการตกหล่น  

ด้านนโยบายพักชำระหนี้ก็ยังได้คำตอบไม่ชัดเจน แถมเรื่องเงินกู้ 10,000 บาท ก็มีปัญหา ทั้งที่ในช่วงสถานการณ์ความเดือดร้อน คนต้องการการช่วยเหลือที่รวดเร็วที่สุด จนวันนี้ก็ยังไม่เกิดทั้งที่อนุมัติตั้งแต่ 30 มีนาคม เงินก็มีอยู่แล้ว รายชื่อคนพิการมีอยู่แล้ว เลขที่บัญชีก็มีอยู่แล้ว ทำไมเงินพันเดียวยังไม่สามารถโอนได้ ทำไมต้องพึ่งพากรมบัญชีกลาง หากบอกว่าข้อมูลอยู่ที่ฐานกรมบัญชีกลาง คำถามคือคุณทำงานด้านคนพิการมาแล้วกี่ปี แต่กลับไม่มีฐานข้อมูลเป็นของตัวเอง ทำไมต้องตรวจสอบอีก กว่าถั่วจะสุกงาก็ไหม้แล้ว

ข้อเสนอจากสมาคมคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย 

สมาคมคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยคิดนโยบายเยียวยาคนพิการ 5,000 บาท 3 เดือน ทั้งหมดประมาณ 29,000 ล้านบาท เงินเหล่านี้ไม่ได้หายไปไหน แต่หมุนเวียนบรรเทาความเดือดร้อน อย่างไรก็ดี 5,000 ไม่น่าจะเป็นจริง ข่าวแว่วมาว่าได้เป็นคนละ 1,000 บาท 3 เดือนแทน 

นอกจากนี้ก็มีเรื่องค่าน้ำ ค่าไฟฟรีสำหรับคนพิการ ที่ใช้ไฟไม่เกิน 3,000 ยูนิต แค่มีบัตรคนพิการและมีบ้านเลขที่ชัดเจน ก็เอาหลักฐานไปยื่นและควรจะเป็นการให้แบบถ้วนหน้า อย่างน้อยจะช่วยแบ่งเบาภาระได้ อาจเริ่มต้นสัก 6 เดือน 

ระบบทำให้เกิดความล้าช้า

สิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่ายังอ่อนคือ ฐานข้อมูลด้านคนพิการ จากที่คุยนักคุยหนาว่า มีฐานข้อมูลแน่น แต่เมื่อขอดูก็เห็นเลยว่าแทบไม่ได้ทำอะไรเลย แม้จะทำมาหลายปี แต่ของจริงมีเพียง 60 เปอร์เซ็นต์ที่มีข้อมูล แค่เรื่องจ้างงาน อายุ ที่อยู่บ้าน ข้อมูลแค่นี้ผมว่าไม่ยาก พอถึงช่วงเวลาวิกฤตจึงไม่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปล่อยให้คนพิการรออยู่ด้วยความหวังต่อไป

อีกปัญหาหนึ่งคือ ที่มาของอำนาจ ข้าราชการทำงานภายใต้คำสั่งของผู้บังคับบัญชาอย่างเดียว ต้องเอาใจเจ้านาย เอาใจผู้หลักผู้ใหญ่มากกว่าคนพิการคงดีถ้าการทำงานมีประชาธิปไตยมากกว่านี้ ทั้งการจัดสรรตำแหน่ง หรือประเมินผลข้าราชการ การมีคนพิการหรือพ่อแม่ผู้ปกครองคนพิการทำงานอยู่ในระบบ จึงช่วยทำให้สังคมเห็นคนพิการมากขึ้น มากขึ้น เหมือนที่อาจารย์มณเฑียร บุญตัน ทำให้ระบบขับเคลื่อนได้โดยเฉพาะในเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวกับคนพิการ

ภาครัฐหรือคนพิการต้องปรับตัว?

ในช่วงชีวิตปกติผมคิดว่า คนพิการเป็นกลุ่มคนที่ต่อสู้อยู่แล้ว พวกเขาต้องต่อสู้กับประเด็นต่างๆ ในสังคมที่เกิดขึ้นกับตัวเอง อย่าลืมว่าพวกเขาเป็นกลุ่มคน ซึ่งมีแต้มต่อไม่เท่ากับคนอื่นในสังคม แม้คนตาบอดที่ทำอาชีพนวด จะพยายามฝึกทักษะใหม่ ก็ยากที่จะทันคนอื่น เพราะการพัฒนาแต่ละอาชีพก็ไม่ใช่เรื่องง่าย บางคนทำมาตลอดชีวิต เฉพาะการฝึกเพื่อต่อสู้อุปสรรค ข้ามขีดจำกัดของร่างกายตัวเองก็ยากอยู่แล้ว อยู่ๆ จะเปลี่ยนให้เขาทำอย่างอื่นเลย เป็นไปไม่ได้

ช่วงวิกฤตเช่นนี้ ควรดึงเงินกองทุนของคนพิการมาใช้ เพื่อช่วยเหลือและดูแลคนพิการให้ได้มากที่สุด หมดโควิด-19 แล้วค่อยกลับมาหาใหม่ได้ ช่วยคนของเราก่อน อย่าให้ตัวเลขสำคัญกว่าชีวิตคน

ผมคิดว่า ตอนนี้เป็นโอกาสอันดีที่ภาครัฐจะปรับตัวให้รูปแบบการทำงานให้สมัยใหม่มากขึ้น วิกฤตที่ผ่านมาคือข้อบ่งชี้ว่า เรามีระบบที่ไม่เสถียร ไม่สามารถช่วยเหลือคนพิการได้ทันการ เราจึงจะใช้แนวคิดแบบเดิมไม่ได้แล้ว ผมไม่ได้คาดหวังว่า ไอเดียทั้งหมดสามารถทำได้เลยทันที แต่อย่างน้อยต้องเข้าใจหลักการ แนวคิดและความต้องการของคนพิการ 

การกระจายอำนาจเป็นสิ่งที่ควรเกิดขึ้น ในต่างประเทศภาครัฐมีหน้าที่แค่ กำกับและตรวจสอบคุณภาพ แต่งานหลักมอบให้องค์กรเอกชนทำ เพราะไม่มีทางที่รัฐจะสามารถทำงานเองได้ทั้งหมด มีองค์กรคนพิการที่ถนัดและเชี่ยวชาญด้านนี้มากกว่า ก็ให้พวกเขาทำ รัฐมีหน้าที่ส่งเสริมและตรวจสอบก็พอแล้ว 

นอกจากนี้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการควรประเมินผลให้ดีกว่านี้ ที่ผ่านมาผมคิดว่าเขาประเมินต่ำไปว่าปัญหาอะไรจะตามมา ปัญหาหลักของคนพิการคือเรื่องรายได้และค่าใช้จ่ายเพราะฉะนั้นคำถามที่เกิดขึ้นก็คือ เราจะทำยังไงให้เขามีรายได้ การทำงานอะไรที่ห่วยหรือตามไม่ทันต้องมีการปรับ 

ได้เห็นอะไรบ้างในช่วงโควิด 

ความเป็นผู้นำเห็นได้ชัดเจนว่าสำคัญ การตัดสินใจที่รอบคอบและรวดเร็ว เป็นสิ่งที่ควรกระทำ เป็นบทเรียนสำคัญที่จะทำให้เราฝ่าวิกฤติครั้งนี้ไปได้ นอกจากนี้ ควรคิดระยะยาว โดยเฉพาะเรื่องการปรับตัว เพื่อให้คนพิการสามารถอยู่รอดให้ได้

หากมองแบบปัจเจก ผมคิดว่าพึ่งตัวเองก่อนอาจจะดีที่สุด เพราะจากวิกฤตนี้เราจะเห็นได้ว่า เราพึ่งพาภาครัฐแทบไม่ได้เลย การพัฒนาตัวเองจึงเป็นสิ่งจำเป็น อย่างน้อยก็เป็นหลักประกันต่อสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  คนพิการเองมีตลาด “คนพิการไม่ทิ้งกัน” ขายออนไลน์ไม่จำเป็นต้องเปิดหน้าร้าน ไม่ต้องเช่าที่ใคร คุณขายจากที่บ้านได้

ที่สุดแล้วการเยียวยาด้วยเงินก็เป็นการช่วยเหลืออีกรูปแบบหนึ่ง แต่สิ่งที่ควรจะส่งเสริมมากกว่าคือเรื่องความรู้ เพราะความรู้จะติดตัวไปตลอดชีวิต 

    Socialสัมภาษณ์คุณภาพชีวิตการเมืองเศรษฐกิจสิทธิมนุษยชนสุขภาพโควิด-19สุชาติ โอวาทวรรณสกุลสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย
Categories: ThisAble

เคาะวันจ่ายเงิน 1,000 บาท เยียวยาคนพิการจากโควิด 19 วันที่ 29 พ.ค. นี้

ThisAble - Wed, 2020-05-20 08:11

วันนี้ (20 พ.ค.) เฟซบุ๊กนาย สุชาติ โอวาทวรรณสกุล นายกสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย ได้เผยแพร่เอกสารจากกรมบัญชีกลาง เรื่อง กำหนดเวลาการส่งข้อมูลและการจ่ายเงินช่วยเหลือคนพิการ ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 โดยระบุถึง กำหนดเวลาการส่งข้อมูลและการจ่ายเงินช่วยเหลือคนพิการ 1,000 บาท โดยกำหนดการส่งข้อมูลจะเป็นช่วงวันที่ 19 - 27 พ.ค. และเริ่มโอนเข้าบัญชีของคนพิการและบัญชีเงินฝากของ อปท. ในวันที่ 29 พ.ค. เป็นต้นไป 

โดยเงินช่วยเหลือคนพิการผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 มาจากมติที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการที่มีจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมมีมติช่วยเหลือคนพิการและครอบครัว เมื่อวันที่ 30 มีนาคม ที่ผ่าน ซึ่งที่งหมดมีด้วยกัน 4 ข้อได้แก่ 

1.พักชำระหนึ้แก่คนพิการที่กู้ยืมเงินจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเป็นระยะเวลา 12 เดือน นับจากเดือนเมษายน 2563 ถึง เมษายน 2564 มีคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ที่กู้ยืมเงินจากกองทุนคนพิการฯจำนวน  134,497คน

2.การจัดเงินช่วยเหลือคนพิการกรณีฉุกเฉินแบบถ้วนหน้า คนละ 1,000 บาท กำหนดจ่ายเข้าบัญชีเบี้ยความพิการ สำหรับคนพิการแต่ละบุคคล จำนวนกว่า  2 ,027,457 คน เป็นวงเงิน. 2,027,457,000 บาท โดยจะโอนเงินภายในเดือนเมษายน 2563

3. กำหนดวงเงินกู้ฉุกเฉิน ไม่เกิน 10,000 บาทสำหรับคนพิการและผู้ดูแลเพื่อการประกอบอาชีพในสภาวะวิกฤติโควิด-19 วงเงิน 2,000 ล้านบาท ไม่มีดอกเบี้ย ไม่มีผู้ค้ำประกัน และให้ชำระหนี้ภายใน 12 เดือน ทั้งนี้ให้มีการ แก้ไขระเบียบกองทุน นำเสนอคณะกรรมการส่งเสริม ฯ ภายใน วันที่ 15 เมษายน 2563

4. เสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา จ่ายเบี้ยคนพิการแบบถ้วนหน้าโดยไม่ต้องมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน 2 ล้านคน คนละ 1,000 บาท  อ่านได้ที่นี่

 

  Healthข่าวคุณภาพชีวิตสิทธิมนุษยชนสุขภาพโควิด-19
Categories: ThisAble

ข้อเสนอคนพิการ VS มาตรการจากภาครัฐ ส่องข้อเสนอเยียวยาช่วงโควิด19

ThisAble - Mon, 2020-05-04 23:59

หลังเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ร่วมเดือน คณะรัฐมนตรีก็ไฟเขียวมาตรการเยียวยาสำหรับคนพิการ โดยมีกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เสนอเงินเยียวยาแก่คนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการจำนวน 2 ล้านคน คนละ 1,000 บาท จ่ายครั้งเดียว ซึ่งปัจจุบันกำลังอยู่ในขั้นดำเนินการ

นอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งนโยบายที่เป็นที่พูดถึง อย่างโครงการเยียวยาเงิน 2,000 บาท ของกระทรวง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่จะช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน เช่น เด็ก คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้มีรายได้น้อย คนไร้ที่พึ่ง ชาวเขา และผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนอื่น โดยจะมีการตรวจสอบตามขั้นตอนของกระทรวง

นอกจากนี้ยังมีความช่วยเหลือต่างๆ ของกระทรวงที่พยายามเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือ และสายด่วนเพื่อโทรแจ้งหากพบเห็นคนพิการที่ลำบาก แต่หากพิจารณา 2 โครงการใหญ่ก็จะพบว่า มีเพียงมาตรการการช่วยเหลือด้านการเงิน จนอาจขาดมิติการช่วยเหลือในด้านคุณภาพชีวิตด้านอื่น

และด้วยข้อเสนอของคนพิการนั้นมีมากมายหลายข้อ เราจึงอยากชวนทุกท่านไปดูข้อเสนอต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากกลุ่มคนพิการและองค์กรเครือข่ายด้านคนพิการว่า พวกเขามองเห็นอะไรและนำเสนออะไรเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของคนพิการในช่วงโควิด-19

ก้อนแรกเป็นข้อเสนอจากสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยและเครือข่ายคนพิการซึ่งพวกเขาได้ไปยื่นข้อเสนอมาตรการช่วยเหลือเมื่อวันที่ 24 เม.ย.ที่ผ่านมา โดยมีข้อเสนอดังนี้

 1. จ่ายเงินชดเชยให้แก่คนพิการทุกคน รายละ 5,000 บาท ต่อเนื่อง 3 เดือน (คนพิการ 2 ล้านคน งบประมาณ 30,000 ล้านบาท)

 2. ขอให้รัฐบาลสร้างความมั่นใจว่า มาตรการดูแลและเยียวยาฯ ระยะที่ 3 , พรก.ทั้ง 3 ฉบับ รวมถึงแผนงานและโครงการตามบัญชีท้ายพระราชกำหนด กลุ่มคนพิการจะต้องสามารถเข้าถึงได้อย่างถ้วนหน้า ทั่วถึง สะดวก รวดเร็วและต่อเนื่อง รวมทั้งให้องค์กรด้านคนพิการมีส่วนร่วมในการออกแบบและติดตามมาตรการ แผนงานและโครงการดังกล่าวด้วย

