อัพเดทล่าสุดเมื่อ 1 ชั่วโมง 9 นาที ที่ผ่านมา

ตลาดเสรี

2018-08-08 20:44
"...คนจำนวนมากอยู่ในสภาวะที่แทบจะประคองตัวได้ยากในขณะที่ความมั่งคั่งกระจุกอยู่กับคนกลุ่มเล็กๆ ... และสิ่งนี้มันกำลังเกิดขึ้นกับประเทศไทย" กุลลดา เกษบุญชู-มี้ด
2012-10-24 17:58
ลี กวน ยู อดีตนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ ในแง่ของพื้นที่และประชากร พม่าและไทยมีขนาดที่ใกล้เคียงกัน และในทศวรรษ 1960 ทั้งสองประเทศก็มีอัตราการเจริญเติบโตที่ใกล้เคียงกัน
2010-12-13 16:09
    จากข้อตกลงทางการค้าของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้กำหนดให้ประเทศในอาเซียนเดิม ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ และบรูไน ต้องลดภาษีสินค้าข้าวเป็นศูนย์ นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2553 เป็นต้นไป และกำหนดให้ ประเทศ เขมร เวียดนาม ลาว และพม่า ที่ได้เข้ามารวมกับประชาคมอาเซียนในภายหลัง ต้องลดภาษีสินค้าข้าวเป็นศูนย์ในปี 2558 ดังที่เป็นข่าวคราวอยู่เป็นระยะนั้น ควรที่ทุกฝ่ายจะต้องให้ความสนใจถึงการเตรียมความพร้อมเพื่อสร้างโอกาสในการพัฒนาอุตสาหกรรมข้าวไทยให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจาการเปิดตลาดการค้าข้าวดังกล่าว  
Subscribe to ตลาดเสรี