กรมควบคุมโรค

'มูลนิธิรณรงค์เพื่อการรักษาเอดส์' เสนอ 'อธิบดีกรมควบคุมโรค' เนื่องในวันตับอักเสบโลกให้พิจารณาเพิ่มศักยภาพในการวินิจฉัย-ลดข้อจำกัดในการรักษา เพื่อให้ผู้ป่วยเข้าถึงยาดีในระบบประกันสุขภาพมากขึ้น
2018-07-23 14:17

Pages