 3. ขอให้รัฐบาลออกมาตรการช่วยลดค่าไฟฟ้า 3 เดือนให้แก่คนพิการทุกครัวเรือน ทั้งกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีมิเตอร์ไฟขนาดไม่เกิน 5 แอมป์และเกิน 5 แอมป์ หากใช้ไม่เกิน 3,000 หน่วย ให้ใช้ไฟฟ้าฟรี

 4. ขอให้รัฐบาลออกมาตรการให้คนพิการสามารถรับเบี้ยความพิการล่วงหน้าได้จำนวน 10 เดือนตามความสมัครใจ

 5. ขอให้กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เร่งปฏิบัติตามมติคณะกรรมการคนพิการแห่งชาติ โดยโอนเงินจากกองทุนคนพิการให้คนพิการที่มีบัตรทุกคน คนละ 1,000 บาท โดยเร็ว

นอกจากนี้ ยังมีอีกข้อเสนอความต้องการของคนพิการจากผลสำรวจความต้องการของคนพิการช่วงโควิด-19 ที่เครือข่ายขนส่งมวลชนทุกคนต้องขึ้นได้รวบรวมขึ้น เพื่อเสนอต่อกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ใน 3 แนวทางได้แก่

 1. จัดหาชุดเวชภัณฑ์จำเป็นสำหรับผู้มีรายได้น้อย คิดเป็นร้อยละ 69.2

 2. ช่องทางลงทะเบียนที่สะดวกเพื่อรับเงินบรรเทาความเดือดร้อนจากรัฐ คิดเป็นร้อยละ 67.8

 3. มาตรการเยียวยาเพิ่มเติม เช่น เพิ่มเบี้ยคนพิการ 3 เดือน คิดเป็นร้อยละ 65.7

นอกจากข้อเสนอดังกล่าวแล้ว สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยคนตาบอดในประเทศไทย ก็ได้ออกแถลงการณ์เมื่อวันที่ 7 เม.ย.เรื่องการขอให้ช่วยเหลือเยียวยา ได้แก่

 1. ขอให้จ่ายเงินเยียวยาคนพิการรายละ 1,000 บาท ต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน  ไม่รวมเบี้ยยังชีพคนพิการที่ให้ทุกเดือนอยู่แล้ว

 2. ขอให้จัดหาแหล่งกู้ยืมเงินฉุกเฉิน ให้คนพิการทางการเห็นที่เป็นเจ้าของร้านนวดกู้ได้ รายละไม่น้อยกว่า 50,000 บาท โดยไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน ไม่มีดอกเบี้ย ระยะเวลาปลอดการชำระหนี้ 1 ปี

 3. ประเด็นเงินชดเชยการขาดรายได้ ตามโครงการเราไม่ทิ้งกัน 5,000 เวลา 3 เดือน  ขอให้ทางกลุ่มเจ้าของร้านนวดและพนักงานนวดคนพิการสามารถส่งรายชื่อสำหรับคนที่ยังไม่ได้รับเงินชดเชยการขาดรายได้เพื่อเสนอเข้าสู่การพิจารณารับเงินชดเชยโดยตรง

และล่าสุด สุชาติ โอวาทวรรณสกุล นายกสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย และสมชาย ปัญญ์เอกวงศ์ ประธานฝ่ายส่งเสริมอาชีพและการจ้างงาน เข้ายื่นคำฟ้องต่อศาลปกครองกลาง เพื่อขอให้ศาลสั่งเพิกถอนมติคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล ในวันที่ 15 เม.ย.63 ที่ให้เปลี่ยงแปลงการออกรางวัลงวดวันที่ 1 เม.ย.63 จากวันที่ 2 พ.ค.63 ไปเป็นวันที่ 16 พ.ค.63 และขอให้ศาลสั่งให้ยกเลิกการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่ 1 เม.ย.63 พร้อมให้รับซื้อสลากคืนในราคาฉบับละ 70.40 บาท และชวนทุกคนพิจารณาข้อเสนอ กับมาตรการจากภาครัฐว่ามีความสอดคล้องเพียงใดและเพียงพอในการช่วยเหลือกับคนพิการหรือไม่ หรือมีแนวการช่วยเหลือแบบไหนที่รัฐควรจะออกมาเพื่อบรรเทาการเยียวยาความเดือดร้อนให้กับคนพิการได้อย่างตรงจุด และสะท้อนความเดือดร้อนในการหามาตรการเพื่อการช่วยเหลือที่ดีมากกว่านี้

อ้างอิง 

https://thisable.me/content/2020/04/616

https://thisable.me/content/2020/04/615

https://thisable.me/content/2020/03/608

https://thisable.me/content/2020/04/612

https://www.khaosod.co.th/politics/news_3982813

  Healthบทความคุณภาพชีวิตการเมืองเศรษฐกิจสิทธิมนุษยชนโควิด-19
Categories: ThisAble

คนพิการและดวง ความพิการอยู่ตรงไหนในพื้นที่ของ ‘ความเชื่อ’

ThisAble - Mon, 2020-05-04 20:32

อย่างที่รู้กันว่า คุณภาพชีวิตคนพิการในประเทศไทยมีความเหลื่อมล้ำค่อนข้างสูง การเดินทางไปไหนก็ไม่สะดวก แต่เราไม่แน่ใจเลยว่า ในโลกที่ไม่ต้องอาศัยทางลาดหรือลิฟต์อย่างเรื่องความเชื่อ คนพิการมีสิทธิในการเข้าถึงเหมือนกับคนอื่นๆ ไหม โลกของการดูดวงของคนพิการเป็นอย่างไร และหมอดูตาบอดใช้วิธีอะไรในการทำนายดวงชะตาผู้คน Thisable.me ชวนคุยกับหมอดูตาบอด, แม่หมอดูใจ และคนพิการผู้ชื่นชอบการดูดวงว่า สำหรับพวกเขาแล้ว ความพิการและความเชื่อเรื่องดวงชะตามีความสัมพันธ์กันอย่างไร

นิรันดร คมขาว: หมอเจมส์เคลมดวง

ผมเป็นคนไม่เชื่อเรื่องดวงแต่เชื่อเรื่องการกำหนดอะไรให้ตัวเอง การดูดวงไม่ใช่แค่การมานั่งดูว่าดวงจะเป็นยังไง แต่เป็นเหมือนการวางแผนชีวิต หากทำแบบนี้ในอนาคตอาจจะเกิดอะไรขึ้น เราจะทำอะไรได้บ้าง ผมมองการดูดวงเหมือนการเข้าพบครูแนะแนว เพื่อแนะนำแนวทางชีวิต เน้นเป็นการพูดคุยกันเพื่อให้เขานำไปใช้ได้จริงมากกว่า

ไพ่ที่ผมใช้จะถูกเขียนอักษรเบรลล์ไว้ที่หัวกระดาษ ตัวอักษรเบรลล์ผมเป็นคนทำเองผมว่าคนพิการเป็นนักจินตนาการ หลายคนสามารถดูดวงจากเลขโทรศัพท์ คลำลายมือ ดูไพ่ยิปซี ดังนั้นจะเห็นว่า วิธีการดูไม่ใช่ประเด็นแต่การเข้าถึงสื่อการศึกษา เข้าถึงหนังสือที่ผลิตออกมาให้คนอ่านนั้น คนพิการจะอ่านได้หรือเปล่า แม้การดูดวงอาจสอนกันมาแบบคนสู่คน แต่ก็มีตำรา สิ่งสำคัญสำหรับเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องสื่อที่สนับสนุน 

หากมีคนถามว่า ตาบอดถือเป็นกรรมจากอดีตชาติไหม ผมก็คงตอบว่า การตาบอดก็คือลักษณะหนึ่งของคนที่เกิดมา ความเชื่อของคนยุคก่อนถือว่า เป็นกรรมเพราะเขาเชื่อเรื่องกรรมเวร แต่คนยุคนี้อาจคิดถึงเรื่องความผิดพลาดหรือความไม่สะดวก หากถามหมอดูหรือนักศาสนาหลายคนก็อาจตอบว่าเป็นกรรมเก่า แต่สำหรับผมผมคิดว่าความพิการพิสูจน์ไม่ได้ แต่ยอมรับว่า ตาบอดเป็นดวงในชีวิตประจำวันของผม เป็นอุปสรรค หากตาดีก็คงดวงดีกว่านี้ ฉะนั้นแล้วไม่ใช่แค่ความพิการที่อาจถูกมองว่าเป็นกรรม แต่หากมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นในชีวิตหลายครั้งคนก็จะโทษเวรโทษกรรมทันทีเช่นเดียวกัน

ณอัญญา​ สาวิกาชยะกูร: วารีแห่งใจ

เหตุผลที่ต้องใช้มือซ้ายหยิบไพ่เพราะเป็นมือที่อยู่ข้างเดียวกับหัวใจ ส่วนเมื่อหยิบไพ่ได้แล้วจะได้คำตอบออกมาตรงหรือไม่สิ่งนี้เรียกว่าความเชื่อ เป็นความเชื่อเฉพาะกลุ่ม เฉพาะบุคคล ความเชื่อแปลว่าไม่ใช่ความจริง 100% ใครเชื่อแบบไหน เขาจะทำแบบนั้น หมอดูบางท่านจึงกำหนดให้ใช้​ เชื่อว่าจะตรง​ สำหรับเราจะใช้มือไหนก็ได้​ หรือถ้าเห็นว่าผู้ที่มารับคำปรึกษา ยังไม่ค่อยนิ่ง​ ไม่มีสมาธิ​ เราจะให้หยิบด้วยมือข้างที่ไม่ถนัด​เป็นกลยุทธ์ที่ทำให้เขาตั้งใจและกลับมาโฟกัสปัจจุบันตรงหน้าที่อยู่กับเรา

ช่วงนี้ออกจากบ้านไม่ได้ สิ่งที่เราทำก็คือ คนจะโทรมาเพื่อขอคำปรึกษา เราเป็นคนเปิดการ์ดถ่ายรูปส่งให้เขาดูด้วยตัวเอง บางคนถึงแม้จะได้เจอกันก็อาจไม่ได้หยิบไพ่เอง เราก็หยิบให้แล้วถามกลับ ชวนเขาคุย ถึงจะไม่หยิบเองแต่เรื่องราวก็ตรงกับสิ่งที่เขาเป็นอยู่ ฉะนั้นการดูจึงไม่เกี่ยวกับว่าใครหยิบ แต่อยู่ที่คำถามที่นำไป เราพาไปสำรวจและช่วยทำให้เรื่องราวมันตรงออกมา

เราไม่ได้รู้สึกว่าเราเป็นหมอดู ไม่เข้าใจคำว่าดวง คำนี้ทำให้หลายคนหวาดกลัวหรือทำให้หลายคนมีพลัง เราจึงบอกเขาว่าการคุยกับเราต่างจากการดูดวงนะ เราให้คำปรึกษา ชวนคุย แต่ไม่นั่งทำนาย ถ้าให้นิยามตัวเองเป็นแม่หมอก็คงบอกว่าเป็นแม่หมอดูใจแล้วกัน 

สำหรับคนพิการ ข้อจำกัดต่างๆไม่เป็นอุปสรรค แม้ในคนพิการที่ไม่มีมือซ้าย หรือมองไม่เห็น เขาเป็นมนุษย์เหมือนเรา หากต้องการคำปรึกษาแต่ติดอุปสรรคจะทำอย่างไร เราเลยเอาทุกข้อจำกัดที่หลายคนเชื่อว่า การดูหมอจะต้องเป็นอย่างนั้น เป็นอย่างนี้ออกไป ถ้ามองว่าความพิการเป็นสิ่งไม่ดี ความเป็นมนุษย์ก็คงเป็นสิ่งที่ไม่ดีเหมือนกัน อะไรคือตัวตัดสินว่าสิ่งนี้ดีหรือสิ่งนี้ไม่ดี เราจึงมองที่การกระทำของคนมากกว่า ความพิการไม่เกี่ยวกับดวง บางคนความพิการเกิดจากอุบัติเหตุ คนที่พิการแต่กำเนิดก็เกิดจากความผิดปกติของส่วนใดส่วนหนึ่งในร่างและไม่เกี่ยวกับดวงไม่ดี

ปริศนา ขันแก้ว: คนพิการที่ชอบดูดวง

เราดูดวงสนุกๆ ปีใหม่ทีก็ดูที เชื่อในจุดที่น่าจะเชื่อ เช่น เขาทายถูกในสิ่งที่เราไม่เคยพูด พอเป็นแบบนั้นก็คิดว่าน่าจะจริง ส่วนอื่นก็ฟังไปขำ ๆ ไม่ได้จริงจังมาก  มีอยู่ครั้งหนึ่งไปดูดวงเพื่อนที่ตลาด หมอดูปูผ้านั่งกับพื้นดูดวงให้นักศึกษา ตอนนั้นไปดูเพราะเครียดๆ ฟังแบบเครียดๆ ครั้งนั้นเป็นครั้งเดียวที่จริงจัง เพราะเราถามเขาเกี่ยวกับเรื่องเรียน เรื่องความรักและเรื่องเพื่อน ช่วงนั้นมีปัญหากับเพื่อนจึงไปปรึกษาเรื่องความสัมพันธ์

เรื่องที่ถามบ่อยก็น่าจะเป็นเรื่องสุขภาพ ตอนเรียนก็จะถามเกี่ยวกับเรื่องเรียน เรื่องสุขภาพ เรื่องความรัก แต่พอเรียนจบแล้วเริ่มทำงานเราก็จะเน้นเรื่องงานเลย จะได้งานไหม จะได้เปลี่ยนงานรึเปล่าว สุขภาพจะเป็นยังไง แตะเรื่องความรักนิดหน่อย อยากรู้ว่า จะแต่งงานเมื่อไหร่ เนื้อคู่เป็นยังไง เราคิดว่าการดูดวงขึ้นอยู่กับแต่ละช่วงวัยว่าช่วงนั้นเราโฟกัสกับอะไร ตอนนี้โฟกัสแต่เรื่องงานก็ถามแต่เรื่องงาน

เรานั่งวีลแชร์ หลายครั้งที่ไปดูดวงแถวท่าวังหลังก็ต้องมีเพื่อนไปด้วยเพราะมีเสต็ป มีทางลาดที่ไม่ได้อำนวย โคตรสูงเลย แต่พอเข้าไปในร้านก็ปกติไม่ได้มีอะไร นั่งคุยกับหมอดูเหมือนคนทั่วไป เราคิดว่าดวงไม่เกี่ยวกับร่างกายมนุษย์ ดวงก็คือดวง ร่างกายก็คือร่างกาย คนละเรื่องกัน นิสัยคนไทยชอบหยิบจับอะไรมายำรวมกันว่าที่เกิดมาพิการคือชาติที่แล้วไปทำกรรมอะไรไว้ ทั้งๆที่จริงแล้วกูโดนรถชนมาด้วยซ้ำ 

