การเจรจาสันติภาพ

สมัชชาประชาสังคมฯ ออกแถลงการณ์วันสันติภาพสากล 2566 ชี้รัฐไม่มีความชัดเจนต่อการแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งในชายแดนใต้/ปาตานี การละเมิดสิทธิยังมี การเลือกปฏิบัติยังคงอยู่ รัฐยังมองผิดแค่คิดว่าแก้จนได้ก็สงบแล้ว แต่ยังคงใช้การทหารนำการเมือง ความหวังสันติภาพยังเลือนราง เพราะรัฐไม่ตระหนักถึงเจตนารมณ์ของประชาชน จึงขอเรียกร้อง 4 ข้อ ขอความชัดเจนต่อการเจรจาสันติภาพ ขอรัฐสภามีบทบาทร่วม ขอฝ่าย BRN แสดงเจตจำนงถึงสันติภาพเชิงบวก และขอทั้งสองฝ่ายตระหนักถึงผลกระทบจากกระบวนการสันติภาพที่ไม่ต่อเนื่อง
2023-09-21 18:22

Pages