ถอดยศทหาร

2018-12-05 18:41
โปรดเกล้าฯ ปลด ว่าที่ร้อยโท เมธาวี ข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารออกจากราชการและถอดออกจากยศทหาร ระบุประพฤติผิดวินัยทหาร กล่าวคือ เกียจคร้าน ละทิ้ง ประมาทเลินเล่อต่อหน้าที่ราชการ
2017-11-24 22:27
มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ ร.ท.หญิง ชยุตรา สิริวชิรภักดิ์ ทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ ออกจากยศร้อยโทหญิง คงเป็น สิบเอกหญิง เหตุขาดประสบการณ์-ความสามารถในตําแหน่งหน้าที่ จึงให้เข้ารับการฝึกศึกษา  24 พ.ย. 2560 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ ให้นายทหารสัญญาบัตร ออกจากยศทหาร
2017-10-10 02:18
โปรดเกล้าฯถอดยศ ร.ท.หญิง รัตติยา ทหารมหาดเล็กฯ ประพฤติผิดวินัยทหาร ขาดวิจารณญาณในการปฏิบัติหน้าที่ ถวายงาน และไม่ได้มาตรฐานนายทหารสัญญาบัตร หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
2017-04-14 09:19
มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ปลด พ.อ.ธนวัฒน์-พ.ท.ภูวดล นายทหาร หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ ให้ออกจากราชการ ให้ถอดยศทหาร และเรียกคืนเครื่องราชฯ เหตุทําความผิดไม่ได้มาตรฐานหน่วยทหาร มหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ 
2017-03-13 15:12
โปรดเกล้าฯ ปลด นาวาโทหญิง จารุวรรณ ออกจากราชการ ฐานผิดวินัย บกพร่องในหน้าที่ ไม่พัฒนาตนเอง ขาดความกระตือรือร้น เฉื่อยชา ขาดดุลพินิจที่ถูกต้อง พร้อมถอดยศทหาร เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 'พ.ต.ธนพนธ์' เหตุ โต้แย้งพระราชกระแส อวดรู้ อวดดี  13 มี.ค. 2560 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่องมีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งและถอดถอนยศนายทหาร รวมทั้ง เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์หลายฉบับ โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นผู้รับสนองพระราชโองการ ประกอบด้วย 
2017-02-19 19:25
โปรดเกล้าฯให้ถอดยศและเรียกคืนเครื่องราชฯ พล.อ.ต.ชิดพงศ์ ทองกุม  ผู้ช่วยหัวหน้าสํานักงานฝ่ายเสนาธิการในพระองค์ แอบอ้างพระปรมาภิไธย เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว ขาดจรรยาแพทย์และราชสวัสดิ์ นําข้อมูลทางการแพทย์ในพระองค์ไปเปิดเผย ลักพระราชทรัพย์ 
2016-07-09 13:00
เมื่อวันที่ 8 ก.ค.ที่ผ่านมา เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผนแพร่ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ถอดยศทหารและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ โดยมี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
2016-06-02 22:20
  2 มิ.ย.2559 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ถอดยศทหารและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ โดยมี พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
2016-05-25 00:31
24 พ.ค. 2559 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ถอดยศทหาร  พ.ต. ปฏิภาณ เกษมสุวรรณ โดย มี พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
2015-11-09 18:56
ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่  ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้ พล.ต พิสิฐศักดิ์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา รองผู้บังคับหน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภฯ ออกจากราชการ ถอดยศทหารและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 9 พ.ย. 2558 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่  ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารสัญญาบัตรออกจากราชการ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ถอดยศทหารและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ ประกาศ ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
Subscribe to ถอดยศทหาร