    Culture & Artสัมภาษณ์คุณภาพชีวิตศิลป-วัฒนธรรมดูดวงดวง
Categories: ThisAble

ครม.ไฟเขียวเยียวยาถ้วนหน้าโควิด-19 แก่ผู้มีบัตรคนพิการ -ฟาก พม.ชี้เยียวยา 2,000 เฉพาะกลุ่มเปราะบาง

ThisAble - Tue, 2020-04-28 18:25

วันนี้ (28 เม.ย.) รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เสนอขอเงินเยียวยาเพื่อช่วยเหลือคนพิการในช่วงการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 ให้แก่คนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ จำนวน 2 ล้านคน คนละ 1,000 บาท จำนวน 1 ครั้ง โดยคาดว่าจะดำเนินการจ่ายภายในไม่กี่วันนี้

นอกจากนี้ ครม.ยังเห็นชอบเพิ่มเบี้ยคนพิการให้แก่ผู้ถือบัตรคนพิการ 2 กลุ่มคือ กลุ่มอายุไม่เกิน 18 ปี จำนวน 1.2 แสนคน และคนพิการที่มีทั้งบัตรคนพิการและบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (ผู้มีรายได้ต่ำกว่า 1 แสนบาทต่อปี) จำนวน 1 ล้านคน จากเดือนละ 800 บาทเป็น 1,000 บาท โดยจะเริ่มปรับเพิ่มเบี้ยในเดือน ต.ค.63 

และในวันเดียวกัน พัชรี อาระยะกุล รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้แถลงข่าวเกี่ยวกับกระแสการรับเงินเยียวยา 2,000 บาท ที่ถูกพูดถึงกันในโลกออนไลน์ว่า มีนโยบายดังกล่าว และระบุหลักเกณฑ์การรับเงินเยียวยาไว้สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่ประสบปัญหาความเดือนร้อน ไม่ใช่สำหรับประชาชนทุกคน ได้แก่  เด็ก เยาวชน คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้มีรายได้น้อย คนไร้ที่พึ่ง ชาวเขาและผู้ที่เดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เท่านั้น โดยกระบวนการการตรวจสอบจะเป็นไปตามขั้นตอนการตรวจสอบและประเมิน ตามระเบียบขั้นตอนของกระทรวง 

พัชรีกล่าวต่อว่า ขณะนี้กระทรวง พม. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำลังเร่งดำเนินการสำรวจประชาชนและกลุ่มเป้าหมายที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือ โดยจะเร่งทำการสำรวจให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 พ.ค.63 โดยหากพบเห็นผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งมายัง พมจ. ทุกจังหวัด หรือสายด่วน พม.ที่เบอร์ 1300 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

 

  Healthข่าวคุณภาพชีวิตสิทธิมนุษยชนสุขภาพโควิด-19
Categories: ThisAble

สภาคนพิการทุกประเภทฯ เสนอเยียวยาเงิน-ลดค่าไฟ-รับเบี้ยคนพิการล่วงหน้าช่วง โควิด-19

ThisAble - Fri, 2020-04-24 13:47

เช้านี้ (24 เม.ย.) สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย และเครือข่ายคนพิการได้รวมตัวกันยื่นข้อเสนอเชิงนโยบาย มาตรการช่วยเหลือเยียวยาคนพิการที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 แก่ประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง ณ อาคารกระทรวงการคลัง ถนนพญาไท โดยมีข้อเสนอดังนี้ 

 1. จ่ายเงินชดเชยให้แก่คนพิการทุกคน รายละ 5,000 บาท ต่อเนื่อง 3 เดือน (คนพิการ 2 ล้านคน งบประมาณ 30,000 ล้านบาท)

 2. ขอให้รัฐบาลสร้างความมั่นใจว่า มาตรการดูแลและเยียวยาฯ ระยะที่ 3 , พรก.ทั้ง 3 ฉบับ รวมถึงแผนงานและโครงการตามบัญชีท้ายพระราชกำหนด กลุ่มคนพิการจะต้องสามารถเข้าถึงได้อย่างถ้วนหน้า ทั่วถึง สะดวก รวดเร็ว และต่อเนื่อง รวมทั้งให้องค์กรด้านคนพิการมีส่วนร่วมในการออกแบบและติดตามมาตรการ แผนงาน และโครงการดังกล่าวด้วย

 3. ขอให้รัฐบาลออกมาตรการช่วยลดค่าไฟฟ้า 3 เดือนให้แก่คนพิการทุกครัวเรือน ทั้งกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีมิเตอร์ไฟขนาดไม่เกิน 5 แอมป์และเกิน 5 แอมป์ หากใช้ไม่เกิน 3,000 หน่วย ให้ใช้ไฟฟ้าฟรี

 4. ขอให้รัฐบาลออกมาตรการให้คนพิการสามารถรับเบี้ยความพิการล่วงหน้าได้จำนวน 10 เดือนตามความสมัครใจ

 5. ขอให้กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เร่งปฏิบัติตามมติคณะกรรมการคนพิการแห่งชาติ โดยโอนเงินจากกองทุนคนพิการให้คนพิการที่มีบัตรทุกคน คนละ 1,000 บาท โดยเร็ว

สุชาติ โอวาทวรรณสกุล นายกสภาคนพิการฯ กล่าวว่า ตอนนี้คนพิการเดือดร้อนมาก หากมีช่องทางไหนที่ให้ความช่วยเหลือได้เร็วที่สุด เช่น เบี้ยความพิการที่คนพิการได้อยู่แล้วควรเอาออกมาให้คนพิการได้ใช้ก่อน จะได้ไม่ต้องไปกู้เงินนอกระบบ การรับไปก่อนล่วงหน้า 1 เดือน 800 บาท อย่างน้อยก็บรรเทาความเดือดร้อนไปได้ประมาณหนึ่ง 

ด้านวิริยะ นามศิริพงศ์พันธ์ุ ประธานฝ่ายกฎหมายและมนุษยชน สภาคนพิการฯ กล่าวว่า คนพิการมีระบบฐานข้อมูลที่ชัดเจนอยู่แล้ว แต่ปัญหาก็คือ ถึงแม้จะมีเงินอยู่ในกองทุน การโอนให้คนพิการก็ต้องผ่านกรมบัญชีกลาง แต่กรมฯ กลับบอกว่าตนไม่มีหน้าที่ เราก็เลยมาขอให้ท่านปลัดฯช่วยสั่งการ เพื่อให้ทุกอย่างรวดเร็วขึ้น พวกเราเข้าใจกรมบัญชีกลางว่าต้องทำตามกรอบขั้นตอนตามกฏหมาย

นโยบายเยียวยาสำหรับคนทั่วไปคนพิการเองเข้าถึงได้น้อยมาก เวลาต้องกรอกข้อมูล คนตาบอดและคนหูหนวกจะกรอกข้อมูลได้อย่างไร ก็ต้องอาศัยผู้อื่นช่วย หากคนพิการที่ไม่มีผู้อื่นช่วย อยู่อยู่ห่างไกล ก็เท่ากับจะไม่ได้รับสิทธิต่างๆ นี้

  Socialข่าวคุณภาพชีวิตสิทธิมนุษยชนแรงงานสุขภาพโควิด-19
Categories: ThisAble

สธ.เฝ้าระวังคนพิการ-กลุ่มเปราะบางจากโควิด-19 พร้อมจับมือราชสุดาฯ ทำสื่อความรู้คนพิการ

ThisAble - Fri, 2020-04-17 14:48

เมื่อวันที่ 16 เม.ย.ที่ผ่านมา ศูนย์ปฏิบัติการด้านข่าวโรคติดเชื้อโควิด-19  กระทรวงสาธารณสุข(สธ.) จังหวัดนนทบุรี นายแพทย์ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข มีความห่วงใยคนพิการในสถานการณ์โควิด-19 เพราะเป็นกลุ่มที่มีข้อจำกัดและมีข้อจำกัดในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารความรู้ที่เกี่ยวกับโรค การป้องกันและการรักษา รวมถึงกลุ่มคนพิการติดเตียง คนพิการเด็กหรือสูงอายุ มีอุปสรรคในการปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ทำให้ป้องกันโรคยากกว่าคนอื่นๆ ในสังคม

กรมการแพทย์จึงได้ร่วมกับวิทยาลัยราชสุดาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลการดูแล ป้องกัน รักษาโรคโควิด-19 ให้เข้าถึงคนพิการทุกประเภท เช่น จัดทำตัวอักษรวิ่ง/ ภาษามือสำหรับคนพิการทางการได้ยิน จัดทำสื่ออักษร/ เสียงสำหรับคนพิการทางการมองเห็น และเปิดหมายเลขโทรศัพท์ให้คำปรึกษาที่เบอร์ 02591 4242 ต่อ 6734 6728-9 หรือสายด่วนกรมการแพทย์ 1668 นอกจากนี้กระทรวงยังมีเครือข่าย อสม. และเจ้าหน้าที่บุคลากรสาธารณสุขคอยประสานข้อมูล เพื่อให้ความช่วยเหลือคนพิการที่ได้รับผลกระทบ 

นพ.ณัฐพงศ์ กล่าวต่อว่า ปัจจุบันยังไม่พบรายงานเรื่องคนพิการติดเชื้อโควิด-19 และอ้างอิงถึงแนวทางการป้องกันที่จัดทำโดยสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟู ที่ได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติในสถานพยาบาลทั่วประเทศ ได้แก่ การคัดกรองประเมินความเสี่ยงก่อนเข้ารับบริการ ปรับรูปแบบบริการ เช่น ให้บริการเลื่อนนัดทางโทรศัพท์, การให้คำแนะนำ/บริการทางการแพทย์ผ่านระบบทางไกล (Tele-Medicine), การจัดส่งยาทางไปรษณีย์ รวมทั้งจัดบริการช่องทางลงทะเบียนที่สะดวกสำหรับคนพิการ เพื่อรับเงินบรรเทาความเดือดร้อนจากรัฐบาลและมาตรการเยียวยาเพิ่มเติม

 

Healthข่าวคุณภาพชีวิตการเมืองสุขภาพcovid-19
Categories: ThisAble

คนพิการเจอผี - คนเจอผีพิการ รวมหลากเรื่องเล่าประสบการณ์สยองขวัญ

ThisAble - Mon, 2020-04-13 22:02

ในทุกสถานที่ มีเรื่องเล่า ! 

และแน่นอนว่า หลายคนก็มีเรื่องเล่า โดนเฉพาะประสบการณ์เรื่องวิญญาณ เรื่องลี้ลับ เรื่องที่หาสาเหตุไม่ได้ว่าต้นสายปลายเหตุที่แท้จริงคืออะไร และไม่ใช่แค่คนไม่พิการ ที่ชอบฟังและอยากจะเข้าใจเรื่องเหล่านี้เท่านั้น แต่คนพิการเองก็มีเรื่องเล่า และอาจเป็นตัวละครในเรื่องเล่าได้เช่นเดียวกัน

Thisable.me รวบรวมเรื่องเล่าจากหลากหลายประสบกรณ์เขย่าขวัญจากหลากหลายแหล่งที่มา ทุกเรื่องล้วนมีความเกี่ยวข้องกับความพิการ เสริมไปด้วยมุมมองต่อคนพิการ ทัศนคติ ความเชื่อทางสังคมที่หล่อหลอมในเรื่องเล่าเหล่านี้อีกด้วย  

และแน่นอนว่าทุกเรื่องเป็นความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน !


วีลแชร์ เรื่องเล่าจากพยาบาล

The Shock 13

เรื่องแรกนี้ เป็นเรื่องเล่าจากพยาบาลที่มีโอกาสไปฝึกงานในโรงพยาบาลรัฐแห่งหนึ่ง และเจอเคสผู้ป่วยพิการท่อนล่าง จึงต้องใช้วีลแชร์เพื่ออำนวยความสะดวกในการดำรงชีวิต พยาบาลคนนี้และเพื่อนพยาบาลก็ทำหน้าที่สลับกันดูแลผู้ป่วยคนดังกล่าวตลอด เวลาล่วงเลยผ่านไป เธอต้องกลับไปเรียนที่วิทยาลัยพยาบาลสังกัดของตนเอง แต่เมื่อกลับมาโรงพยาบาลเดิมอีกครั้ง ก็พบกับข่าวเศร้าว่า คนพิการที่ตนเคยดูแลได้ฆ่าตัวตาย และเสียชีวิตไปแล้ว 

หลังจากวันนั้น เธอก็ได้มีโอกาสดูแลเคสวัยรุ่นประสบอุบัติเหตุที่มาพักฟื้น และต้องคอยกายภาพบำบัด ครั้งหนึ่งเธอพยายามนำวีลแชร์ออกมาจากที่เก็บ แต่ไม่สามารถดึงวีลแชร์ออกมาได้ จึงคิดว่าล้อวีลแชร์คันนี้อาจจะเสีย เลยแจ้งบุรุษพยาบาลให้นำไปซ่อม แต่พอบุรุษพยาบาลมาดูกลับพบว่า ใช้ได้ปกติ ไม่ได้เสียหายอะไร เธอจึงเข็นวีลแชร์คันดังกล่าวไปให้คนไข้เคสอุบัติเหตุที่รออยู่ 

ระหว่างที่เธอเข็นไปหาคนไข้ มีเพื่อนๆ พยาบาลทักทาย เธอจึงหันไปคุย เพียงชั่วครู่เมื่อหันกลับมาก็พบว่า มีชายคนหนึ่งนั่งบนวีลแชร์ที่เข็นอยู่ ด้วยความตกใจจึงร้องเรียกเพื่อน แต่กลับพบความว่างเปล่า ตอนนั้นคิดว่าตัวเองอาจจะเหนื่อยเกินไปจนตาพร่าเสียมากกว่า 

พอเข็นมาถึงห้องคนไข้เคสอุบัติเหตุที่กำลังนอนรออยู่ แต่คนไข้กลับถามว่า ตนสามารถนั่งไปได้แน่ๆ ใช่ไหม และขอเปลี่ยนเป็นใช้ไม้เท้าเดินแทน เธอเองเกิดคำถามขึ้นในใจว่า เพราะอะไรคนไข้จึงไม่ยอมใช้วีลแชร์ 

หลังจากทำกายภาพเสร็จ คนไข้ก็ถามขึ้นมาว่า ได้เอาวีลแชร์คันนั้นออกไปจากห้องหรือยัง เธอซึ่งงอยู่ ก็ถามว่าทำไมเหรอ จึงได้รับคำตอบว่า หลังจากที่เห็นพยาบาลเข็นวีลแชร์เข้ามา เขาก็เห็นคนเดินตามเข้ามาด้วยสีหน้าที่ไม่พอใจเป็นอย่างมาก เขาคนนั้นเอานิ้วชี้ไปที่รถเข็น เหมือนกับบอกว่าห้ามนั่งรถคันนี้ และที่สำคัญขาของชายคนนั้นก็ไม่ติดพื้น !

