พ.ร.บ.ลักษณะปกครองสงฆ์ ร.ศ.121

ประวัติศาสตร์ความเปลี่ยนแปลงของกฎหมายคณะสงฆ์ เมื่อการเมืองอาณาจักรกับการเมืองศาสนจักรสัมพันธ์กันเรื่อยมาและส่งผลต่อกันและกัน ผลลัพธ์คือกฎหมายคณะสงฆ์ในช่วงเวลาต่างๆ ย่อมแอบอิงกับสถานการณ์บ้านเมืองในแต่ละยุคสมัย
2018-07-20 14:21
Subscribe to พ.ร.บ.ลักษณะปกครองสงฆ์ ร.ศ.121