กทม.

'โชติกา ยุภิญโญ' พนักงานกวาดขยะ กทม. วัย 45 ปี สมัครเลือกตั้งเป็นผู้แทนบุคลากรกรุงเทพมหานคร หวังผลักดันนโยบายสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลกลุ่มเกษียณอายุราชการ ปรับฐานเงินเดือนลูกจ้างทุกกลุ่มงาน และเพิ่มอัตราบรรจุงาน ยกระดับสวัสดิการ 
2023-08-07 22:26

Pages