เธอนึกถึงเคสคนพิการที่เสียไปจากการฆ่าตัวตาย แต่ก็ไม่ได้พูดอะไร จึงได้ไหว้วานให้บุรุษพยาบาลช่วยไปเข็นวีลแชร์ไปเก็บ และพาคนไข้กลับไปที่ห้อง ระหว่างที่พยาบาลและคนไข้กำลังกลับไปที่ห้อง พวกเขาก็พบบุรุษพยาบาลวิ่งออกมา  พร้อมโวยวายกันยกใหญ่ พร้อมกับเล่าว่า ช่วงระหว่างกำลังเข็นวีลแชร์ออกจากห้อง มีชายคนหนึ่งมายืนขวาง พร้อมกับพูดว่า “รถของกู มึงจะเอาไปให้ใครนั่งอีก” พูดเสร็จ ชายคนนั้นก็เดินมานั่งบนวีลแชร์ และเลือนหายไป บุรุษพยาบาลจึงวิ่งหนีออกมาทันที 

หลังจากนั้นวีลแชร์คันดังกล่าวก็ไม่มีใครนำไปใช้อีก หรือถ้ามีคนใช้ ก็มักจะพบปัญหาตลอด เช่น ล้อหมุนไม่ได้เหมือนมีคนดึง จนในที่สุดวีลแชร์คันนี้ก็ไม่ถูกนำออกมาใช้อีกเลย 

ฟังทั้งหมดได้ใน https://www.youtube.com/watch?v=TTKJk07HU1A


เด็กพิเศษ

The Night Shock

เด็กพิเศษเป็นเรื่องเล่าโดยคุณกร ที่ย้อนไปเมื่อประมาณเดือนตุลาคมปี 2546 ในช่วงปิดเทอมเขาไปบ้านญาติที่ลพบุรี และเช่นเดียวกับทุกครั้งที่ไป เขาจะเจอชายคนหนึ่งชื่อว่าอ๋อง อ๋องแก่กว่ากรประมาณ 3 ปี คนแถวนั้นมักเรียกเขาว่า เอ๋อ เพราะอ๋องเป็นออทิสติก พูดไม่ชัด ติดอ่าง แม้กรเคยเจออ๋องมาตั้งแต่เด็ก แต่ก็ไม่เคยคุยกันมาก่อนเลย 

โดยพื้นฐานแล้วอ๋องเป็นคนเก็บตัว ไม่สุงสิงกับใคร แต่เป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนอื่น ครั้งหนึ่งกรขับรถมาเจออ๋องยืนอยู่ริมทางเพราะจักรยานของเขายางแบน แม้กรพยายามเสนอความช่วยเหลือ แต่อ๋องก็ไม่รับ เมื่อกรเล่าให้ที่บ้านฟัง ป้าจึงบอกว่า อ๋องเป็นคนขี้เกรงใจ จะไม่รับความช่วยเหลือจากใครถ้าไม่ได้ทำงานแลกเปลี่ยน เขาเป็นดีมากคนหนึ่ง แต่พวกเด็กวัยรุ่นกลับชอบไปแกล้งเขา จนทำให้อ๋องเลือกไม่สุงสิงกับใคร

หลังจากนั้นกรก็พยายามตีสนิทอ๋องมากขึ้น เพราะอยากรู้จักและทำความเข้าใจ จนในที่สุด อ๋องก็เริ่มคุยกับกร สิ่งหนึ่งที่กรได้เรียนรู้จากอ๋องคือคนเป็นออทิสติกก็เรียนรู้ได้ สังเกตจากการที่เขาสอนให้อ๋องหัดเล่นหมากฮอส ผ่านไปไม่นาน อ๋องก็เข้าใจและเล่นได้ แถมยังชนะกรด้วย ทั้งสองกลายเป็นเพื่อนกัน ในทุกเช้า อ๋องจะมาหากรที่หน้าบ้าน และช่วยกรเก็บมะลิในสวน  

เหตุการณ์แปลกๆ เกิดขึ้น หลังจากที่กรรู้จักอ๋อง ครั้งหนึ่งพี่ชายของกรที่ทำงานเป็นอาสากู้ภัยในมูลนิธิแห่งนึง มาหากรที่บ้าน อยู่ดีๆ อ๋องก็ชี้ไปที่พี่ชายกรและพูดว่า “เมียเมีย” ตอนนั้นไม่มีใครคิดอะไร แต่หลังจากนั้น 3 ชั่วโมงก็มีคนโทรมาบอกว่า เมียของพี่ชายประสบอุบัติเหตุจากเครื่องจักรในโรงงาน พี่ชายของกร ตัดสินใจเดินทางไปหาภรรยาของตัวเองทันที ทำให้คนทำงานอาสาขาดหายไป กรจึงอาสาตัวเองเข้าไปช่วยแทนพี่ชาย  

วันหนึ่ง ขณะที่กรกำลังจะออกไปทำงานกู้ภัย เขาชวนอ๋องออกไปด้วย โดยให้อ๋องนั่งบนกระบะ ทั้งสามคนได้รับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุ รถขนอ้อยชนกับรถกระบะและมีรถมอเตอร์ไซค์เป็นคู่กรณี ผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุคือคนขับมอเตอร์ไซค์ 

พอถึงที่เกิดเหตุทุกคนก็ช่วยกันทำงาน ผู้เสียชีวิตศีรษะขาดแต่ทุกคนกลับหาศีรษะไม่พบ กรเดินกลับมาที่รถเพื่อจะมาหยิบไฟฉายขนาดใหญ่ เขาลืมไปว่าอ๋องอยู่ในรถจึงชวนอ๋องไปช่วยกันหา จู่ๆ อ๋องก็พูดขึ้นมาว่า “ล้อๆ” ปรากฏว่าเมื่อกรเดินไปตรงล้อรถกระบะ ก็พบศีรษะของผู้เสียชีวิตติดอยู่ตรงนั้นพอดี ทั้งที่ก่อนหน้านี้ทุกคนก็พยายามหาดูแล้วแต่ไม่เจอ ขากลับระหว่างนำศพไปส่งที่โรงพยาบาล อ๋องก็นั่งพูดคนเดียวอยู่ข้างหลังแต่กลับบอกว่าไม่มีอะไรเมื่อกรถาม 

เย็นวันต่อมากรชวนอ๋องไปเตะบอล กรขี่มอเตอร์ไซค์ไปชวน แต่อ๋องไม่ยอมไปเพราะเขาจะใช้จักรยาน กรเลยตัดสินใจปั่นจักรยานแทน เพื่อนกรจึงเอารถมอเตอร์ไซค์คันดังกล่าวไปใช้ แต่ต้องขาหักเพราะรถล้ม โซ่มอเตอร์ไซค์นั้นขาด 

มีเหตุการณ์แปลกๆ เกิดขึ้นหลายครั้ง เช่น ครั้งหนึ่งกรชวนอ๋องไปกินข้าว พอไปได้ไม่เท่าไหร่อ๋องก็งอแง ไม่อยากไป ทั้งคู่จึงเปลี่ยนใจไม่ไป ปรากฏว่า ร้านอาหารแห่งนั้นมีการยิงกัน คนที่อยู่ในร้านเสียชีวิต หรืออีกครั้งที่จู่ๆ อ๋องบอกว่าปวดฉี่ จนกรต้องจอดรถให้ ปรากฎว่า อพาร์ตเมนต์ตรงนั้นมีผู้หญิงถูกฆาตกรรม กรถามอ๋องว่าทำไมไปยืนตรงนั้น อ๋องบอกว่ามีคนเรียก 

กรได้มีโอกาสถามหลวงตาที่วัดว่า อ๋องเป็นใครมาจากไหน หลวงตาเล่าว่า อ๋องถูกเลี้ยงดูโดยมัคทายกที่วัดนี้ เพราะพ่อแม่เสียหมดแล้ว มัคทายกเป็นพ่อเลี้ยงของอ๋อง เคยมีเหตุการณ์ที่อ๋องถูกเข้าใจผิดว่าข่มขืนเด็ก เขาจึงถูกทำร้ายทั้งที่ความจริงแล้วอ๋องเข้าไปช่วยเด็ก เขาถูกพ่อเลี้ยงเข้าใจผิดจับมัดกับบ้าน หายไปหลายวัน หลวงตาจึงต้องเข้าไปอธิบายและช่วยไว้ 

แม้จะถูกพ่อเลี้ยงทำร้ายมากขนาดไหน อ๋องก็ยังรักพ่อมาก ทุกวันหลังจากตามหลวงตาไปบิณฑบาต อ๋องจะเอาข้าวไปให้พ่อเลี้ยงของตัวเองกินก่อนและดูแลพ่อจนถึงวันสุดท้ายของชีวิต

ช่วงสุดท้ายก่อนที่กร กลับไปอยู่กรุงเทพฯ กรพยายามพาอ๋องไปสนามบอลด้วยเสมอ อยากให้เพื่อนๆ และคนแถวนั้นได้รู้จักอ๋องมากขึ้น จะได้ไม่กลั่นแกล้งอ๋อง  ก่อนที่กรจะไปเตะบอล กรเอาทองของตัวเองใส่ให้อ๋องเผื่อฝากไว้ หลังจากที่กรเตะบอลเสร็จก็ไม่เจออ๋อง จนคิดว่าอ๋องกลับบ้านไปแล้ว เลยคิดว่าไม่เป็นไรค่อยไปตามที่บ้าน 

วันต่อมา กรออกไปทำงานอาสากับเพื่อนและระหว่างเดินทางไปที่จุดเกิดเหตุก็เจออ๋อง จึงชวนไปด้วยกัน ระหว่างทางกลับมาได้ไม่นาน อ๋องก็บอกให้กรจอดรถแบบไม่มีสาเหตุ กรไม่จอด อ๋องจึงดึงบุหรี่ออกจากปากกรเลย ทำให้เพื่อนซึ่งเป็นคนขับรถจอดแบบกระทันหัน ต่อมาก็ได้รับแจ้งว่า เกิดอุบัติเหตุใหญ่ตรงจุดที่กรและเพื่อนกำลังจะไป และได้อ๋องเข้ามาขัดขวางเสียก่อน

หลังเกิดอุบัติเหตุ ทีมกู้ภัยก็เข้ามาช่วยกันดูแ]ช่วยเหลือต่างๆ กรคิดว่าอ๋องขึ้นรถไปกับเพื่อนที่มูลนิธิด้วยแล้ว เพราะหาอ๋องไม่เจอ วันต่อมา อ๋องก็ไม่มา หลังจากนั้นไม่นาน เพื่อนโทรมาบอกว่า อยากให้มาช่วยเพราะมีคนจมน้ำเสียชีวิต ปรากฏว่าศพนั้นเป็นอ๋อง เสียชีวิตมาตั้งแต่เมื่อวาน ในช่วงที่กรเตะบอล อ๋องเสียชีวิตเพราะกระโดดลงไปช่วยเด็กที่จมน้ำทั้งที่ตัวเองว่ายน้ำไม่เป็น ศพของอ๋องลอยไปไกล กว่า 3 กิโลเมตร ใกล้กับจุดที่กรสแตนบายเวลารับแจ้งเหตุ และเป็นจุดเดียวกับที่เจออ๋องเมื่อวันก่อน การจากไปของอ๋อง ทำให้กรเสียใจเป็นอย่างมาก 

ฟังทั้งหมดได้ใน https://www.youtube.com/watch?v=SBRayvO1EAE&t=456s

วีลแชร์มือสอง

The Shock 13

เป็นประสบการณ์นี้เป็นประสบการณ์ที่เพื่อนของตั้มนำมาเล่าให้ฟัง เกิดขึ้นย่านบางใหญ่เมื่อ 8 ปีที่แล้ว เพื่อนของตั้มชื่อบอย บอยเป็นคนชอบดื่มเหล้ามาก เขามีครอบครัวแล้วแต่ยังไม่มีลูก ช่วงปี 2555 บอยกินเหล้าหนักจนเส้นเลือดในสมองแตก หลังการผ่าตัดครั้งใหญ่บอยไม่สามารถกลับมาเดินได้ ไม่มีแรงที่เดิน ปากเกร็งจนพูดไม่ได้ จึงต้องสื่อสารผ่านสายตา และต้องนอนโรงพยาบาลต่ออีก 5-6 เดือน หลังจากนั้นบอยจึงได้กลับไปอยู่บ้าน

หลังกลับบ้าน บอยจำเป็นต้องใช้วีลแชร์ โชคดีที่เพื่อนของแฟนบอย มีวีลแชร์ที่ไม่ใช้แล้ว และจะเอามาให้ แต่เพราะแม่สามีบอกว่าไม่อยากให้เอามาอยู่ข้างใน กลัวจะเป็นลางไม่ดี ทำให้คนเจ็บคนป่วยจึงพูดกับเจ้าของวีลแชร์เก่าว่า เดี๋ยวยืมมาแล้วจะคืน วันที่บอยกลับมาบ้าน เพื่อนก็เอาวีลแชร์มาให้ แต่แฟนของบอยสังเกตว่า เขามีอาการตกใจ โดยสังเกตจากสายตาของบอย 

หลังจากกลับมาอยู่บ้าน บอยใช้ชีวิตด้วยวีลแชร์ตลอด โดยมีแฟนเป็นผู้ดูแล เธอรู้สึกว่า วีลแชร์เข็นไม่ค่อยไป ทั้งที่ไม่ได้ล็อคล้อ ราวกับว่ามีคนดึงอยู่ข้างหน้า ทั้งที่เป็นแบบนี้อยู่บ่อยๆ แต่ก็ไม่ได้ติดใจเพราะคิดว่าวีลแชร์เก่า และทุกครั้งที่พาบอยนั่งวีลแชร์ สีหน้าของบอยจะมีอาการตกใจ เหมือนกับไม่อยากจะนั่ง

