คอร์รัปชัน

เศรษฐา ทวีสิน กล่าวเปิดงาน 'วันต่อต้านคอร์รัปชัน' ชู 'นิติธรรมที่มั่นคงแข็งแรง' กุญแจขจัดปัญหา พร้อมนำเทคโนโลยีเข้ามาเพื่อช่วยให้เราสามารถเกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้
2023-09-06 13:06

Pages