อัพเดทล่าสุดเมื่อ 6 ชั่วโมง 52 นาที ที่ผ่านมา

ทัศนา บุญทอง

2018-07-23 19:53
สภาการพยาบาล จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นผู้ให้บริการเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจำปีตาม พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพฯ โดยมีพยาบาลวิชาชีพใน รพ.ระดับต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วม รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล
2015-06-08 14:52
ตัวแทนขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม ยื่น 23,000 รายชื่อ ค้าน ร่าง พ.ร.บ. ป่าชุมชน เหตุที่บิดเบือนเนื้อหา จนประชาชนขาดที่ทำกิน พร้อมหนุน ใช้ร่าง พ.ร.บ.ธนาคารที่ดิน  และร่าง พ.ร.บ.สิทธิชุมชน เพื่อเปิดช่องโฉนดชุมชน
2014-10-30 22:31
ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 131 ตอนพิเศษ 218 ง. ได้เผยแพร่ ประกาศแต่งตั้ง ‘เทียนฉาย กีระนันทน์’ ประธาน สปช.  ‘บวรศักดิ์-ทัศนา’ นั่งรองประธาน สปช.     30 ต.ค. 2557 ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 131 ตอนพิเศษ 218 ง. ได้เผยแพร่ ประกาศแต่งตั้ง ประธานและรองประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ เนื้อหาดังนี้ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ได้ลงมติเมื่อวันที่ 21 ต.ค. 2557 เลือกสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ ให้เป็นประธานและรองประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ คือ
Subscribe to ทัศนา บุญทอง