อัพเดทล่าสุดเมื่อ 54 นาที 48 วินาที ที่ผ่านมา

ข่าว

2004-10-14 08:55
ประชาไท - 13 ต.ค.47 นายจาตุรนต์ ฉายแสง รองนายกรัฐมนตรี ได้ส่งการให้กระทรวงต่างประเทศแปลมติคณะรัฐมนตรีเรื่องไข้หวัดนกส่งไปยังสถานทูตต่างๆ พร้อมทั้งนำลงในเว็บไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศเป็นระยๆ โดยเชื่อว่าจะเป็นการส่งผ่านข้อมูลที่ถูกต้องไปสู่ประชาคมโลก ซึ่งจะช่วยลดความสับสนเรื่องการระบาดของไข้หวัดนกในไทย สำหรับเรื่องการผลิตวัคซีนไข้หวัดนกนั้น นายจาตุรนต์กล่าวว่า ขณะนี้ได้สั่งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องศึกษาถึงความจำเป็นของการใช้วัคซีนในกรณีฉุกเฉินแล้ว แต่เหตุผลหลักของการศึกษาเป็นไปเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในเรื่องดังกล่าว ประชาไทรายงาน
2004-10-14 08:53
ประชาไท - 13 ต.ค.47 นางพัชรินทร์ สุกันศีล ตัวแทนภาคีเพื่อดอยหลวงเชียงดาว กล่าวว่า การชี้แจงข้อมูลของทางสำนักบริหารจัดการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่ 16 ตามที่ภาคีฯ ทำหนังสือขอรายละเอียดเกี่ยวกับบริษัทที่ปรึกษาและความคืบหน้าของโครงการไปนั้น ถือว่าเป็นแค่ส่วนหนึ่ง และน่าจะยังมีอีกหลายเรื่องที่ยังไม่มีการชี้แจง นอกจากนี้ข้อกำหนดการจ้างบริษัทที่ปรึกษานั้นก็ได้สรุปแล้วว่าเพื่อศึกษาว่าสร้างกระเช้าไฟฟ้าได้หรือไม่ ไม่ได้ศึกษาว่าโครงการนี้จำเป็นและสำคัญอย่างไร
2004-10-14 08:52
ประชาไท -- 13 ต.ค. 2547 นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ ปลัดกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยก่อนเดินทางไปยังพื้นที่ อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีกรณีร้องเรียนจากชาวบ้านว่าถูกเพิกถอนสัญชาติว่า หากผู้ถูกเพิกถอนสัญชาติอ้างว่าเป็นคนไทย ก็ต้องมีการตรวจ DNA และหากอ้างว่าได้สัญชาติไทยโดยการเกิดก็ต้องดูจากหลักฐาน นายสมชาย จะเดินทางไปยังพื้นที่ดังกล่าวเพื่อตรวจสอบหลักฐานผู้ถูกเพิกถอนสัญชาติ และชี้แจงเหตุผลแก่ผู้ถูกเพิกถอนสัญชาติ โดนก่อนหน้านี้คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ ได้เข้าตรวจสอบในพื้นที่ในวันที่ 12 ตุลาคมที่ผ่านมา ประชาไทรายงาน
2004-10-14 08:51
กรุงเทพฯ-13 ต.ค.47 นายวัลลภ พลอยทับทิม ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวว่า รัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่อาวุโสที่ดูแลในเรื่องปัญหาการค้ามนุษย์จากกลุ่มประเทศความร่วมมืออนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง จะประชุมร่วมกันที่กรุงย่างกุ้ง เพื่อหาแนวทางปฏิบัติร่วมป้องปรามขบวนการค้ามนุษย์ ช่วงวันที่ 27-29 ต.ค.นี้ ทั้งนี้รัฐมนตรีจากประเทศสมาชิกทั้ง 6 ประเทศได้แก่ ไทย ลาว พม่า กัมพูชา เวียดนาม และจีน เตรียมที่จะลงนามในบันทึกข้อตกลงระหว่างประเทศเพื่อให้การดำเนินการแก้ปัญหาเป็นรูปธรรม ประชาไทรายงาน
2004-10-13 00:45
กรุงเทพฯ-12 ต.ค.47 เวลา10.00 น. การชุมนุมโดยไม่มีแกนนำของเกษตรกรผู้เลี้ยงเป็ดไล่ทุ่ง จากทั่วประเทศประมาณ 2,000 คน เริ่มต้นโดยเดินขบวนปิดถนนจากลานพระบรมรูปทรงม้ามาที่ทำเนียบรัฐบาลเพื่อขอคำตอบจากรัฐบาล กรณีที่จะมีการออกมาตรการบังคับให้การเลี้ยงสัตว์ปีกทุกประเภทต้องทำในฟาร์มระบบปิด
