พระบรมราชโองการ

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ปลดข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหาร ยศร้อยโท 1 ราย โดยให้ออกจากราชการ และถอดยศทหาร เหตุบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่ โดยปรากฎผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
2023-11-14 15:54
ในหลวง ร.10 มีพระบรมราชโองการพระราชทานพระมหากรุณาอภัยลดโทษ “ทักษิณ” เหลือจำคุกอีก 1 ปีจาก 8 ปี หลังเข้าคุกไป 10 วัน เนื่องจากเคยทำประโยชน์ให้ประเทศชาติและประชาชน อีกทั้งยังมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ อีกทั้งยังยอมรับผิดมีความสำนึก พร้อมทั้งยังมีปัญหาสุขภาพเจ็บป่วยต้องรักษา
2023-09-01 16:19
พบพระบรมราชโองการตั้ง 2 องค์มนตรี ไม่ปรากฎชื่อประธานองคมนตรีลงนามรับสนองฯ ตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ ม.11 ขณะที่ปี 63 ตั้ง นุรักษ์ มาประณีต เป็นองค์มนตรี ยังปรากฎชื่อพล.อ.สุรยุทธ์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
2023-07-06 14:59
โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหาร 7 นาย พ.อ.หญิง ไปจนถึง ร.ท.หญิง
2023-07-01 15:22
พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯให้นายทหารสัญญาบัตร ออกจากยศร้อยเอกสังกัดกองบัญชาการ ทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ เป็น จ่าสิบเอก เหตุประพฤติผิดวินัยทหาร ดื้อดึง ขัดขืน หลีกเลี่ยง หรือละเลยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาเหนือตน ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งหน่วยราชการในพระองค์ และผิดต่อราชสวัสดิ์
2023-05-20 00:36
พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหาร ให้ “พล.ร.อก วีระศักดิ์ อ๊อกกังวาล” ดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการ สำนักงานราชองครักษ์ประจำพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตรา พลเรือเอกพิเศษ) และ โปรดเกล้าฯ ให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เปรมชัย กรรณสูต กรณีต้องคำพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีสิ่งแวดล้อม (คดีเสือดำ) คดีถึงที่สุดให้จำคุก
2023-05-04 00:00