พฤกษ์ เถาถวิล

เมื่อโรงงานคือท้องถนน ตอนที่ 12 การร่วมกันเรียกร้องที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งของไรเดอร์ แสดงให้เห็นพัฒนาการทางการเมืองของแรงงานไทย แม้งานแพลตฟอร์มแบ่งแยกแรงงานเป็นส่วนย่อย กระจัดกระจาย และถูกควบคุมอย่างเข้มงวด แต่ด้วยความสัมพันธ์พื้นฐานบนผลประโยชน์ที่ขัดแย้งกันระหว่างทุนกับแรงงาน ความขัดแย้งได้ผลักดันให้แรงงานสร้างสรรค์วิธีใหม่ๆ เพื่อสร้างความเป็นอันหนึ่งเดียวกัน และสร้างอำนาจต่อรองให้มากขึ้น
2023-03-26 17:30

Pages