อัพเดทล่าสุดเมื่อ 9 ชั่วโมง 25 นาที ที่ผ่านมา

พระมหากษัตริย์

2018-07-20 14:21
ประวัติศาสตร์ความเปลี่ยนแปลงของกฎหมายคณะสงฆ์ เมื่อการเมืองอาณาจักรกับการเมืองศาสนจักรสัมพันธ์กันเรื่อยมาและส่งผลต่อกันและกัน ผลลัพธ์คือกฎหมายคณะสงฆ์ในช่วงเวลาต่างๆ ย่อมแอบอิงกับสถานการณ์บ้านเมืองในแต่ละยุคสมัย
2017-09-25 22:33
ภาพจากเว็บไซต์ทำเนียบรัฐบาล
2017-01-07 16:48
ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ พ.ร.บ.คณะสงฆ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 หมายเหตุแนบท้าย เพื่อให้สอดคล้องเพื่อเป็นการสืบทอดและธํารงรักษาไว้ซึ่งโบราณราชประเพณี 
2016-12-29 14:38
สนช. พิจารณา 3 วาระ ก่อนมีมติเอกฉันท์เห็นชอบการแก้ไข พ.ร.บ.คณะสงฆ์ ถวายคืนพระราชอำนาจให้พระมหากษัตริย์ทรงสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช และให้นายกรัฐมนตรีลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ  ตัดมหาเถรสมาคมชงชื่อ ที่มาภาพ เว็บไซต์วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา
2016-12-27 22:42
27 ธ.ค. 2559 เจตน์ ศิรธรานนท์ โฆษกคณะกรรมาธิการกิจการวิสามัญสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(วิปสนช.) แถลงภายหลังการประชุมว่า ที่ประชุมได้พิจารณาวาระการเข้าชื่อของสมาชิกสนช. จำนวน 84 คน เพี่อเสนอแก้ไขพ.ร.บ.คณะสงฆ์ ฉบับปี พ.ศ. 2505 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.
2016-11-29 11:34
การประชุม สนช. วาระพิเศษเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 (ที่มาของภาพ: เพจ Banrasdr)
2016-11-25 17:32
พล.อ.ประยุทธ์ ปาฐกถาปลุกความเชื่อมั่นแก่สมาชิกหอการค้าร่วมต่างประเทศในประเทศไทย ขออย่ากังวลทุกอย่างในประเทศไทยยังคงมีเสถียรภาพ ไม่นานนับจากนี้ จะมีพระมหากษัตริย์พระองค์ใหม่ รัฐบาลจะทำหน้าที่เหมือนที่ผ่านมา ทุกอย่างยังเดินหน้าตามโรดแมปที่วางไว้ มีการเลือกตั้ง นำไปสู่ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ตามหลักสากล 
2015-01-18 16:54
"..การเพิ่มบัญญัติในมาตรา 7 ในหมวดพระมหากษัติรย์ เพื่อลดภาระ และไม่ให้มีการดึงสถาบันมาเกี่ยวข้องการเมือง เนื่องจากที่ผ่านมาเมื่อเกิดวิกฤติทางการเมือง จะมีการเรียกร้องนายกฯ มาตรา 7 ซึ่งในเรื่องนี้มีความชัดเจนแล้วว่าไม่สามารถทำได้ คณะกรรมาธิการยกร่างฯ จึงบัญญัติให้กรณีที่มีปัญหาในคำวินิจฉัยในมาตรา 7 ให้รัฐสภา คณะรัฐมนตรี องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญสามารถยื่นร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยได้”
2014-11-13 22:55
13 พ.ย. 2557 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่พระราชบัญญัติการถวายความปลอดภัย พ.ศ. 2557 โดยใน พ.ร.บ.การถวายความปลอดภัย พ.ศ. 2557 ได้ระบุให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการถวายความปลอดภัย ทั้งนี้เพื่อให้มีการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการถวายความปลอดภัยของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องที่เป็นเอกภาพ และให้การปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐมีการบูรณาการ และมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลยิ่งขึ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้้ 00000

Pages

Subscribe to พระมหากษัตริย์