การสังเกตการณ์การเลือกตั้ง

ตัวแทน We Watch อ่านแถลงการณ์ชวนประชาชน ภาคประชาสังคม ร่วมสังเกตการณ์การเลือกตั้ง และร่วมสร้างให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างบริสุทธิยุติธรรม มีอิสระ เป็นธรรมกับทุกฝ่าย และมีผลในทางปฎิบัติ พร้อมทั้งเรียกร้องให้ กกต. มีความกล้าหาญในการรักษาความเป็นอิสระของตนเอง และเรียกร้อง คสช. หยุดแทรกแซงการเลือกตั้ง
2018-12-16 00:05