2004-10-13 00:11
ศูนย์ข่าวประชาสังคม จ.อุบลราชธานี-12 ต.ค.47 คณะศิลปศาสตร์ ม.อุบลราชธานีร่วมกับสหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย(สนนท.) จะจัดโครงการเรียนรู้และสร้างสรรค์ห้วยละห้า ที่โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ ต.นาตาล กิ่ง อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี ในวันที่ 22-26 ตุลาคมนี้ โดยมีเป้าหมายเพื่อเรียนรู้วิถีชีวิตของชุมชนห้วยละห้า และเป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของคนในชุมชนห้วยละห้าและนิสิตนักศึกษาจาก 7 มหาวิทยาลัย คือ ม.อุบลราชธานี , ม.ราชภัฎอุบลราชธานี , ม.มหาสาร คาม, ม.ขอนแก่น, ม.รังสิต, ม.รามคำแหงและ ม.ธรรมศาสตร์ จำนวน 60 คน คณะครูอาจารย์ นักวิชาการและผู้สนใจอีก 20 คน รวมทั้งสิ้น 80 คน
2004-10-13 00:09
ศูนย์ข่าวภาคเหนือ-12 ต.ค.47 สำนักบริหารจัดการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 16 ทำหนังสือตอบรับ หลังจากกลุ่มภาคีเพื่อดอยหลวงเชียงดาว ได้ยื่นขอข้อมูลโครงการสร้างกระเช้าไฟฟ้าขึ้นดอยหลวงเชียงดาว พร้อม TOR ระบุว่า ยังไม่มีการว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา โดยขั้นตอนยังอยู่ระหว่างขั้นตอนทางพัสดุ
2004-10-13 00:06
กรุงเทพฯ-12 ต.ค.47 นายเชิดพงษ์ สิริวิชช์ ปลัดกระทรวงพลังงาน ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการกำกับสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (เอฟที) กล่าวว่า อนุกรรมการฯ มีมติเห็นชอบให้ปรับค่าเอฟทีขึ้น 5 สตางค์ต่อหน่วย โดยจะเริ่มในงวดเดือนต.ค.47 - ม.ค.48 ส่งผลให้ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยที่เรียกเก็บจากผู้ใช้ไฟฟ้าอยู่ที่ระดับ 2.69 บาทต่อหน่วย หรือเพิ่มขึ้น 2.22% ทั้งนี้ ราคาเชื้อเพลิงเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้ค่าเอฟทีสูงขึ้น เนื่องจากมีการผลิตไฟฟ้าจากพลังน้ำซึ่งมีต้นทุนถูกที่สุดลดลง เพราะอยู่ช่วงฤดูฝน ไม่สามารถปล่อยน้ำจากเขื่อนเพราะมีปัญหาน้ำท่วมในหลายพื้นที่อยู่แล้ว
2004-10-13 00:04
มติครม.เมื่อวันที่ 18 พ.ย. 2546 ได้รับทราบผลการประชุมระดับผู้นำว่าด้วยยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างกัมพูชา ลาว พม่า ไทย(ECS) : สนับสนุนการเปิดประตูการค้าภาคเหนือกับประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 12 พ.ย.
2004-10-13 00:00
ประชาไท-12 ต.ค. 47 NGOs ด้านแรงงานพม่าหวั่นเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอดเพิ่มการละเมิดสิทธิ์ในพม่า ทำให้แรงงานอพยพของหนีภาษีและยาเสพติดทะลักเข้าไทย พร้อมระบุการกดขี่แรงงานราคาถูกจะเพิ่มมากขึ้นสนองประโยชน์นายทุน จากกรณีที่หอการค้าตาก เตรียมเสนอตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอดเพื่อรองรับการขยายตัวทางการค้าชายแดน ไทย-พม่า และยกระดับ 5 อำเภอชายแดนตากเป็นจังหวัด กับที่ประชุมครม.สัญจรที่ อ.แม่สอดในระหว่างวันที่ 18-19 ต.ค. นี้

Pages

Subscribe to ข่าว