อัพเดทล่าสุดเมื่อ 1 ชั่วโมง 38 นาที ที่ผ่านมา

กองทุนประกันสังคม

2011-08-15 15:04
(15 ส.ค.54) องค์กรแรงงานและองค์กรพัฒนาเอกชนที่ทำงานด้านแรงงานข้ามชาติ ออกแถลงการณ์ร่วม กรณีแรงงานข้ามชาติที่ได้รับการพิสูจน์สัญชาติและมีใบอนุญาตทำงานถูกกฎหมาย ไม่สามารถใช้สิทธิประกันสังคมในการรักษาพยาบาลได้ เพราะนายจ้างไม่ได้นำชื่อเขาขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนของประกันสังคม ส่งผลให้เขาเสียชีวิตหลังออกจากโรงพยาบาลได้ 2 วันเนื่องจากไม่สามารถรับภาระค่ารักษาพยาบาลได้ \...
2011-08-15 12:41
  ปัญหาเร่งด่วนของแรงงานที่รัฐมนตรีกระทรวงแรงงานแทบทุกคนไม่อยากทำคือ การทำกองทุนประกันสังคมให้มีความรับผิดชอบต่อผู้ประกันตนและการทำให้กองทุน ส่วนที่เป็นบำนาญชราภาพมีเสถียรภาพ ที่ไม่อยากทำ คงไม่ใช่เพราะมันยากเกินไป แต่เป็นเพราะมันไม่มีเหตุจูงใจใดๆ เลยทั้งสิ้น ทำไมกองทุนประกันสังคมจึงขาดความรับผิดชอบต่อผู้ประกันตน
2011-04-05 22:06
คนงานชำแหละ ร่าง พ.ร.บ.ประกันสังคม เตรียมเข้าสภา 7 เม.ย.นี้ เป็นฉบับ "หล่อไม่เสร็จ" เพราะกองทุนประกันสังคมยังไม่เป็นอิสระอย่างแท้จริง แนะวางระบบรับแรงงานข้ามชาติอีกมากเข้าระบบประกันสังคม เสนอเร่งออกกฎกระทรวงให้ "คกก.ประกันสังคม" มาจากการเลือกตั้ง ชวนจับตา กม.แรงงาน 3 ฉบับเข้าสู่การพิจารณาก่อนยุบสภา
2009-09-10 02:46
วานนี้ (9 ก.ย.52) นายแพทย์อำพล จินดาวัฒนะ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเปิดเผยว่า การปฎิรูประบบหลักประกันสุขภาพถือเป็นเรื่องสำคัญมาก จากข้อมูลของคณะกรรมมาธิการสาธารณสุขวุฒิสภาชี้ชัดว่า ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าครอบคลุมประชากร 46.95 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 75 ของประชากรทั้งประเทศ ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 76,598.80 บาท ด้านระบบกองทุนประกันสังคม มีผู้ประกันตน 9.2 ล้านคน ใช้งบประมาณในการรักษาพยาบาลเป็นเงิน 17,666.96 ล้านบาท ในขณะที่งบประมาณค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ ซึ่งครอบคลุมข้าราชการและบุคคลในครอบครัว จำนวน 5.6 ล้านคน ตั้งไว้ 38,700 ล้านบาท แต่มีการจ่ายจริงสูงถึง
2009-09-09 02:27
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) จัดประชุมระดมความคิดเห็นทางเลือกนโยบายในการสร้างหลักประกันสุขภาพครอบครัว ผู้ประกันตนในระบบหลักประกันสังคม ที่โรงแรมรามาการ์เด้นส์ เมื่อวันที่ 8 กันยายน เพื่อพิจารณากรณีคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติให้ศึกษาความเหมาะสมของการขยายสิทธิประกันสังคมให้กับคู่สมรส และบุตรของผู้ประกันตน ประมาณ 5.8 ล้านคน จากระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง) ของ สปสช. ย้ายมาอยู่ในระบบประกันสังคม โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม อาทิ สำนักงานหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (สปสช.) สำนักงานประกันสังคม (สปส.) นักวิชาการระบบสาธารณสุข นักเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข เป็นต้น
2009-09-03 23:17
เราเริ่มตระหนักกันมากยิ่งขึ้นว่า ไม่ใช่แค่ตัวเราที่แก่ขึ้นทุกวันตามกาลเวลา แต่ว่าสังคมไทยที่กำลังจะมาถึงในเวลาอันใกล้นี้ กำลังจะเปลี่ยนไปในแบบที่เรียกกันว่า สังคมผู้สูงอายุ เรากำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ซึ่งมีหลายสาเหตุ ทั้งวิทยาการทางการแพทย์ที่พัฒนาจนยื้ออาการป่วยให้คนตายช้าลง และทั้งเพราะอัตราการเกิด ที่มีแนวโน้มลดลง และน่าจะลดลงยิ่งขึ้นอีกในอนาคต สิ่งเหล่านี้ทำให้เราพอจินตนาการภาพในอนาคตได้ว่า สังคมรอบตัวเราจะรายล้อมด้วยผู้สูงวัยในสัดส่วนที่มากกว่าเด็กวัยรุ่น คนทำงาน อย่างแน่นอน
2009-08-06 06:44
วานนี้ (5ส.ค.) นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบแก้ไขกฎหมายประกันสังคมโดยขยายสิทธิ์ให้กับคู่สมรสและบุตรของผู้ทำประกันสังคมด้วย เพื่อให้คนในครอบครัวได้รับสวัสดิการเพิ่มขึ้น ซึ่งเรื่องนี้ตนเคยพูดหลายครั้งแล้วว่าน่าดำเนินการให้คนในสังคมมีสวัสดิการ และหลักประกันทั่วถึงมากขึ้นและจะได้พิจารณาในรายละเอียดอีกครั้งว่าจะต้อง มีการสมทบเงินลงไปเท่าใดแต่จะไม่มีส่วนของลูกจ้าง นายจ้าง จะมีแต่ส่วนของรัฐบาลที่จะสมทบเพิ่มขึ้นแต่จะเป็นสัดส่วนอย่างไรจะขอดูสถานะของกองทุนประกันสังคมที่มีเงินไหลเข้าไหลออกก่อน
2006-12-24 00:44
แรงงานนอกระบบในประเทศไทย ต้องเผชิญกับการถูกละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานของแรงงานหลายประการ ได้แก่ งานที่ทำขาดความมั่นคง ไม่ได้รับค่าตอบแทนแรงงานที่เป็นธรรม งานที่ทำมีความเสี่ยงและมีอันตรายต่อสุขภาพ เข้าไม่ถึงกองทุนประกันสังคมและบริการอื่นๆ ของรัฐ และไม่สามารถใช้สิทธิในการรวมตัวต่อรอง ทั้งนี้ก็เนื่องมาจาก...

Pages

Subscribe to กองทุนประกันสังคม