กฎหมายอากาศสะอาด

ครม.อนุมัติหลักการร่าง พ.ร.บ. อากาศสะอาด และรับทราบแผนในการจัดทำกฎหมายลำดับรอง มีมาตรการลดมลพิษจากแหล่งกำเนิด สถานที่ถาวร เผาที่โล่ง ยานพาหนะ และมลพิษข้ามแดน
2023-11-28 17:04
ฝุ่น PM 2.5 วัฏจักรปัญหาที่วนมาทุกปี ระบบราชการแบบต่างคนต่างทำไม่มีศักยภาพแก้ปัญหา ร่างกฎหมายอากาศสะอาดสร้างกลไกบูรณาการการทำงาน สร้างการมีส่วนร่วม มาตรการจูงใจและลงโทษ สภาลมหายใจเสนอให้กระจายอำนาจและทำความเข้าใจความซับซ้อนของปัญหา ร่วมผลักดันกฎหมายสะอาดให้เป็นจริง
2023-06-03 16:03