กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ปฏิรูปการบริหารกองทุน กยศ. ใหม่ เริ่มต้นตั้งแต่การมีระบบกลไกในการจัดสรรเงินกู้ยืมที่มีประสิทธิภาพและตรงเป้าหมายมากกว่าเดิม มีระบบการติดตามการชำระหนี้ที่มีประสิทธิผลให้เหมือน กรอ.
2018-07-29 16:11