อัพเดทล่าสุดเมื่อ 1 ชั่วโมง 45 นาที ที่ผ่านมา

พุทธเถรวาท

2018-09-22 23:08
อดีตสันติกโรภิกขุ หรือ Robert David Larson ชาวอเมริกัน ผู้ก่อตั้งเครือข่ายพุทธศาสนิกสัมพันธ์เพื่อสังคม (INEB) พูดถึงความเป็นไปในวงการพุทธศาสนาของไทยได้บางตอนเด็ดๆ อย่างเช่น “เพราะไปให้ความสำคัญกับพรหมจรรย์เกินไป โดยที่คนมาบวชส่วนใหญ่ไม่ตั้งใจจะถือพรหมจรรย์ด้วย ผม (สันติกโร) มั่นใจว่า พระ(ไทย) 95% ถ้าแต่งงานได้ก็ไม่ปฏิเสธ” นี่เขาพูดไว้อย่างนี้ ถือว่าเป็นประเด็นร้อนแรงมากในห้วงเวลานั้น แค่เพียงไม่กี่ปีที่ผ่านมา และผมก็คิดว่าประเด็นดังกล่าว มันยังคงร้อนแรงมาแม้จนกระทั่งถึงตอนนี้ ด้วยเหตุที่สถานการณ์ทางด้านพระศาสนาอยู่ในขั้นเปลี่ยนแปลงอย่างมาก ทั้งในไทยและนอกประเทศ
2018-09-02 22:35
หมายเหตุประเพทไทยสัปดาห์นี้ชานันท์ ยอดหงษ์ พูดคุยกับ สมฤทธิ์ ลือชัย นักวิชาการอิสระด้านพุทธศาสนาและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ชวนคุยเรื่องที่ทางของพุทธศาสนาไทยในจักรวาลโลกพุทธ และอิทธิพลของพุทธเถรวาทจากลังกา พร้อมทบทวนว่าการเผยแพร่พระพุทธศาสนาในประเทศไทยยังคงเป็นไปตามพุทธพจน์ที่เน้นให้ภิกษุทั้งหลาย "...จงจาริกไปเพื่อประโยชน์ และความสุขของชนจำนวนมาก เพื่อเกื้อการุณย์แก่โลก..." มากน้อยแค่ไหน
2018-03-30 11:59
  ในงานเสวนาเปิดตัวหนังสือ “จากพุทธศาสนาแห่งรัฐสู่พุทธศาสนาที่เป็นอิสระจากรัฐ” วิจักขณ์ พานิช  อ้างถึงทัศนะของเชอเกียม ตรุงปะ คุรุทางจิตวิญญาณในสายธรรมแห่งวัชรยานว่า
2018-03-09 14:19
บาลีเป็นภาษาหนึ่งที่ถูกเชื่อว่าผู้เรียนจะทำหน้าที่รักษาพุทธพจน์หรือพุทธศาสนาเถรวาทไว้ได้ แต่การเรียนบาลีในประเทศไทยภายใต้การสนับสนุนของรัฐซึ่งจัดการแบบรวมศูนย์ได้กลายเป็นเครื่องจักรสำคัญในการรักษาจารีตเดิมของพุทธแบบไทย การเรียนจึงไม่เอื้อต่อการตีความที่หลากหลายและความก้าวหน้าทางวิชาการด้านภาษาศาสตร์ แต่กลับส่งเสริมให้ผู้เรียนเติบโตในวงการสมณศักดิ์
2017-05-02 02:51
กดติดตามรับชมคลิปใหม่ๆ ที่    
2017-03-14 15:19
  ฝ่ายที่โจมตีฝ่ายวัดพระธรรมกาย มักจะอ้างว่า คำสอนแบบธรรมกายไม่ใช้พุทธ อันที่จริงควรกล่าวให้ชัดเจนว่า คำสอนของฝ่ายธรรมกายมีความแตกต่างกับความเชื่อพุทธกระแสหลักของชนชั้นนำไทย แต่กระนั้น ความเชื่อพุทธหลักในสังคมไทยที่อธิบายกันว่าเป็น “พุทธเถรวาท” นั้น เป็นพุทธของแท้หรือไม่ ในทางประวัติศาสตร์ถือว่ายังเป็นปัญหาที่จะต้องพิจารณา
2016-05-31 21:33
ร่างรัฐธรรมนูญฉบับจะลงประชามติ(ถ้ามี) เฉพาะที่เกี่ยวกับพุทธศาสนา มาตรา 67 ระบุว่า รัฐพึงอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น ในการอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนาอันเป็นศาสนาที่ประชาชนชาวไทย ส่วนใหญ่นับถือมาช้านาน รัฐพึงส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาและการเผยแผ่หลักธรรมของพระพุทธศาสนาเถรวาทเพื่อให้เกิดการพัฒนาจิตใจและปัญญา และต้องมีมาตรการและกลไกในการ ป้องกันมิให้มีการบ่อนทำลายพระพุทธศาสนาไม่ว่าในรูปแบบใด และพึงส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชน มีส่วนร่วมในการดำเนินมาตรการหรือกลไกดังกล่าวด้วย
2015-04-01 14:58
คลิปการนำเสนอของวิจักขณ์ พานิช ในเรียนเล่นเล่น #7 "สถานการณ์พุทธเถรวาทในสังคมไทย"
2015-03-20 02:02
เจ้าของบาร์ "V Gastro" เป็นชาวพม่า 2 ราย นิวซีแลนด์  1 ราย ถูกศาลพม่าตัดสินให้มีความผิด "ทำให้สิ่งศักดิ์สิทธิเสียหาย" และ "เปิดร้านเกินเวลา" สั่งจำคุก 2 ปี 6 เดือน ใช้แรงงานหนัก 3 เดือน จากกรณีทำโปสเตอร์โปรโมชั่นร้านรูปพระพุทธเจ้าสวมหูฟัง แอมเนสตี้ฯ ชี้เป็นความถดถอยของเสรีภาพทางศาสนา ขณะที่ฝ่ายพุทธสุดขั้วมีอิทธิพลยิ่งขึ้น
2015-02-25 04:47
บรรยายสาธารณะ “ศาสนากับการเมือง ชาตินี้เราคงแยกกันไม่ได้” นิธิ เอียวศรีวงศ์ ชี้ว่าอิทธิพลของพุทธศาสนาต่อสังคมไทยลดถอยลงนับตั้งแต่เริ่มปฏิรูปคณะสงฆ์ในสมัยรัชกาลที่ 4-5-6 ปัจจุบันมหาเถรสมาคมผูกขาดได้แต่สบง-จีวร ชี้ “พ.ร.บ. ปกป้องพุทธศาสนา” ในมือ สนช. อันตราย-ระวังจะกลายเป็น “ม.112 ทางศาสนา” เพราะเป็นการเอาอำนาจรัฐมาเผยแพร่ศาสนา-ลงโทษคนวิจารณ์ศาสนา

Pages

Subscribe to พุทธเถรวาท