อัพเดทล่าสุดเมื่อ 37 นาที 24 วินาที ที่ผ่านมา

กฎหมาย

2017-05-22 03:23
21 พ.ค. 2560 กลุ่มฟื้นฟูประชาธิปไตย (DRG)จัด "████ 360 องศา : ████ ไทยทำอะไรได้มากกว่าที่คุณคิด" ว่าด้วยผลกระทบในมิติต่างๆที่เกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ปัจจุบัน ที่ห้องประกอบ หุตะสิงห์ อาคารเอนกประสงค์ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ทหารที่ควบคุมพื้นที่ระบุว่า ในงานห้ามพูดคำว่า "คสช." "เผด็จการ" และ "รัฐประหาร" โดยอ้างเรื่องความมั่นคง ไม่เช่นนั้นจะปิดงานและจับกุมผู้จัดงาน โดยคลิปบรรยากาศเสวนามีดังนี้
2017-05-11 00:13
ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ “พระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560” มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับสนองพระราชโองการ โดยอาศัยอำนาจตาม มาตรา 15 วรรคสอง มาตรา 175 และมาตรา 183 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา 4 มาตรา 5 มาตรา 7 มาตรา 8 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560
2017-05-01 21:26
ประกาศใช้ "พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการในพระองค์" ให้ส่วนราชการในพระองค์ไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และไม่เป็นหน่วยงานของรัฐตามกฎหมายอื่นใด เว้นแต่ที่บัญญัติไว้โดยเฉพาะในพระราชบัญญัตินี้หรือในพระราชกฤษฎีกา การจัดระเบียบราชการในพระองค์และการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ และสถานภาพของข้าราชการในพระองค์ ให้เป็นไปตามพระราชอัธยาศัยตามที่บัญญัติไว้ในพระราชกฤษฎีกา
2017-04-06 18:35
เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่รัฐธรรมนูญ 2560 มีทั้งหมด 279 มาตรา โดยมีการแก้ไขให้สอดคล้องกับผลการออกเสียงประชามติในประเด็นเพิ่มเติม และแก้ไขในส่วนที่นายกรัฐมนตรีขอรับพระราชทานร่างรัฐธรรมนูญนั้นคืนมาแก้ไขเพิ่มเติมเฉพาะบางประเด็น ตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว 2557 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 โดยมีรายละเอียดดังนี้
2017-03-30 01:14
มอบบัตรประจำตัวบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนให้นักเรียน 280 ราย 5 อำเภอชายแดนตาก เผยสำรวจพบนักเรียนไร้สถานะ 8.1 พันราย ออกบัตรให้แล้ว 1.6 พันราย อีก 1.5 พันรายกำลังดำเนินการ ผอ.โรงเรียนบ้านแม่ตาว เผยเด็กไร้สถานะหากมีบัตรประจำตัวจะช่วยเรื่องระบุตัวตน โอกาสในการศึกษาต่อ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต หากในอนาคตเข้าเกณฑ์ขอสัญชาติก็สามารถดำเนินการได้
2017-03-27 22:30
สุรพงษ์ ทองจันทึก ทนายสิทธิมนุษยชน ร่วมกับปลัดอำเภอแม่สอด หารือด้านกฎหมายกับกลุ่มคนไทยพลัดถิ่นที่ยังไม่ได้สัญชาติไทย เผยที่ผ่านมามีชาวบ้านส่วนหนึ่งได้สัญชาติหลังศาลปกครองมีคำสั่ง และมีอีก 351 รายรอผลจากศาลปกครอง ขณะที่ทนายแนะให้ศึกษา "ประกาศกระทรวงมหาดไทย" ฉบับล่าสุด 14 มี.ค. 2560 เอื้อให้คนที่เกิดในประเทศไทย พ่อแม่เป็นชนกลุ่มน้อย แต่ถ้ามีหลักฐานในทะเบียนราษฎร ก็เข้าเกณฑ์ได้สัญชาติไทยตามหลักดินแดน
2017-03-07 19:23
ประยุทธ์ แจงกรณีวัดพระธรรมกาย ดำเนินการอยู่ 2 ประเด็น มาตรการทางกฎหมาย และ มาตรการทางสงฆ์ การปฏิบัติตาม พ.ร.บ.สงฆ์ และที่เกี่ยวข้อคือสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และมหาเถรสมาคม ก็ดำเนินการอยู่ 
2017-03-07 17:59
  “หากชีวิตเป็นดั่งภาพฝันและความหวังการจะยกฐานะความยากจนมาสู่ชีวิตที่ดีกว่า หนทางหนึ่งที่พวกเธอเลือกได้คือ การมีงานทำ มีรายได้ มีครอบครัวที่เข้าใจและร่วมต่อสู้ไปด้วยกัน แต่ใครเลยจะคิดว่าชีวิตของผู้หญิงหลายคนต้องตกอยู่ในชะตากรรมทั้งทางเศรษฐกิจ สังคมความรุนแรง ที่พวกเธอไม่ได้ก่อขึ้น และถูกผลักภาระมาให้ทำให้พวกเธอต้องฝันร้าย ถูกสามีทอดทิ้ง ถูกล่วงละเมิดทางเพศ ถูกข่มขืน ท้องไม่พึงประสงค์ ถูกใช้ความรุนแรงทั้งทางร่างกายและจิตใจในครอบครัว ถูกเลิกจ้าง  ไม่มีเงินซื้อนมให้ลูกกิน อายุมากหางานทำไม่ได้ ถูกลูกหลานทอดทิ้ง”ในวันนี้ใครจะเหลียวแลพวกเธอที่ต้องตกอยู่ในสภาพที่สิ้นหวังไร้อนาคต”
2017-02-27 13:32
ทีมโฆษก คสช. ชี้ ป้าย 'We need food' ที่วัดพระธรรมกาย เจตนาบิดเบือน ว่า จนท.ห้ามนำอาหารเข้าไปภายในวัด เป็นความพยายามจุดกระแสว่า ม.44  คือปัญหา ถามวันข้างหน้าถ้าไม่มีม.44 ไม่มีคสช.เราจะอยู่กันอย่างไร เมื่อใช้กฎหมู่ไม่เคารพกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม  พ.อ.ปิยพงศ์ กลิ่นพันธุ์ ทีมโฆษกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)

Pages

Subscribe to กฎหมาย