อัพเดทล่าสุดเมื่อ 9 ชั่วโมง 23 นาที ที่ผ่านมา

ความเสมอภาค

2014-04-12 00:11
“ในฐานะพรรคสังคมประชาธิปไตย เราเชื่อว่าการแก้ไขความขัดแย้งต้องเป็นไปในกรอบประชาธิปไตย หลักนิติรัฐและหลักการแบ่งอำนาจ คุณค่าทางประชาธิปไตย และกระบวนการเป็นสิ่งสำคัญของประชาธิปไตย ประชาธิปไตยมีมากกว่าการเลือกตั้ง แต่มันจะไม่เป็นประชาธิปไตยหากไม่มีการเลือกตั้ง เพราะ ‘หนึ่งคน เท่ากับหนึ่งเสียง’  
2014-03-13 18:15
"ทุกคนก็เป็นคนเหมือนกัน ไม่ว่านายจ้าง แรงงานเหมาค่าแรง หรือเจ้าหน้าที่ ควรจะได้รับสิทธิเหมือนๆ กัน"
2013-12-25 08:29
ชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์เขียนไว้ในบทความ “ยุคเปลี่ยนผ่านวรรณกรรมไทย วรรณกรรมไทยยุคเปลี่ยนผ่าน” (ใน “สยามยาม (ไม่) เปลี่ยนผ่าน” น.93-94) ตอนหนึ่งว่า
2013-12-22 17:53
"คุณไม่สามารถทำให้คนที่ตื่นแล้ว สว่างไสวแล้ว กลับไปมืดบอดได้อีกต่อไป ถ้าไม่เชื่อ คุณไม่มีทางเอาพวกเราทั้งหมดออกจากประเทศนี้ได้ คุณอยากเห็นการฆ่ากันแล้วนับจำนวนหัวรอความว่าสุดท้ายเหลือใครมากกว่ากัน ผมหวังนะครับว่าชนชั้นนำเหล่านั้น สถาบันเหล่านั้นจะตระหนักรู้ถึงความเปลี่ยนแปลง"
2013-08-26 00:10
 “ ข้อเสนอให้มีองค์กรเซ็นเซอร์คำเทศนาของพระ ว.วชิรเมธี จึงเป็นข้อเสนอเชิงอำนาจที่เป็นการลดทอนความหลากหลาย ของการตีความพุทธศาสนาให้สนองตอบต่อความหลากหลาย ของทุกข์ในชีวิตปัจเจกและทุกข์ทางสังคม “   คำให้สัมภาษณ์นิตยสาร Way (ฉบับสิงหาคม 2556) ของพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี หรือ ว.วชิรเมธี กำลังเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในโซเชียลมีเดียอีกครั้ง เมื่อท่านเสนอให้  
2012-08-15 14:15
 15 ส.ค.55 ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีการจัดสัมมนาทางวิชาการเพื่อการเสนอผลงานวิจัย “สู่สังคมไทยเสมอหน้า การศึกษาโครงสร้างความมั่นคั่งและโครงสร้างอำนาจเพื่อการปฏิรูป” ทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น สนับสนุนโดย สกว. สกอ.และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโดยศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมือง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยในช่วงแรกของรายการเป็นการกล่าวถึงภาพรวมโครงการโดย ศ.ดร.ผาสุก พงษ์ไพจิตร หัวหน้าโครงการวิจัย  รายละเอียดมีดังนี้  
2011-09-07 10:27
พุทธศาสนามี “มโนทัศน์” (concept) เรื่อง “ความเสมอภาค” (equality) หรือไม่?
2011-08-08 00:39
\ในสังคมปัจจุบันคนที่ต่อสู้เพื่อเสรีภาพ เพื่อความเสมอภาค และความเป็นธรรมด้านต่างๆ ทางสังคมต่างหาก คือผู้ที่ทำ “ความดี” ตามความหมายที่เข้ากันได้กับหลักการพุทธศาสนาแบบดั้งเดิม\" เวลาเราพูดถึง “ความดี” และ “สิ่งที่ดี” นั้น เรากำลังพูดถึง “คุณค่า” (value) บางอย่าง คุณค่าหมายถึงสิ่งที่พึงปรารถนา ต่างจาก “ข้อเท็จจริง” (fact) ในความหมายว่าข้อเท็จจริงนั้นเราพิสูจน์ทราบได้ด้วยประสาทสัมผัส ขณะที่คุณค่าเราต้องพิสูจน์ด้วยความรู้สึกหรือเหตุผล เช่น เมื่อเราพูดว่า “ดอกกุหลาบช่อนี้สีแดง” เรากำลังพูดถึงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับดอกกุหลาบ เราพิสูจน์ข้อเท็จจริงของคำพูดนี้ด้วยประสาทสัมผัสคือใช้ตาดูว่าดอกกุหลาบช่อนี้
2011-07-13 16:10
น.พ. ประเวศ วะสี เปิดใจถึงนโยบายเศรษฐกิจเพื่อแรงงานของเพื่อไทย ที่ตั้งเป้าหมายขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาท โดย น.พ.ประเวศเห็นว่าเป็นนโยบายที่ดี แต่อยากให้ส่งเสริมมากกว่านั้น คือทำให้คนจนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนไว้เพื่อรองรับการล้มเหลวจากเศรษฐกิจมหภาคด้วย
2011-07-06 22:07
ตามที่อ่านใน “อัคคัญญสูตร” (พระไตรปิฏกเล่ม 11) ผมเข้าใจว่าพุทธศาสนาพูดเรื่องกรรมในสองความหมายหลักๆ คือ อย่างแรกกรรมในความหมายเชิง “ข้อเท็จจริง” (fact) อย่างที่สองกรรมในความหมายทางศีลธรรม หรือความหมายเชิง “คุณค่า” (value) กรรมในความหมายเชิงข้อเท็จจริง เช่นที่พุทธศาสนาพูดถึงว่า คนมีสถานะต่างกันเพราะ “กรรม” หรือการกระทำการงาน อาชีพ หรือมีบทบาทหน้าที่ต่างกัน เช่น คนทำโครักขกรรม ก็คือคนมีอาชีพเลี้ยงโค คนทำเกษตรกรรม ก็คือคนมีอาชีพเป็นเกษตรกร หรือคนใช้แรงงานคือศูทร ค้าขายคือแพศย์ สอนศาสนาคือพราหมณ์ เป็นนักรบคือกษัตริย์ ฉะนั้น สถานะทางสังคมที่ต่างกัน จึงเกิดจาก “กรรมเชิงข้อเท็จจริง” หรือการทำอาชีพก

Pages

Subscribe to ความเสมอภาค