บอร์ดเกม

คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬา มูลนิธิฟรีดิช เนามันฯ และ WeVis จัดงาน 'เกม การเมือง และการเลือกตั้ง' นำเสนอการเรียนเรื่องแนวคิดประชาธิปไตย และประวัติศาสตร์การเมืองไทย ผ่าน 2 บอร์ดเกม 'Sim Democracy' และ 'Timeline Thai Democracy'
2023-05-05 18:00