คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

ที่ประชุม คจ.สช. ครั้งที่ 17-18 ร่วมหารือกำหนดประเด็นหลักใช้เดินหน้ากระบวนการ ‘สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ’ ปี 2567 เคาะธีม ‘เศรษฐกิจยุคใหม่ สร้างสุขภาวะไทยยั่งยืน’ หวังสานพลังภาคีเครือข่ายเชิงรุกเพื่อสร้างการพัฒนาทางเศรษฐกิจ เดินหน้าควบคู่การสร้างสุขภาวะของสังคมได้อย่างครอบคลุมและยั่งยืน
2023-12-06 15:19
วงถกที่ประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เห็นชอบแนวทางขับเคลื่อนสร้างเสริมสุขภาวะระยะสุดท้ายฯ รองรับสังคมสูงวัยอย่างมีส่วนร่วม หนุนเสริมนโยบาย ‘สถานชีวาภิบาล-กุฏิชีวาภิบาล’ ของรัฐบาล พร้อมไฟเขียว 3 ระเบียบวาระ ‘สุขภาพจิต-จัดการน้ำ-ส่งเสริมการมีบุตร’ เข้าสู่การแสวงหาฉันทมติในงานสมัชชาสุขภาพฯ ครั้งที่ 16
2023-11-16 16:08
สช. เปิดพื้นที่กลางให้ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ระดมความคิดเห็น-นานาข้อเสนอแนวทางส่งเสริม-พัฒนาประชากรให้เกิดและเติบโตอย่างมีคุณภาพ ก่อนจะชงเข้าสู่การพิจารณาในสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 16 เพื่อใช้เป็นนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม สนับสนุนการแก้ไขปัญหา ‘เด็กเกิดน้อย’ สอดรับวาระแห่งชาติที่รัฐบาลเตรียมประกาศ
2023-11-08 15:18

Pages