คณาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้ห่วงใยสิทธเสรีภาพของประชาชน