เหตุการณ์ต่อมาเกิดขึ้นตอนกลางคืน หลังจากช่วยบอยนอนบนเตียงเรียบร้อยแล้ว ส่วนแฟนของบอยนอนข้างล่าง และวางรถเข็นไว้ข้างๆ เธอสะดุ้งตื่นเพราะเห็นผู้หญิงมานั่งอยู่บนวีลแชร์ เป็นผู้หญิงผมยาว แต่ก็ไม่ได้พูดอะไรเพราะไม่อยากให้คนที่บ้านไม่สบายใจ นอกจากนี้ เวลาแม่บ้านที่เข้ามากวาดห้องทำความสะอาดก็จะพบผมเส้นยาวของผู้หญิงตลอด ทั้งที่แฟนของบอยตัดผมสั้น

หนำซ้ำเวลาบอยกับแฟนออกไปข้างนอก คนมักมาทักว่า มีคนนั่งทับบอยอยู่ มีเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นตลอดเวลา

เวลาผ่านไป บอยทำกายภาพบำบัดจนเริ่มดีขึ้น เมื่อบอยเริ่มพูดได้ คำแรกที่พูดก็คือ “เอาไปคืน เอารถไปคืน” แม้แฟนบอยจะเริ่มเอะใจฉุกคิดขึ้นมา แต่ก็ยังไม่ทำอะไร

วันหนึ่งแฟนบอยพาบอยไปใส่บาตรหน้าบ้าน พระที่มาบิณฑบาตก็ทักว่า โยมไปเอารถเข็นมาจากไหนและบอกว่าให้เอาไปคืน เขาไม่อยากอยู่ที่นี่ หลังจากนั้นด้วยความสงสัย แฟนบอย จึงโทรกลับไปหาเพื่อนที่เป็นเจ้าของวีลแชร์ เพื่อนเล่าให้ฟังว่า รถคันนี้เป็นของแฟนตัวเองที่เสียไปแล้ว แต่ยังเก็บรถคันนี้ไว้ เมื่อเห็นแฟนเพื่อนเดือดร้อนก็เลยเอาออกมาให้ใช้และเคยจะโทรไปขอคืนเพราะฝันว่าแฟนบอกให้ไปเอาคืน

หลังจากบอยดีขึ้น เขาก็เล่าให้ฟังว่า ทุกครั้งที่นั่งวีลแชร์ จะมีผู้หญิงมายืนชี้หน้า ทำท่าโมโหเหมือนไม่อยากให้นั่ง ซึ่งมีแต่บอยที่เห็นอยู่เพียงคนเดียว หลังจากนั้นวีลแชร์ก็ถูกส่งคืนให้เจ้าของเก็บไว้ดังเดิม

ฟังทั้งหมดได้ใน https://www.youtube.com/watch?v=IYUeIW0LxIA


ตาพิการเผยผีสาวสั่งให้ผูกคอตาย

AMARIN TVHD

เรื่องต่อไปนี้สืบเนื่องจากเรื่องจริงตามข่าว โดยเมื่อวันที่ 25 มี.ค. ที่ผ่านมา ผู้สื่อข่าวอัมรินทร์ทีวีได้รับแจ้งว่า ตาพิการ อายุ 77 ปี พยายามจะฆ่าตัวตาย โดยคนข้างบ้าน เข้าไปพบตาที่พยายามจะใช้สายไฟเพื่อผูกคอ 

ตาเล่าว่าตัวเองเป็นคนพิการ มีอาชีพถักแหขาย วันเกิดเหตุขณะที่กำลังถักแห จู่ๆ ก็มีผู้หญิงผมยาวใส่ชุดไทยปรากฏตัวขึ้น พร้อมกับพูดว่า “ตามหาลุงมา 2 ปีแล้ว ไปอยู่ด้วยกันเถอะ” แล้วผู้หญิงผมยาวก็สั่งให้ตาเก็บสายไฟ เขารู้สึกว่าตัวเองอยู่ในภวังค์ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ จากนั้นผู้หญิงผมยาวก็เดินเข้าไปในห้องน้ำ โดยมีตาก็ถัดตัวตามเข้าไป จากนั้นสั่งให้เอาสายไฟไปผูกคอของตัวเอง แต่โชคดีที่เพื่อนบ้านเข้ามาพบเสียก่อนเลยช่วยเอาไว้ได้ทัน

ตาเล่าว่าถึงแม้จะพิการก็มีสติสัมปชัญญะ 100% เขาเห็นผู้หญิงคนนี้จริงๆ และเชื่อว่าเป็นเพราะบ้านของเขาไปสร้างทับที่จอมปลวก ด้านอาจารย์อ๊อด เจ้าสำนักชื่อดังระบุว่า หญิงสาวผมยาวน่าจะเป็นเจ้ากรรมนายเวรของตา และได้ทำพิธีถอนสิ่งชั่วร้ายให้ด้วย

ฟังทั้งหมดได้ใน https://www.youtube.com/watch?v=oCzHZAFYAkQ


ประสบการณ์จากคุณเจมส์ คนตาบอด 

อ้าปากค้าง สตูดิโอ

เจมส์เป็นคนพิการทางสายตา โทรมาเล่าประสบการณ์แปลกในรายการ ความผิดปกติแรกที่เขาเจอ เกิดขึ้นหลังจากไปงานบวงทรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ มีสิ่งแปลกๆ เกิดขึ้นภายในห้องของตนเอง เช่น ของร่วง ทั้งๆ ที่เก็บใส่ลิ้นชักไปแล้ว แต่ตนเองก็ไม่ได้สนใจอะไร 

ต่อมาในช่วงที่เจมส์ยังเรียนอยู่ที่โรงเรียนสอนคนตาบอดแห่งหนึ่ง ช่วงนั้นฮิตเรื่องผีอย่างมาก โดยเฉพาะการบุกพิสูจน์สถานที่เร้นลับ ด้วยความที่ตนและเพื่อนอยากทำบ้าง จึงนัดเพื่อนอีกคนที่สายตาเลือนลาง ทำรายการพิสูจน์ผี โดยเลือกสถานที่ภายในโรงเรียนฝั่งบ้านพักครูและที่เก็บของ เพราะค่อนข้างเงียบและไม่มีคน วันนั้นเวลาเช้ามืด เจมส์และเพื่อนถือเครื่องบันทึกเสียง เดินเข้าไปในสถานที่แห่งนั้น แต่ระหว่างเดินอยู่ก็มีขามาขัดเจมส์ทำให้ล้มลง เจมส์ถามเพื่อนอีกคนว่าเป็นคนทำให้ล้มลงหรือไม่ เพื่อนปฏิเสธ โดยบอกว่าไม่ได้อยู่ใกล้ ไม่มีทางที่จะเดินขัดขากัน และเขาก็มองไม่เห็นใคร ตอนนั้นคิดว่าตัวเองเจอแล้ว เพราะรู้มาว่าสถานที่แห่งนี้เต็มไปด้วยเรื่องเล่า ทั้งเด็กจมน้ำตาย และสุสานเก่า

อีกเหตุการณ์หนึ่งที่เจอคือ ฝันเห็นปอบ ในฝันเขาพยายามหยุดยั้งปอบที่กำลังจะเข้าสิงญาติ แต่พอห้ามเสร็จ ปอบตนนั้นกลับเปลี่ยนเป้าหมายมาเข้าตัวเขา หลังจากตื่นขึ้นมาก็ไม่ได้คิดอะไร เพราะรู้สึกว่าเป็นแค่ความฝัน แต่กลับพบรอยจุดเดียวกับที่ปอบพยายามจะเข้าสิง เจมส์ฝันเรื่องนี้ซ้ำๆ หลายครั้ง แต่ก็ไม่ได้กังวลอะไร ฝันของเขาเป็นเสียง ไม่มีภาพ เพราะตาบอดตั้งแต่เกิด ส่วนคนที่ตาบอดทีหลังอาจจะฝันเห็นภาพได้เพราะเคยมองเห็นมาก่อน

เหตุการณ์ที่เจมส์พบในรูปแบบของการสัมผัสคือ ระหว่างทางกลับบ้าน ฝนตกและเขาโดนฝน จึงอาบน้ำนอนทันที แต่ระหว่างที่กำลังจะหลับก็มีมือมาจับที่หัวเข่า ตอนแรกคิดว่า เป็นคนในบ้าน จึงเอื้อมมือไปจับที่เข่าแต่ก็ไม่พบใคร คิดว่าแม่มาจับแล้วก็เดินไป แต่พอนอนไปได้สักพักจึงนึกได้ว่าล็อคห้องนอนแล้ว นอกจากนี้ ยังมีอีกหลายครั้งที่พบสิ่งผิดปกติภายในบ้าน เช่น รู้สึกว่ามีคนมานอนข้างๆ เพราะที่นอนที่ยุบลงไป หรือเสียงแปลกๆ ที่หาสาเหตุไม่ได้อีกด้วย

ฟังทั้งหมดได้ใน https://www.youtube.com/watch?v=n319-2l1AW0&utm_source=Facebook_PicSee&fbclid=IwAR3Gwgu1q1zMjaIfDKXq9E-PivkxndzKIOV50NiytMmi1lYPw5TH358gSKA

 

Culture & Artรายงานพิเศษคุณภาพชีวิตศิลป-วัฒนธรรมสิทธิมนุษยชนเรื่องผีเรื่องเล่าเขย่าขวัญ
Categories: ThisAble

สมาคมแพทย์แผนไทยคนตาบอดเสนอ 3 ข้อเรียกร้องเยียวยาโควิด-19

ThisAble - Mon, 2020-04-13 14:36

สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยคนตาบอดในประเทศไทย ออกแถลงการณ์ต่อกรณีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 7 เม.ย.ที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดดังนี้

เรื่อง ขอให้ช่วยเหลือเยียวยาคนพิการทางการเห็นที่ประกอบอาชีพนวด ได้รับความเดือดร้อนจากสถานะการณ์โรคระบาดโคโรน่า(โควิด-19)

เรียน ผู้มีอำนาจจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ตามที่ได้มีสถานการณ์เกิดโรคระบาดอย่างรุนแรงจากเชื้อโคโรน่าไวรัส (โควิด-19) ทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย ทำให้หน่วยงานภาครัฐต้องประกาศใช้มาตรการต่างๆ เพื่อป้องกัน และควบคุมสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโรค โดยขอความร่วมมือจากประชาชน “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” และได้มีการออกประกาศคำสั่งปิดสถานที่ต่างๆ ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายทำให้ติดโรคระบาดในวงกว้าง เช่น สถานศึกษา สถานบันเทิง ห้างสรรพสินค้า รวมถึงสถานบริการนวดเพื่อสุขภาพในในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นมา และมีผลต่อเนื่องไปยังจังหวัดอื่นทั่วประเทศด้วย

จากมาตรการดังกล่าวนั้น ส่งผลให้ “ผู้พิการทางการเห็น” ที่ประกอบอาชีพนวด ทั้งผู้ที่เป็นเจ้าของกิจการ และพนักงานนวดประจำร้านได้รับความเดือดร้อนโดยตรง เพราะโดยทั่วไปแล้ว ร้านนวดของคนพิการทางการเห็นจะเป็นร้านขนาดเล็ก มีการพักอาศัย กินอยู่กันที่ร้าน ส่วนพนักงานนวดมีรายได้จากการให้บริการนวดแล้วแบ่งเปอร์เซ็นต์จากค่าบริการ ระหว่างเจ้าของร้านและพนักงานนวด เมื่อมีมาตรการเป็นคำสั่งให้หยุดบริการของสถานประกอบการเพื่อสุขภาพเพื่อลดการแพร่ระบาดของโรค จึงส่งผลกระทบต่อรายได้ของพนักงานนวดและการลงทุนของเจ้าของร้านอย่างมาก ซึ่งคนพิการทางการเห็นมีช่องทางเลือกในการประกอบอาชีพน้อยและต้องการโอกาสและเวลาในการปรับตัวนานกว่าคนทั่วไป ทำให้สูญเสียรายได้ในการดำรงชีพเพื่อหาเลี้ยงตนเองและครอบครัว แต่ในขณะเดียวกันยังต้องมีภาระค่าใช้จ่ายจำเป็นต่อการลงทุนที่ต้องรับผิดชอบ เช่น ค่าเช่าร้าน ค่าเช่าบ้าน ค่าสาธารณูปโภค รวมถึงค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการดำเนินชีวิตประจำวัน ถึงแม้ในปัจจุบันภาครัฐมีมาตรการในการช่วยเหลือเยียวยา แต่การเข้าถึงของคนพิการต่อมาตรการดังกล่าวยังทำได้ยาก โดยจะเห็นได้จากการคัดกรองเบื้องต้นของการลงทะเบียนในโครงการเราไม่ทิ้งกัน ที่ไม่มีอาชีพนวดผ่านการคัดกรองเลยทั้งที่พนักงานนวดก็ต้องขึ้นทะเบียนเช่นกัน และจากที่กล่าวมาข้างต้นยังไม่ทราบว่าปัญหาที่เกิดขึ้นจะสิ้นสุดเมื่อไหร่ จึงก่อให้เกิดความกังวล ความเครียด จนส่งผลต่อสุขภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจ และอาจก่อให้เกิดปัญหาอื่นๆ ต่อไปในอนาคต

ดังนั้นสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยคนตาบอดในประเทศไทย ในฐานะที่เป็นองค์กรที่ส่งเสริม พัฒนา พร้อมทั้งดูแลทำหน้าที่เป็นผู้แทนในการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้กับคนพิการทางการเห็นที่ประกอบอาชีพนวด จึงขอความกรุณาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นอย่างเร่งด่วน โดยพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาตามข้อเสนอดังนี้

1.ขอให้จ่ายเงินเยียวยาผู้พิการรายละ 1,000 บาท ต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน  ไม่รวมเบี้ยยังชีพคนพิการที่ให้ทุกเดือนอยู่แล้ว

2. ขอให้จัดหาแหล่งกู้ยืมเงินฉุกเฉิน ให้คนพิการทางการเห็นที่เป็นเจ้าของร้านนวดกู้ได้ รายละไม่น้อยกว่า 50,000 บาท โดยไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน ไม่มีดอกเบี้ย ระยะเวลาปลอดการชำระหนี้ 1 ปี

