อัพเดทล่าสุดเมื่อ 5 ชั่วโมง 51 นาที ที่ผ่านมา

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

2018-09-05 16:01
สภาพัฒน์เผยอาชญากรรมไตรมาส 2 ยังพุ่งสูง กว่า 80% เป็นคดียาเสพติด ทำนักโทษล้นคุกอันดับ 6 ของโลก แนะปรับปรุงกลไกระงับข้อพิพาท เพิ่มทางเลือกบทลงโทษมากกว่าแค่ปรับและจำคุก ขณะที่สถานการณ์จ้างงานเพิ่ม ภาคเกษตรที่ขยายตัว อัตราการว่างงานลด รายได้และผลิตภาพแรงงานยังคงขยายตัวได้ดี หนี้สินครัวเรือนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น แต่ยังมีความสามารถในการชำระหนี้
2017-09-12 17:45
สแกนคำสำคัญในพิมพ์เขียวร่างยุทธศาสตร์ 20 ปี (ร่างมาตั้งแต่ปี 2558) พบมีคำว่าความมั่นคง 222 คำ ภัยคุกคาม 41 คำ ขณะที่สิทธิมนุษยชน เสรีภาพ ประชาธิปไตย มีรวมกัน 25 คำ ไร้ความนิติรัฐ ส่วนคำว่ากระบวนการยุติธรรม/ระบบยุติธรรมมี 23 คำ แต่หาคำว่า ‘ความยุติธรรม’ ไม่เจอ
2016-11-30 16:03
29 พ.ย. 59 ครบรอบ 17 ปี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทาน “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” สู่ความสุขอย่างยั่งยืนของคนไทย พร้อมการขับเคลื่อนเข้าสู่แผนพัฒนาฯ ฉ.9-11
2016-08-29 20:45
ที่มาภาพ เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
2016-05-31 13:50
31 พ.ค. 2559 คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์) เปิดเผยว่า อัตราการว่างงานเฉลี่ยในไตรมาส 1/59 อยู่ที่ 0.97% หรือมีจำนวน 3.7 แสน คน เพิ่มขึ้นจาก 0.94% ในไตรมาส 1/58 ทั้งนี้ โดยปกติ ไตรมาส 1 อัตราการว่างงานจะสูงที่สุด อย่างนี้ทุกปี และจะลดลงในไตรมาส 2 ไตรมาส 3 และ 4 โดยการจ้างงานภาคเกษตร ลดลง 2.7% จากผลกระทบของภาวะภัยแล้งใน ช่วงที่ผ่านมา แต่การจ้างงานนอกภาคเษตรเพิ่มขึ้น 1.5% ตามการขยายตัวของ เศรษฐกิจในด้านการผลิตอุตสาหกรรม ก่อสร้าง ขนส่ง และบริการท่องเที่ยว 
Subscribe to คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