บ้านป่าเกี๊ยะ

สนทนากับชุมชนลุ่มน้ำโขงตอนบนกับวิธีรับมือ ‘โขงรวน’ ความพยายามรักษาทรัพยากรธรรมชาติ พื้นที่ชุมน้ำ “ป่าบุญเรือง” และกลุ่มเยาวชนผู้เล่าเรื่องการอนุรักษ์ และรักษาความหลากหลายของอาหารชาติพันธุ์อาข่าผ่านโซเชียลมีเดีย ‘Seeds Journey’
2023-03-31 19:57