3. ประเด็นเงินชดเชยการขาดรายได้ ตามโครงการเราไม่ทิ้งกัน 5,000 3 เดือน  ขอให้ทางกลุ่มเจ้าของร้านนวดและพนักงานนวดคนพิการสามารถส่งรายชื่อสำหรับคนที่ยังไม่ได้รับเงินชดเชยการขาดรายได้เพื่อเสนอเข้าสู่การพิจารณารับเงินชดเชยโดยตรง

ทางสมาคมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความกรุณาจากผู้มีอำนาจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อนในครั้งนี้อย่างเร่งด่วน ซึ่งสมาคมฯ และคนพิการทางการเห็นที่ประกอบอาชีพนวด จะรอฟังผล ณ สถานที่ตั้งของตนเองตามมาตรการของทางภาครัฐ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคต่อไป

 

นายนพดล  เขมะรัตนา

นายกสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยคนตาบอดในประเทศไทย

Livingข่าวคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจสิทธิมนุษยชนหมอนวดคนตาบอดโควิด-19เยียวยา
Categories: ThisAble

เปิดแผนยุทธศาสตร์ พก. ต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19

ThisAble - Thu, 2020-04-09 14:34

วันนี้ ( 9 เมษายน ) เฟสบุ๊ก สมาคมคนพิการ แห่งประเทศไทย ได้เผยแพร่เอกสาร “แผนการจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19  ของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ” เพื่อเป็นกรอบทิศทางการทำงานในการบริหารจัดการของ พก. โดยแบ่งเป็น 3 ยุทธศาสตร์หลักๆ คือ

 1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามาตรการป้องกัน ลดความเสี่ยงและเตรียมความพร้อมให้คนพิการและผู้ดูแลคนพิการจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 : ช่วงก่อนเกิดการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส โควิด-19 เช่น ประเมินสถานการณ์ เตรียมความพร้อมด้านบุคลากรและอาสาสมัคร จัดเตรียมชุดข้อมูลเพื่อเผยแพร่ความรู้ ฯลฯ
 2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบการจัดการและบูรณาการการดำเนินงานในสถานการณ์อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วงระหว่างการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 เช่น บูรณาการความร่วมร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ  จัดระบบสื่อสารเพื่อการแจ้งเตือนแก่หน่วยงาน คัดกรองและเคลื่อนย้ายคนพิการที่มีความเสี่ยง การบริหารและการสนับสนุนศูนย์กักกันโรค และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 

 3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพการฟื้นฟูเยียวยาคนพิการและผู้ดูแลคนพิการอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ช่วงหลังจากสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ผ่านพ้นไป เช่น จัดทำข้อมูลการฟื้นฟูเยียวยา สำรวจปัญหาและความต้องการของคนพิการ สนับสนุนการเข้าถึงสิทธิและความช่วยเหลือ รวมถึง ซ่อมแซมและปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของคนพิการ เป็นต้น

อ่าน แผนการจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19  ของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ฉบับเต็มได้ที่

https://drive.google.com/drive/folders/16Zoto2K_pfLqPos3MiSc8z9o9Xjcqq8v?usp=sharing   

 

Healthข่าวคุณภาพชีวิตสิทธิมนุษยชนสุขภาพโควิด-19
Categories: ThisAble

เลี้ยงลูกดาวน์ซินโดรมให้เติบโต สดใส และตัดสินใจด้วยตัวเอง : โสภา สุจริตกุล

ThisAble - Mon, 2020-04-06 18:30

“สิ่งสำคัญของการเลี้ยงลูก คือควรให้เขาได้มีโอกาสในการตัดสินใจเอง  ยิ่งถ้าอยากให้ลูกเราซึ่งเป็นคนพิการอยู่อย่างเท่าเทียมกับคนอื่น เราก็ยิ่งต้องให้โอกาสเขาในการตัดสินใจด้วยตัวเอง”

หลายคน คงรู้จัก เสือ-ฉายวิชญ์ สุจริตกุล (อายุ 32 ปี) ในฐานะเด็กดาวน์ซินโดรมที่มีความสามารถ ความฝัน และชีวิตในแบบของตนเอง เขาทำสิ่งที่คนทั่วไปน้อยคนคาดหวัง ทั้งเป็นครูสอนดนตรี การแสดง และนักกีฬาคนพิการทีมชาติ แต่จะมีสักกี่คนที่รู้ความเป็นมาก่อนถึงวันนี้  ในวันก่อนที่เสือจะเกิด 

ชวนทำความรู้จักเสือผ่านเรื่องเล่าของ แดง-โสภา สุจริตกุล แม่ซึ่งคอยเป็นแรงผลักดันและสนับสนุนเสือมาตั้งแต่วันแรกของชีวิต เรียนรู้ถึงบทเรียนที่ผ่านมา อะไรคือบทเรียนในฐานะที่เป็นแม่ การให้โอกาสลูกในการลองผิดลองถูกช่วยผลักดันชีวิตลูกอย่างไร การให้ลูกได้มีโอกาสตัดสินใจด้วยตัวเองสำคัญไหม และสังคมมีส่วนเกี่ยวข้องกับเด็กดาวน์ซินโดรมอย่างไร

ก่อนมีเสือ

โสภา: เราเคยมีลูกมาก่อนแต่ไม่ได้มีความพิการและไม่คิดว่าจะมีลูกเป็นดาวน์ซินโดรม เมื่อก่อนเราไม่รู้เลยว่ามีเด็กกลุ่มนี้อยู่ ตอนที่กำลังท้องเสือประมาณ 6 เดือนไปเจอหนังสือเล่มหนึ่งเขียนเกี่ยวกับเรื่อง ภาวะดาวน์ซินโดรมว่าแม่ที่มีอายุเยอะลูกจะมีภาวะเสี่ยง ตอนนั้นเรา 35 ก็ไม่ได้คิดอะไร แถมอายุครรภ์ 6 เดือนก็ทำอะไรไม่ได้แล้ว ถึงจะทำได้ก็คือการตรวจน้ำคร่ำตอนอายุครรภ์ประมาณ 8 สัปดาห์ แต่ก็ได้เพียงรู้ว่าเป็นดาวน์ซินโดรมเท่านั้นและไม่สามารถรักษาหายได้

เรามาคลอดเสือตอนอายุครรภ์ 8 เดือน 2 วัน ที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ พอคลอดออกมาประมาณ 3 วัน แม่ถึงรู้ว่าเขามีความผิดปกติ หมอเอาเลือดไปตรวจและเราไปคุย บอกว่าลูกเราอาจจะเรียนได้ช้า ตอนนั้นเราไม่เอะใจเพราะเขาไม่ได้พูดตรงๆ ว่าลูกเราเป็นดาวน์ซินโดรม เขากลัวเราเสียใจ 

หลังเกิดได้ 5 วัน ลูกมีอาการตัวเหลือง ต้องนำเข้าตู้อบต่ออีกประมาณ 20 วัน ตอนนั้นเราออกจากโรงพยาบาลแล้วก็เทียวกลับมาดูเรื่อยๆ เราถามหมอว่าทำไมลูกถึงไม่ขยับเลย หมอก็บอกว่าไม่เป็นอะไร เป็นธรรมดาของเด็กกลุ่มนี้ แต่หมอก็ยังไม่ยอมพูดว่าลูกเป็นอะไร

ตอนจะออกจากโรงพยาบาล หมอมาบอกว่า ลูกคุณเป็นดาวน์ซินโดรม ตอนนั้นยังไม่เข้าใจว่าดาวน์ซินโดรมคืออะไร เขาแนะนำให้เราไปที่สถาบันราชานุกูล พอไปถึงที่นั่นถึงได้รู้ว่าเด็กกลุ่มนี้มีหน้าตาคล้ายกันหมดเลย

วันที่มืดแปดด้านของแม่

เสือเป็นเด็กที่ตัวเล็กมาก ไม่สามารถกินนมด้วยตัวเอง คนสมัยก่อนเรียกว่าเด็กปัญญาอ่อน อาจเพราะทุกอย่างอ่อนไปหมด ตอนนั้นเราเสียใจมาก เศร้าอยู่เป็นเดือน เกิดคำถามไปหมดว่าเราจะดูแลลูกอย่างไร คิดไม่ออกว่าจะช่วยลูกได้อย่างไร ถึงจะฝึกก็ไม่มั่นใจว่าลูกจะดีขึ้นแบบไหน คุยกับพ่อว่า ทำไมเรื่องนี้ต้องมาเกิดกับเรา นั่งกอดกันร้องไห้ทุกวัน จนคิดว่าถ้าเราเอาแต่เสียใจแบบนี้ลูกก็พัฒนาไม่ได้ เขาเกิดมาเป็นลูกเราแล้วก็ต้องทำให้ดีที่สุด 

ถึงแม้จะเป็นความรู้สึกที่ท้อมาก มืดแปดด้านและเกิดความท้อขึ้นตลอด แต่เราไม่ถอย ถอยแล้วไม่ได้ประโยชน์อะไรขึ้นมา พัฒนาการลูกก็ไม่ได้ดีขึ้น อยากบอกพ่อแม่ท่านอื่นว่าจะท้อยังไงก็ได้ แต่ต้องกระตุ้นพัฒนาการลูก เราฝึกหมดทุกอย่างตั้งแต่การนวดลิ้น นวดตัว จนถึงฝึกให้เขาดูดนม

1 เดือนผ่านไปเริ่มเกิดภาวะแทรกซ้อน คือโรคหัวใจรั่ว ทำให้การฝึกยากขึ้นไปอีก เด็กดาวน์ซินโดรมแต่ละคนจะมีโรคแทรกซ้อนที่ต่างกัน โรคทางตา หัวใจและไทรอยด์จะเป็นกันเยอะ หลังจากนั้นพ่อของเสือก็ตัดสินใจบอกให้เราเลิกทำงานเพื่อทุ่มเทให้ลูก เราพาเขาไปฝึกที่สถาบันราชานุกูลทุกอาทิตย์ อาทิตย์ละ 2-3 วัน 

เมื่อนับ 1-10 ไม่ได้ ก็สอนให้นับ 1-3 ไปเรื่อยๆ 

หมอมีการบ้านเป็นกิจกรรมต่างๆ ให้เอามาฝึก เราฝึกจนเขาสามารถดูดนมเองได้ ถ้าได้การบ้านมา ไม่ว่าลูกจะทำได้หรือไม่ได้ เราก็ต้องพยายาม เปรียบเทียบเป็นการนับเลข เราให้ลูกนับ 1 - 10 เขานับถึง 10 ไม่ได้ก็ให้นับถึง 3 ซึ่งพวกเรานับ 3 กันนานมากๆ 

การฝึกส่วนใหญ่เป็นการฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่ต่างๆ ในร่างกาย จนไปถึงหัดเดิน หัดพูด และมองแยกสี สิ่งเหล่านี้เด็กทั่วไปทำได้แม้ฝึกไม่กี่ครั้ง หรือบางอย่างไม่ต้องฝึกด้วยซ้ำ แต่เด็กดาวน์ซินโดรมเขาต้องทำเป็นร้อยครั้ง บางอย่างมากเป็นพันครั้ง ฝึกซ้ำแล้วซ้ำอีก สมมุติว่าเราให้เขาจับปากกาหรือดินสอ เขาก็จะทำไม่ได้ในทันทีเพราะกล้ามเนื้อมือไม่มี เราต้องค่อยๆ ฝึก แต่พอฝึกมากก็มีผลต่อกล้ามเนื้อหัวใจ อาจทำให้อาการหัวใจรั่วกำเริบได้ เสือมีอาการเหนื่อยง่ายและหน้าเขียวเราก็ต้องให้ลูกหยุดพักก่อน

คนสู้ไม่ได้มีแค่พ่อแม่ เรารู้สึกว่าตัวเขาเองก็สู้ด้วย พัฒนาการของเสือดีขึ้นเรื่อยๆ เมื่อฝึกมากขึ้น เราค่อยๆ เข้าใจลูกว่าเขาฝึกได้นานแค่ไหน เท่าไหร่ กี่นาทีและอาจฝึกได้น้อยกว่าลูกคนอื่นด้วยข้อจำกัดเรื่องโรคส่วนตัว สิ่งเหล่านี้เราต้องสังเกต

แม่ไม่ได้จะฝึกเพื่อให้ลูกหาย หรือฝึกเพื่อให้เขากลายเป็นคนที่ไม่มีความผิดปกติอะไรเลย เพราะรู้ว่ากลุ่มนี้ไม่หาย ความผิดปกติถูกฝังอยู่ในยีนส์ แต่เราฝึกให้เขามีชีวิตที่ดี ให้เขาสามารถใช้ชีวิตได้ด้วยตัวเอง และอยู่ในสังคมได้และไม่เคยคาดหวังให้เขาเป็นเหมือนคนอื่น 

ปล่อยเสือเข้าโรงเรียน

เราฝึกมาเรื่อยๆ จนถึง 3 ขวบ 5 เดือน หมอบอกว่าพัฒนาการค่อนข้างดี เสือสามารถเข้าเรียนโรงเรียนอนุบาลได้ เราเลยให้เขาไปโรงเรียน 3 วัน และฝึกที่สถาบันราชานุกูล 2 วันสลับกัน 30 ปีที่แล้วหาที่เรียนยากมาก กว่าแม่จะให้เสือเข้าอนุบาล 1 ต้องหาถึง 5 โรงเรียน ถึงขั้นต้องไปกราบเพื่อให้ลูกเราได้เรียน เขาไม่มีไอเดียเรื่องโรงเรียนร่วม ฉะนั้นการให้เสือได้เรียนร่วมกับเพื่อนที่ไม่พิการถือเป็นเรื่องยากลำบาก ตอนนั้นเราเรียนโรงเรียนเอกชน โรงเรียนรัฐไม่รับและบอกว่า เขาบอกว่าไม่มีนโยบายในการรับเด็กพวกนี้และหากเอาเสือเข้าไปเรียนแล้ว พ่อแม่เด็กคนอื่นจะพาลูกลาออกหมด กลัวลูกเราจะไปทำร้ายลูกคนอื่น เขาตั้งแง่รังเกียจกันขนาดนั้น 

สุดท้ายเสือได้เรียนที่โรงเรียนเจริญวิทย์ เพราะที่นั่นมีครูเรียนจบทางด้านการศึกษาพิเศษ เสือเป็นเคสแรก ปีต่อมาเขาก็เริ่มรับเด็กดาวน์ซินโดรมมากขึ้น หลังๆ เสือก็ได้เรียนทุกวัน ไม่ต้องกลับไปฝึกที่ราชานุกูล แต่ส่งเป็นรายงานให้คุณหมอถึงพัฒนาการของเขา พอจบอนุบาล 3 ก็ไปเข้าโรงเรียนราชวินิจ บางแค แต่เขาเริ่มเรียนเตรียม ป.1 ก่อน เขาจึงโตกว่าเด็กคนอื่นอยู่ 2 ปี แต่เรื่องนั้นแม่ไม่สนใจ แม่ไปตามพัฒนาการของเขา เสือได้เรียนที่นี่ถึง ป.6

