พระราชโองการ

โปรดเกล้าฯ ปลด 3 ข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหาร ถอดยศ-เรียกคืนเครื่องราชฯ เหตุประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง-ผิดต่อราชสวัสดิ์ ไม่ปรากฏชื่อผู้ลงนามรับสนองฯ
2023-06-16 19:53