คาร์ล มาร์กซ์

2018-10-19 19:46
การนำเสนอของจามะรี เชียงทอง ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เล่าเรื่องงานศึกษาของคาร์ล มาร์กซ์ ต่อสังคมเกษตร ว่าเขามองเรื่องสิทธิในที่ดิน การสะสมทุน และการเปลี่ยนแปลงจากสังคมเกษตรไปสู่สังคมทุนนิยมอย่างไร จามะรี เชียงทอง: Marx’s Agrarian Studies
2018-10-10 23:22
26 กันยายน 2561 ที่คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีการจัดเสวนาทางวิชาการ "200 ปี Karl Marx (1818-2018) Marx and Marxism ความท้าทาย หรือ สิ่งที่ตายแล้ว" 26 กันยายน 2561 ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวิทยากรคือ  รศ.ดร.พิชิต ลิขิตกิจสมบูรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, รศ.ดร. จามะรี เชียงทอง คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ผศ.ดร.เก่งกิจ กิติเรียงลาภ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดำเนินรายการโดย รศ.ดร.ไชยันต์ รัชชกูล คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
2018-10-04 18:20
คลิปจากเวทีเสวนาทางวิชาการ "200 ปี Karl Marx (1818-2018) Marx and Marxism ความท้าทาย หรือ สิ่งที่ตายแล้ว" 26 กันยายน 2561 ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2018-09-21 20:49
15 กันยายน 2561 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการสัมมนาวิชาการ 200 ปีชาตกาล คาร์ล มาร์กซ์ วิทยากรประกอบด้วย รศ.สรวิศ ชัยนาม คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ผศ.ดร.เก่งกิจ กิติเรียงลาภ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ดร.ปวงชน อุนจะนำ คณะสังคมศาสตร์ ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเศวร, รศ.สมชัย ภัทรธนานันท์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ดร.ธิกานต์ ศรีนารา คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ผศ.ดร.Katsuyuki Takahashi College of ASEAN Community Studies มหาวิทยาลัยนเรศวร
2018-05-08 21:09
นักกิจกรรม-ศิลปิน จัดกิจกรรมรำลึก 200 ปี คาร์ล มากซ์ และ 88 ปี จิตร ภูมิศักดิ์ 'ษัษฐรัมย์' ปลุกพลังการเปลี่ยนแปลง ย้ำเราไม่มีอะไรต้องเสีย นอกจากโซ่ตรวน และโลกทั้งใบคอยพวกเราอยู่
2018-05-04 20:24
ภาพการ์ตูนเพื่อการเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 2 ศตวรรษ วันคล้ายวันเกิดของ คาร์ล มาร์กซ์ ซึ่งกำลังจะมาถึงในวันที่ 5 พฤษภาคม ค.ศ. 2018. มาร์กซ์เกิดในวันที่ 5 พฤษภาคมค.ศ. 1818 และเสียชีวิตในวันที่ 14 มีนาคม ค.ศ. 1883. รวมอายุได้ 64 ปี.แหล่งที่มา: WorldNetDaily
2018-04-22 14:52
ในวาระครบรอบ 200 ปี คาร์ล มาร์กซ์ นักคิดจากเยอรมันผู้กลายเป็นแรงบันดาลให้กับขบวนการสังคมนิยมและความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจทั่วโลก ในเมืองบ้านเกิดของเขามีการจัดขายของที่ระลึกรวมถึงธนบัตร "0 ยูโร" ที่ตีพิมพ์รูปมาร์กซ์ (ในราคา 3 ยูโร) ซึ่งฝ่ายการท่องเที่ยวของเมืองบ้านเกิดมาร์กซ์บอกว่าเป็นธนบัตรเชิงสัญลักษณ์ที่สะท้อนแนวคิดของมาร์กซ์เอง    
2014-06-29 17:38
คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ จัดการบรรยายวิชาการ "กรัมชีกับการเมืองไทย" คลาวดิโอ้ชี้การเมืองไทยกำลังประสบปัญหาวิกฤตของการครองอำนาจนำ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2557 คณะรัฐศาสตร์จุฬาจัดกิจกรรมบรรยายวิชาการในหัวข้อ “กรัมชีกับสังคมไทย” โดยมีผู้บรรยายคือ ดร.วัชรพล พุทธรักษา อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และ ดร.คลาวดิโอ้ โซแปรนเซตติ จากมหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ด โดยมีผู้ดำเนินรายการคือ ดร.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Pages

Subscribe to คาร์ล มาร์กซ์