แต่ไม่ใช่ว่าเราส่งลูกเข้าโรงเรียนแล้วจะสบายตัว เราต้องพูดคุยกับครูและติดตามตลอดว่า ลูกเรียนทันไม่ทันตรงไหน มีอะไรที่ลูกเรียนไม่ไหว สังคมเป็นยังไง อย่างน้อยจะมีการรายงานระหว่างครูกับแม่อาทิตย์ละ 3 ครั้งตลอดจนจบป.6 เราก็ต้องขอบคุณครูมากๆ 

พอถึงป.4 ครูก็ย้ายให้เสือไปเรียนกับเพื่อนที่ไม่พิการ แต่พอเรียนถึง ป.5 เราก็รู้สึกว่าลูกยังไม่แน่นพอ ไม่เชี่ยวชาญในสิ่งที่เรียน เลยขอครูเรียนซ้ำชั้นอีก แม้ครูจะบอกว่า จริงๆ แล้วผลการเรียนของเสือก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้น แต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้แม่กังวลก็คือเสือไม่มีที่ไปแล้ว จบ ป.6 แล้วก็ไม่รู้จะไปเรียนต่อที่ไหน มืดแปดด้าน ข้อมูลและวิธีการก็ยังน้อยกว่าปัจจุบันมาก ชั้น ป.5 กับ ป.6 เลยเป็นชั้นที่เขาเรียนอย่างละ 2 ปี ในช่วงมัธยมแม่พาเขาไปเรียนโรงเรียนฝรั่งซึ่งเปิดโอกาสให้เรามาก พอไปสมัครเขาก็รับเลย ให้ลูกได้เข้าเรียน ม.1 และโรงเรียนก็สอนดีมาก

สอนเสือเรื่องเพศ

พอจบ ม.3 เสือต่อ ปวช.ด้านธุรกิจการขาย ช่วงนั้นเขาเริ่มโต เริ่มติดเพื่อน ตามเพื่อน การเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายก็ด้วย เสือมีคำถามเกี่ยวกับตัวเองมากขึ้น เขาถามว่า ทำไมเขาถึงไม่มีขนตรงอวัยวะเพศเหมือนเพื่อนเพราะเขาไปเข้าห้องน้ำแล้วเห็นของเพื่อน พอเกิดความสงสัยก็กลับมาถามเรา เราก็ให้คำตอบเขาไปว่าขนนั้นคืออะไร แต่ในกรณีของเสือช้าก็จะต้องรอ หลังจากนั้น คำถามเรื่องเพศของเขาก็เข้ามามากขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งที่เราจำเป็นต้องสอน เพราะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการดูแลและความสะอาดภายในร่างกาย พอผ่านมา 1 ปีเมื่อเขามีเหมือนเพื่อนเขามาเล่าให้ฟังว่าดีใจมาก เขาเป็นคนที่มีอะไรก็จะมาเล่าให้แม่ฟังตลอด เราไม่เคยปกปิดซึ่งกันและกัน

เราได้รับคำแนะนำจากอาจารย์หมอท่านหนึ่งว่า ควรพาลูกไปหาหมอด้านจิตเวชวัยรุ่นที่โรงพยาบาลจุฬาฯ เพราะมีหลายอย่างที่หมอน่าจะให้ความรู้ความเข้าใจกับลูกเราได้ดีกว่า ทั้งเรื่องอารมณ์ทางเพศ ความรู้สึกใคร่ต่างๆ การช่วยตัวเองและเพศสัมพันธ์ เราพาเสือไปคุยกับหมอ หมอก็คุยกับเสือเหมือนเป็นการให้ความรู้กันมากกว่าถึงเรื่องการเปลี่ยนแปลงภายในร่างกาย อะไรทำได้ ทำไม่ได้ อะไรไม่ควรทำในที่สาธารณะ การปฏิบัติตัว การช่วยตัวเองควรจะทำในที่ที่ไม่มีคนอื่นเห็นเท่านั้นเช่นในห้องน้ำหรือในห้องนอนของตัวเอง พอทำเสร็จแล้วก็ต้องรักษาความสะอาด สุขอนามัยทางเพศ ไปเพียง 3 ครั้งเสือก็เข้าใจหมด เขาเรียนรู้ไวมาก  

เสือเรียน ปวส.จนจบ แม่ก็ให้เขาเรียนต่อมหาวิทยาลัย เขาได้เรียนที่มหาวิทยาลัยเอเชียด้านการขาย แต่เรียนยาก พอดีกับที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเปิดคณะดุริยางคศิลป์ จึงให้เขาซิ่วไปเริ่มที่นั่นใหม่ เขาเป็นกลุ่มทดลองที่มหาวิทยาลัยตัดสินใจให้เข้าไปเรียน เราต้องคุยกับอธิการบดีและคณบดีของมหาวิทยาลัยรวมถึงที่ปรึกษาทั้งหลายถึงความพร้อม ปีแรกเขามีพี่เลี้ยง 1 คน และเรียนได้ตามปกติไม่มีปัญหาอะไร จนจบคณะดุริยางค์ เขาเป็นคนที่มีฐานการเล่นเปียโน เพราะหัดเล่นมาตั้งแต่ 8 ขวบ เนื่องจากเปียโนช่วยส่งเสริมพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อ

เสือเต้น

ครั้งหนึ่งหลังกลับจากเรียนเปียโน เขามาขอว่าอยากเรียนเต้น เพราะตอนไปเรียนเปียโนได้เห็นเพื่อนบางคนไปเรียนเต้นจึงอยากลองเต้นบ้าง เราไม่ห้ามลูกอยู่แล้ว ยิ่งถ้าเป็นสิ่งที่ลูกเอ่ยปาก ไม่มีเหตุผลที่เราจะปฏิเสธ

พอเขาไปเรียนเต้น ประโยชน์ที่เห็นได้คือร่างกายที่แข็งแรงมากขึ้น และตัวเขายังรู้จักการจับจังหวะต่างๆ จังหวะเขาแม่นมากขึ้น ที่สอนเด็กคนอื่นได้ทุกวันนี้ก็เพราะเขาผ่านการฝึกฝนมานานมาก เสือเรียนเปียโนเรียนเต้นมาเป็น 10 ปี และได้รับคัดเลือกไปแสดงคอนเสิร์ต เสือก็ได้มีโอกาสรับคัดเลือกและได้ไปแสดงกับเขาด้วย

พอจบจากเรียนมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ก็มีโรงเรียนมาชวนให้เขาไปสอนเป็นครูสันทนาการ และการเต้น เสือก็ได้เป็นครูนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

สังคมคือความท้าทายเมื่อคุณมีลูกเป็นดาวน์ซินโดรม 

เอาเข้าจริงแล้วแม่ก็เลี้ยงเขาเหมือนเด็กทั่วไป แต่สิ่งที่ท้าทายคือสังคม สังคมมองว่า เด็กเหล่านี้ไม่ปกติ และมองข้ามความสามารถอื่นๆ ไป ทำให้เขาขาดโอกาสในการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคม เป็นโจทย์ของเราเหมือนกันว่าจะทำอย่างไรให้พวกเขาเห็นสิ่งที่เราทำ ให้สังคมได้รับรู้ว่าพวกเขาใช้ชีวิตได้ อยากเห็นการยอมรับที่มากขึ้น ถ้าเทียบกับสมัยก่อนก็รู้สึกว่าปัจจุบันดีขึ้นมาก คนก็เข้าใจมากขึ้น

ครั้งหนึ่งเราพาเสือขึ้นรถเมล์ ระหว่างรอรถอยู่ก็มีคนมองลูกเรา ถามว่าทำไมเด็กคนนี้พูดได้ เสือตอบสวนไปทันควันเลยว่าผมพูดได้ครับ แสดงให้เห็นว่า คนในสังคมอีกหลายคนไม่รู้จักเด็กดาวน์ซินโดรมเลย

สมัยก่อนเมื่อมีเด็กดาวน์ซินโดรมแล้วพ่อแม่ก็จะเก็บลูกไว้แต่ในบ้าน ไม่ยอมพาออกไปไหนมาไหน พวกเราจึงไม่เห็นเขาในสังคม การที่คนในสังคมไม่รู้จักเด็กดาวน์ซินโดรมก็ไม่แปลกมากนัก แต่สำหรับเสือแม่พาออกมาตลอด ไม่รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่อับอาย แต่กว่าจะพาเขาออกมาสู่ข้างนอกได้ก็ต้องผ่านกระบวนการเรียนรู้ การสอน บอกเขาว่าสิ่งใดทำได้ สิ่งใดทำไม่ได้ จะให้เขาร้องเอะอะโวยวายอยู่ข้างนอกแบบนั้นก็ไม่ได้

สอนให้ลูกสื่อสารให้เป็น

หากคุณมีลูกเป็นดาวน์ซินโดรมสิ่งหนึ่งที่สำคัญคือเรื่องการสื่อสาร อ่านออกเขียนได้ ควรเป็นสิ่งที่พ่อแม่ต้องผลักดันให้เขาทำ อย่างน้อยก็ให้เขาสามารถสื่อสารกับผู้อื่นรู้เรื่อง สิ่งเหล่านี้ขึ้นอยู่กับการฝึกของเรา ถ้าฝึกไม่ต่อเนื่องลูกก็สื่อสารไม่ได้ เราน่าจะเคยเห็น ว่าเด็กดาวน์ซินโดรมหลายคนพูดไม่ค่อยรู้เรื่อง คนที่พูดได้ชัดและฉะฉานมีน้อย ส่วนหนึ่งเป็นเรื่องของสรีระร่างกาย แต่ส่วนหนึ่งเป็นเรื่องการฝึกฝนให้เขาสื่อสารกับผู้อื่นได้ เดี๋ยวนี้เด็กหลายคนที่เป็นดาวน์ซินโดรมสื่อสารเก่งมากขึ้น การให้เขาทำกิจกรรมก็มีส่วนมาก เช่น ร้องเพลง

นอกจากร้องเพลงแล้วเราก็ให้เขาอ่านหนังสือให้เราฟัง ทุกวันนี้เรายังให้เขาทำอยู่ อย่างน้อยวันละ 5 หน้า คือนอกจากฝึกการอ่านแล้ว ยังฝึกเรื่องการพูดของด้วย ฝึกการสื่อสาร เราอยากจะย้ำเรื่องการฝึกว่าเป็นเรื่องสำคัญ ต้องทำให้บ่อย ให้ต่อเนื่อง

เรื่องเด็กดาวซินโดรม หรือเด็กออทิสติก เป็นสิ่งที่เราต้องทำความเข้าใจกับสังคมให้ได้ ถ้าเรามัวแต่ปิด สังคมก็ไม่มีทางที่จะเข้าใจ ถ้าเราเปิดสังคมก็รู้ว่ายังมีเด็กกลุ่มนี้อยู่นะ พ่อแม่บางคนรู้สึกว่าฉันไม่จำเป็นต้องเปิด มีเงินมีทองเลี้ยงลูก สังคมไม่ต้องรับรู้ก็ได้ แต่เราไม่ได้รู้สึกแบบนั้น เรารู้สึกว่า ลูกของเราไม่ได้มีแค่เราเท่านั้น เขายังมีเพื่อน มีคนอื่น มีสังคม มีชีวิตที่ต้องเรียนรู้ วันหนึ่งถ้าเขาไม่ได้อยู่กับเราหรือเราตายจากไปเขาก็ต้องไปอยู่กับคนอื่น และต้องใช้ชีวิตให้ได้ นี่เป็นเหตุผลว่าทำไมแม่ถึงให้เขาออกไปใช้ชีวิตในสังคม ถ้าสื่อสารไม่ได้ใครจะเอา แม้แต่ญาติพี่น้องเองจะสนใจหรือไม่ เพราะเขาไม่สามารถบอกความต้องการของตนเองได้ ขอเข้าห้องน้ำไม่ได้ กินไม่ได้ นอนไม่ได้ ไม่มีการศึกษาก็ไม่มีการเชื่อมโยง ยังมีอีกหลายครอบครัวเป็นแบบนี้เยอะ ยิ่งสมัยก่อนยิ่งมีเยอะ

ให้ลูกได้ตัดสินใจเองคือเรื่องสำคัญของพ่อแม่

สิ่งสำคัญของการเลี้ยงลูกคือควรจะให้เขาได้มีโอกาสในการตัดสินใจเอง นี่คือสิ่งที่จำเป็นที่สุดของความเป็นพ่อเป็นแม่ เราจะริดรอนสิทธิของเขาเหรอ ยิ่งถ้าอยากให้ลูกเราซึ่งเป็นคนพิการอยู่อย่างเท่าเทียมกับคนอื่น เราก็ยิ่งต้องให้โอกาสเขาในการตัดสินใจด้วยตัวเอง เขาอยากจะกินอะไร เขาอยากจะไปไหน เขาควรมีสิทธิได้เลือกเอง บนพื้นฐานความปลอดภัยและข้อจำกัดของตนเอง 

สิ่งหนึ่งที่เราค้นพบคือถ้าให้ลูกตัดสินใจเองเขาจะมีความมั่นใจและเชื่อมั่นในความคิดของตัวเองถ้ามีเงินแล้วถามเขาว่าอยากทำอะไร อยากดูหนังหรืออยากกิน เขาจะตัดสินใจด้วยตนเองไม่ใช่รอคอยความช่วยเหลือจากผู้อื่น เรื่องนี้เราสอนลูกที่ไม่พิการเช่นกัน ตัดสินใจเองแต่ต้องอยู่ภายใต้ขอบเขต ไม่ผิดกฎหมาย ไม่ละเมิดสิทธิคนอื่น แต่โดยทั่วไปแล้วลูกจะคุยกับเราตลอด มีอะไรจะสื่อสาร เราจะคอยเป็นที่ปรึกษาให้คำชี้แนะแต่จะไม่ตัดสินใจแทนลูก

