อัพเดทล่าสุดเมื่อ 20 นาที 7 วินาที ที่ผ่านมา

การกระจายอำนาจ

2013-01-14 01:25
ร.ศ.116 รัชกาลที่ 5 ได้ประกาศใช้พระราชพระราชบัญญัติสุขาภิบาลกรุงเทพขึ้น แต่การจัดตั้งสุขาภิบาลกรุงเทพนั้นไม่อาจกล่าวได้ว่าเป็นการปกครองส่วนท้องถิ่นเนื่องจากงบประมาณทั้งหมดยังมาจากส่วนกลางและขาดการมีส่วนร่วมในการบริหารงานนอกจากนั้นนโยบายต่างๆยังต้องรับมาจากส่วนกลางทั้งสิ้น ต่อมาในปี ร.ศ. 124 ได้มีการตราพระราชบัญญัติจัดการสุขาภิบาลท่าฉลอมขึ้นโดยกำหนดให้กำนันผู้ใหญ่บ้านที่อยู่ในเขตจัดการของสุขาภิบาลท่าฉลอมร่วมเป็นกรรมการด้วย สืบเนื่องจากการนี้เองทำให้มีการสถาปนาวันที่ 18 มีนาคม ของทุกปีเป็นวันท้องถิ่นไทย ซึ่งถือได้ว่าเป็นวันที่เริ่มต้นของการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2013-01-14 01:24
ร.ศ.116 รัชกาลที่ 5 ได้ประกาศใช้พระราชพระราชบัญญัติสุขาภิบาลกรุงเทพขึ้น แต่การจัดตั้งสุขาภิบาลกรุงเทพนั้นไม่อาจกล่าวได้ว่าเป็นการปกครองส่วนท้องถิ่นเนื่องจากงบประมาณทั้งหมดยังมาจากส่วนกลางและขาดการมีส่วนร่วมในการบริหารงานนอกจากนั้นนโยบายต่างๆยังต้องรับมาจากส่วนกลางทั้งสิ้น ต่อมาในปี ร.ศ. 124 ได้มีการตราพระราชบัญญัติจัดการสุขาภิบาลท่าฉลอมขึ้นโดยกำหนดให้กำนันผู้ใหญ่บ้านที่อยู่ในเขตจัดการของสุขาภิบาลท่าฉลอมร่วมเป็นกรรมการด้วย สืบเนื่องจากการนี้เองทำให้มีการสถาปนาวันที่ 18 มีนาคม ของทุกปีเป็นวันท้องถิ่นไทย ซึ่งถือได้ว่าเป็นวันที่เริ่มต้นของการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2012-07-05 17:20
  เจ็ดโมงเช้า วันที่ 24 มิถุนายน 2555 จักรยานกว่า 50 คันนัดเจอกันที่ประตูท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ อันเป็นส่วนหนึ่งในงานประกาศเจตนารมณ์ “เชียงใหม่พร้อมแล้วที่จะจัดการตนเอง และขับเคลื่อนสู่เชียงใหม่มหานคร” และเป็นจุดเริ่มของการรวบรวมรายชื่อประชาชนเสนอร่าง พ.ร.บ.เชียงใหม่มหานคร ภายใน 120 วัน ตามเจตนารมณ์ “120 วัน ก้าวผ่าน 120 ปีของการรวมศูนย์อำนาจ”
2012-06-28 01:49
 นายรอซีดี อาริยะพงศ์กุล เลขานุการสภาประชาสังคมชายแดนใต้ เปิดเผยว่า ขณะนี้สภาประชาสังคมชายแดนใต้ ได้เตรียมเดินหน้าจัดทำเวทีดึงข้อเสนอจากพื้นที่ในเรื่องการหลักการกระจายอำนาจในการแก้ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ในระดับพื้นที่และเวทีกลุ่มเฉพาะรวม 200 เวทีแล้ว โดยเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2555 ที่ผ่านมา ได้จัดปฐมนิเทศทีมวิทยากรกระบวนการซึ่งเป็นตัวแทนภาคีเครือข่ายรวม 85 คน
2012-06-24 20:17
      (เนื่องใน ‘วันชาติ’/2555)     1 เนื่องในวัน ‘ชาติ’ ‘วันเปลี่ยนแปลงการปกครอง’ (24 มิถุนายน) ที่ทำให้ ‘ไพร่’ กลายเป็น ‘ประชาชน’ ที่มีโอกาสกำหนดชีวิตตนเองได้ และท่ามกลางปัญหาและอุปสรรคนานัปการ เราได้สร้าง ‘โลก’ ของเราที่อาจไม่ราบเรียบ ง่ายดาย แต่ก็มีเกิดสิทธิและเสรีภาพ มากกว่าที่เราอยู่ในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์
2012-06-23 17:15
1.การเคลื่อนไหวและผลักดัน “จังหวัดจัดการตนเอง”: นำโดยขบวนการนักพัฒนาองค์เอกชนและเครือข่ายแกนนำชุมชนที่ใกล้ชิด ทำการเคลื่อนไหวรณรงค์ใน 40 กว่าจังหวัด โดยได้รับการสนับสนุนทางวิชาการและงบประมาณจำนวนมากจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(พอช.), คณะกรรมการสมัชชาปฏิรูป, สภาพัฒนาการเมือง, และสำนักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)เป็นต้น
2012-06-21 12:38
นครินทร์ แจงความล้มเหลวคณะราษฎร ฐานสนับสนุนแคบ-ไม่กระจายอำนาจ อย่างไรก็ตาม ระบุว่าความล้มลุกคลุกคลานของประชาธิปไตย 80 ปีที่ผ่านมา ไม่ใช่ความผิดของคณะราษฎรทั้งหมด ชี้การขยายตัวของระบบราชการ ปัญหาใหญ่การเมืองไทย ภาพโดย เสกสรร โรจนเมธากุล  
2012-05-24 19:34
  เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2555 ปัตตานีฟอรั่ม(Patani Forum) ร่วมกับร้านหนังสือ Book Re:public จัดงานเวทีสาธารณะ "Patani Cafe @Chiangmai" เสวนาเรื่อง"จากแบ่งแยกดินแดนถึงการกระจายอำนาจ ความเป็นไปได้ ณ ปัจจุบัน"     นายดอน ปาทาน  
2012-05-10 20:22
ตัวแทนจากประชาชนไทยพุทธ มลายู และไทยเชื้อสายจีน ร่วมเสวนาเพื่อหาทางออกความรุนแรงในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ชี้ความรุนแรงไม่ได้ดีขึ้นตามรัฐบาลบอก แนะถอนทหาร-ให้อำนาจผู้นำท้องถิ่นแก้ปัญหาเอง

Pages

Subscribe to การกระจายอำนาจ