บางคนไม่เคยให้ลูกตัวเองตัดสินใจเลย ต้องคอยบอกคอยสอน ชี้นำตลอดเวลา ทำจนเคยชิน เขาต้องเอาความกลัวของตัวเองออกไปก่อน ความกลัวที่ว่า ลูกจะเป็นแบบนู้น กลัวลูกจะทำแบบนี้ ทั้งๆ ที่ลูกยังไม่ได้ทำอะไรเลยก็กลัวไปก่อนแล้ว หากติดอยู่กับความกลัวจนคิดว่าลูกทำไม่ได้ ลูกตัดสินใจไม่ได้ ต่อให้คุณเป็นคนรวยมีมรดก 10 ล้าน 100 ล้าน ลูกคุณใช้ไม่ได้ ถ้าคุณไม่เปิดโอกาสให้ลูกได้ตัดสินใจเอง

อนาคตเสือในวันที่แม่ไม่อยู่

แม่ว่าเขาอยู่ได้ เขาสามารถเลี้ยงตัวเองได้ เขายังมีญาติพี่น้องที่ต่างจังหวัดถ้าจะกลับไป มีกิจการ มีงานที่เสือช่วยได้ไม่มีปัญหา เคยคุยกับเขาเหมือนกันว่าถ้าแม่ไม่อยู่แล้วจะทำอย่างไร เขาก็บอกว่าจะไปอยู่กับพ่อ กับพี่ กับน้า เขาลำดับความสำคัญไว้แล้วว่าอยากจะไปอยู่กับใคร

เสืออธิบายว่าตัวเขาไม่ใช่เด็กพิเศษ เด็กพิเศษไม่สามารถไปไหนมาไหนเองได้ แต่เขาสามารถไปไหนเองได้ เขามีงานทำ แต่แม่ก็สอนให้เขายอมรับว่า เขาเป็นคนที่มีความใกล้เคียงกับคนอื่น และไม่จำเป็นต้องเหมือนคนอื่น เพราะคนเรามีข้อจำกัด แต่ไม่ใช่เด็กพิเศษ เขาก็มีความคิดของเขาเอง

เมล็ดพันธ์ุที่ไม่สมบูรณ์แต่เติบโตได้ และงดงามในแบบของตัวเอง

อยากจะเปรียบเทียบว่าการมีลูกภาวะดาวน์ซินโดรมเหมือนกับแม่ได้เมล็ดพันธุ์ ซึ่งมีความไม่สมบูรณ์ แต่แม่และครอบครัวก็ช่วยกันปลูกและรดน้ำพรวนดิน มีองค์ความรู้ต่างๆ เช่น สถาบันราชานุกูลมาช่วยเป็นปุ๋ย สิ่งที่สำคัญก็คือ แม้ว่าจะเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ไม่สมบูรณ์ ถ้าคุณหมั่นรดน้ำพรวนดิน ให้ปุ๋ย ดูแลเป็นบางครั้ง เมล็ดก็งอกงามเหมือนพืชต้นอื่นๆ แม้อาจงดงามไม่เหมือนต้นอื่น ไม่สดเท่าหรือมีขนาดไม่ใหญ่เท่าแต่เขาก็งดงามในแบบของตัวเอง เมล็ดพันธุ์ไม่สมบูรณ์ไม่ใช่จะโตไม่ได้ สำหรับแม่วันนี้เขางอกงาม

อีกกลุ่มที่อยากจะขอบคุณก็คือโรงเรียนทุกที่ที่ให้โอกาสเสือได้เข้าไปเรียน รวมถึงครอบครัวญาติพี่น้อง ที่เข้าใจ ให้กำลังใจ และเชื่อมั่นในตัวเรา อีกที่คือสถาบันราชานุกูลที่ให้ความรู้แม่มาเพื่อพัฒนาเสือจากคนที่ไม่รู้อะไรเลย เราเริ่มต้นจากที่นี่

สังคมควรให้โอกาสเด็กกลุ่มนี้ ไม่ว่าจะเป็นออทิสติก หรือดาวน์ซินโดรม พวกเขาไม่ได้เป็นอันตราย พูดคุยได้ บางคนก็สื่อสารได้ดี เราอยากขอโอกาสให้เขาได้เท่ากับคนทั่วไป ไม่จำเป็นต้องพิเศษกว่าคนอื่น

เราไม่มีสิทธิแยกใครให้ออกจากสังคม

เด็กพิการเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ไม่ว่าจะพิการแบบไหนพวกเขาต้องอยู่ในสังคมเหมือนทุกคน ไม่สังคมห้ามแบ่งแยกเขาออก เราจะตัดสิทธิ ริดรอนสิทธิไม่ได้ ถ้าเขาสามารถอยู่ในกฎเกณฑ์ได้ เล่นกติกาเดียวกับเราได้ ก็ไม่มีความจำเป็นต้องแบ่งเขาออกไป ถึงแม้ว่าเขาจะทำได้ไม่ดีพอก็มีโอกาสให้เขาได้เรียนรู้ หากแยกเขาออกจากสังคมแล้วเขาจะเรียนรู้ได้อย่างไร ต่อให้คุณไม่พิการแล้วต้องแยกออกไปอยู่คนเดียวก็เป็นไปไม่ได้ เขาก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งอยากจะใช้ชีวิตเหมือนกับคนอื่น อยากมีเพื่อน อยากมีแฟน อยากไปไหนมาไหนเหมือนคนอื่น แม่ไม่เห็นด้วยที่จะแยกเขาออกไป  

เคยคิดว่าถ้าตัวเองมีพลังพอ ก็อยากจะพลักดันให้เด็กเหล่านี้ได้กลับสู่สังคมกันเยอะๆ นี่ยังไม่ได้พูดถึงเด็กที่อยู่ในสถานสงเคราะห์หรือเด็กที่เป็นผู้ป่วยติดเตียง สิ่งที่เราพอทำได้ตอนนี้คือพาพวกเขาออกสู่สังคมให้มากที่สุด ให้สังคมได้เห็นว่าพวกเขามีความสามารถทำสิ่งนั้นได้ ทำสิ่งนี้ได้ ใช้ชีวิตร่วมกับเราได้ เห็นจนเป็นเรื่องปกติ เราต้องสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน พ่อแม่จะมองว่ายากหรือเปล่าก็อยู่ที่ใจ ยิ่งเรารู้จักลูกมากเราก็ยิ่งพัฒนาลูกได้ดี ว่าเขาเก่งด้านไหน อ่อนด้านไหน ต้องเติมด้านไหนให้ อย่างน้อยก็มีสถานที่ที่เขาแนะนำเรื่องเหล่านี้ได้

แม่มีลูกทั้งคนพิการและไม่พิการ เราต้องสร้างความเข้าใจให้กับลูกที่ไม่พิการด้วยว่าเพราะอะไรเราถึงต้องใส่ใจอีกคนมากกว่า เทคแคร์อีกคนมากกว่า ไม่งั้นเขาจะรู้สึกน้อยใจ ลูกที่ไม่พิการเราก็บอก และสอนเหมือนกับลูกที่พิการนี่แหละแต่มากกว่าน้อยกว่าก็ว่ากันไป แต่เราสอนลูกเหมือนกัน

เป็นวัฏจักรชีวิต

ไม่ว่าลูกจะพิการหรือไม่พิการ การที่เราจะปล่อยลูกให้ไปทำอะไรบางอย่าง เป็นเรื่องยากทั้งนั้น เราคิดว่าถ้าจะเริ่มต้นจากขอดูอยู่ห่างๆ ก็ไม่เสียหายนะ แต่สักพักก็ต้องปล่อย จะให้ลูกอยู่ในโอวาทตลอดเวลาก็ไม่ใช่ ถึงจุดหนึ่งเด็กจะทำอะไรไม่เป็นเลยถ้าเราไม่ปล่อยให้เขาคิดและตัดสินใจเอง สมัยก่อนเขาเรียกเหยียบขี้ไก่ไม่ฝ่อ ถ้ามัวแต่เลี้ยงลูกเป็นคุณหนู เขาจะออกไปใช้ชีวิตของตัวเองได้อย่างไร เขาจะออกไปทำงานได้อย่างไร เพราะทุกอย่างพ่อแม่ทำให้หมด จะให้เป็นแบบนั้นเหรอ

เราเข้าใจความรู้สึกของคนเป็นพ่อเป็นแม่นะยังไงก็ห่วง แต่จะหวงก็ไม่ใช่ นี่เป็นวัฏจักรชีวิตของเขา ถ้าคิดว่าเขาใช้ชีวิตไม่ได้ก็เท่ากับดูถูกลูกตัวเอง แถมดูถูกตัวเองด้วย ฉะนั้นต้องปล่อยให้เขาลอง ถ้าเกิดทำผิดพลาดก็กลับมาคุยกัน คนเราต้องผิดกันได้ เป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้กันตลอดชีวิต ปล่อยให้เขาตัดสินใจเองเพราะนี่เป็นเรื่องของเขา เป็นชีวิตของเขา

  Livingสัมภาษณ์คุณภาพชีวิตศิลป-วัฒนธรรมสิทธิมนุษยชนสุขภาพดาวน์ซินโดรมเสือ ฉายวิชญ์ สุจริตกุลโสภา สุจริตกุลเด็กพิเศษ
Categories: ThisAble

เคาะ 4 มาตรการเยียวยาคนพิการจากโควิด-19 พักหนี้-เงินช่วยเหลือ-กู้ฉุกเฉิน

ThisAble - Mon, 2020-03-30 23:06

วันนี้ (30 มีนาคม ) ที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการที่มีจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมมีมติช่วยเหลือคนพิการและครอบครัวใน 4 เรื่อง ดังนี้

1.พักชำระหนึ้แก่คนพิการที่กู้ยืมเงินจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเป็นระยะเวลา 12 เดือน นับจากเดือนเมษายน 2563 ถึง เมษายน 2564 มีคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ที่กู้ยืมเงินจากกองทุนคนพิการฯจำนวน  134,497คน

2.การจัดเงินช่วยเหลือคนพิการกรณีฉุกเฉินแบบถ้วนหน้า คนละ 1,000 บาท กำหนดจ่ายเข้าบัญชีเบี้ยความพิการ สำหรับคนพิการแต่ละบุคคล จำนวนกว่า  2 ,027,457 คน เป็นวงเงิน. 2,027,457,000 บาท โดยจะโอนเงินภายในเดือนเมษายน 2563

3. กำหนดวงเงินกู้ฉุกเฉิน ไม่เกิน 10,000 บาทสำหรับคนพิการและผู้ดูแลเพื่อการประกอบอาชีพในสภาวะวิกฤติโควิด-19 วงเงิน 2,000 ล้านบาท ไม่มีดอกเบี้ย ไม่มีผู้ค้ำประกัน และให้ชำระหนี้ภายใน 12 เดือน ทั้งนี้ให้มีการ แก้ไขระเบียบกองทุน นำเสนอคณะกรรมการส่งเสริม ฯ ภายใน วันที่ 15 เมษายน 2563

4. เสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา จ่ายเบี้ยคนพิการแบบถ้วนหน้าโดยไม่ต้องมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน 2 ล้านคน คนละ 1,000 บาท 


 

Healthข่าวคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจสิทธิมนุษยชนแรงงานความมั่นคงสุขภาพคนพิการโควิด-19
Categories: ThisAble

เผยผลสำรวจความต้องการคนพิการช่วงโควิด-19 พบต้องการอุปกรณ์ป้องกันโรคเป็นอันดับ1

ThisAble - Mon, 2020-03-30 20:29

จากที่ภาคีเครือข่ายขนส่งมวลชนทุกคนต้องขึ้นได้ (T4A) เผยผล “แบบสอบถามความต้องการของคนพิการ/ผู้สูงอายุซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด-19” เพื่อเสนอต่อกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในการหาแนวทางในการออกมาตรการช่วยเหลือเยียวยาต่อไป 

โดยสรุปผลการสำรวจเรื่องความต้องการ 3 อันดับแรก ได้แก่

1) ชุดเวชภัณฑ์จำเป็นสำหรับผู้มีรายได้น้อย คิดเป็นร้อยละ 69.2

2) ช่องทางลงทะเบียนที่สะดวกเพื่อรับเงินบรรเทาความเดือดร้อนจากรัฐ คิดเป็นร้อยละ 67.8

3) มาตรการเยียวยาเพิ่มเติม เช่น เพิ่มเบี้ยคนพิการ 3 เดือน คิดเป็นร้อยละ 65.7

 

จากข้อมูลสามอันดับข้างต้น จะเห็นว่า คนพิการให้ความสำคัญกับความปลอดภัยเป็นอันดับหนึ่ง จึงจำเป็นต้องได้รับอุปกรณ์ป้องกันและเวชภัณฑ์ต่างๆ ตามด้วยเรื่องของปากท้องและการเยียวยาเพื่อบรรเทาผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19

 

ทั้งนี้กลุ่มเป้าหมายที่เข้ามาให้ข้อมูล 3 อันดับแรก ได้แก่

1) ความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย จำนวน 814 คน หรือร้อยละ 37

2) ความพิการทางการเห็น จำนวน 276 คน หรือร้อยละ 12.6

3) คนที่ไม่มีความพิการ จำนวน 215 หรือร้อยละ 9.8

 

ทั้งนี้สามารถสรุปลักษณะความต้องการซึ่งได้จากความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถาม นำมาแบ่งเป็นระดับความต้องการจาก 0 - 100 โดยที่ 100 หมายถึงต้องการสูงสุดและ 0 คือไม่ต้องการเลย 3 อันดับแรกที่ผู้ตอบแบบสอบถามให้ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ได้แก่

1) ความต้องการการช่วยเหลือด้านการเงิน หนี้สิน ค่าใช้จ่าย เงินเดือน เพิ่มเบี้ยความพิการ เงินกู้ ฯลฯ (ระดับความต้องการ 100)

2) ความต้องการเวชภัณฑ์ อุปกรณ์ป้องกัน หน้ากาก เจลล้างมือ การรักษาโรค ความปลอดภัย ฯลฯ (ระดับความต้องการ 82.7)

3) ความต้องการให้ดำเนินการอย่างเร่งด่วนหรือทำให้สะดวกแก่ผู้รับบริการมากที่สุด (ระดับความต้องการ 66.3)

 

สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดผลสำรวจ ได้ที่

ไฟล์ PDF bit.ly/covid_dis_th

ไฟล์เวิร์ด bit.ly/covid_dis_th_word (สำหรับคนพิการทางการเห็นเท่านั้น)

 

และดูแบบสำรวจได้ที่

https://forms.gle/14at4pnmGdKynARv8

Healthข่าวคุณภาพชีวิตสิทธิมนุษยชนความมั่นคงสุขภาพcovid-19คนพิการโควิด-19
Categories: ThisAble

Pages

Subscribe to ประชาไท Prachatai.com aggregator - ThisAble